Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація автоматизованих робочих місць (АРМ) референта офісу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Трохимчук Н. А. Організація автоматизованих робочих місць (АРМ) референта офісу: курсова робота / Н. А. Трохимчук; РДГУ. – Рівне, 2012. – 31 с.
Сьогодні впровадження та використання автоматизованих робочих місць (АРМ) має багато переваг. АРМ здійснюють виконання функціональних задач. До них належать можливість організації сукупної роботи користувачів через комп'ютерну мережу; можливість маневрування ресурсами у межах мережі; можливість резервування потужностей і перерозподілу навантажень; забезпечення доступу до всієї інформації та фондів алгоритмів і програм, накопичених у мережі.
Відповідно до цього, мета курсової роботи полягає у вивченні АРМ, їх організації та принципах на прикладі референта офісу.
Об’єктом дослідження для даної курсової роботи є розвиток АРМ, як основної складової інформаційних систем на прикладі референта офісу.
Предмет дослідження становлять аспекти вивчення організації АРМ.
 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. АВТОМАТИЗОВАНІ РОБОЧІ МІСЦЯ (АРМ), ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
1.1 Понятійний апарат та основні терміни
1.2 Історичний аспект розвитку автоматизованих робочих місць
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ РЕФЕРЕНТА
2.1 Сутність поняття «Автоматизоване робоче місце референта»
2.2 Автоматизоване робоче місце референта на прикладі офісного агентства «Репетитор»
Висновки
Список використаних джерел
 
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ СЛІВ ТА СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
 
АРМ – автоматизоване робоче місце;
АСУ – автоматизована система управління;
ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина;
БЗ – база даних;
СУБД – система управління базою даних;
КОІ – комплексна обробка інформації.
 
Вступ
 
Актуальність теми курсової роботи:
Сьогодні впровадження та використання автоматизованих робочих місць (АРМ) має багато переваг. АРМ здійснюють виконання функціональних задач. До них належать можливість організації сукупної роботи користувачів через комп'ютерну мережу; можливість маневрування ресурсами у межах мережі; можливість резервування потужностей і перерозподілу навантажень; забезпечення доступу до всієї інформації та фондів алгоритмів і програм, накопичених у мережі.
Тема роботи є актуальною тому, що АРМ референта необхідно для щоденної обробки кореспонденції, її класифікації, реєстрації, зберігання, руху документів по організації, збереження конфіденційності отриманої інформації.
Розробленість теми:
Курсова робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему.
Серед опрацьованих джерел слід виділити роботу А. Мітіна, в якій серед інших питань відображені аспекти історичного розвитку автоматизованих робочих місць [15].
Історію сутності АРМ досить докладно висвітлено у публікаціях А. Гончаренко[4].
Дослідженням організації атоматизованих робочих місць займались багато дослідників, зокрема, Н. Каширіна[12], В. Косинський [14], які в своїх працях детельно розповіли про переваги і фунції АРМ в умовах розвитку сучасних інформаційних технологій.
Мета курсової роботиполягає у вивченні АРМ, їх організації та принципах на прикладі референта офісу.
Завдання курсової роботи обумовлені її метою:
дати визначення поняття «Автоматизоване робоче місце»;
охарактеризувати АРМ як основну складову інформаційних систем;
розкрити сутність поняття «АРМ референта» та висвітлити загальні принципи;
проаналізувати організацію АРМ на прикладі референта офісу.
Об’єктом дослідження для даної курсової роботи є розвиток АРМ, як основної складової інформаційних систем на прикладі референта офісу.
Предмет дослідженнястановлять аспекти вивчення організації АРМ.
Методи дослідження обумовлені об'єктом і предметом курсової роботи.
Теоретична цінність курсової роботи полягає в тому, що узагальнюється матеріал про організацію АРМ, а також розкриваються вимоги до АРМ на прикладі референта офісу.
Практична цінність обумовлена укладанням списку літератури, що висвітлює організацію, вимоги до АРМ.
Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми.
У першому розділі висвітлено понятійний апарат досліджуваної
теми та історичний аспект розвитку автоматизованих робочих місць.
У другому розділі розкривається сутність поняття «Автоматизоване робоче місце» референта офісу. А також висвітлюється організація АРМ референта на прикладі офісного агентства «Репетитор».
 
РОЗДІЛ 1. АВТОМАТИЗОВАНІ РОБОЧІ МІСЦЯ (АРМ), ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
 
1.1 Понятійний апарат та основні терміни
 
Інформаційна система (англ.  Information system) – сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Інформаційні системи діють в Україні під назвою «автоматизовані системи (АС) «[23, с. 97].
Автоматизована система (АС)  (англ.  automated system) – сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина[23, с. 98].
Автоматизація – один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій. Разом з терміном автоматичний, використовується поняття автоматизований, що підкреслює відносно великий ступінь участі людини в процесі[4, с. 52].
Робоче місце – це частина простору, пристосована для виконання працівником (групою працівників) свого виробничого завдання, первісна ланка будь-якого підприємства. Відповідно під робочим місцем секретаря-референта слід розуміти зону трудової діяльності, що оснащена необхідними організаційно-технічними засобами, зв'язком, обладнанням та іншими спеціальним приладдям для виконання ним своїх обов'язків.
Усі робочі місця класифікують за такими ознаками:
За ступенем механізації робочі місця поділяють на ручні, машинно-ручні, механізовані, автоматизовані і апаратурні.
Робочі
Фото Капча