Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація і методика обліку та внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
111
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
1.1 Економічна сутність, функції, види та форми оплати праці
1.2 Нормативно-правове регулювання оплати праці та її обліку
1.3 Розрахунки з оплати праці як об’єкт обліку і внутрішньогосподарського контролю
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ПП НТЦ «ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ»)
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Методика нарахування та утримання при розрахунку заробітної плати
2.3 Особливості організації первинного, синтетичного та аналітичного обліку виплат працівникам на підприємстві
2.4 Особливості організації внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
3.1 Пропозиції щодо удосконалення синтетичного, аналітичного та первинного обліку розрахунків з оплати праці на ПП НТЦ «Промтехкомплект»
3.2 Удосконалення організації обліку виплат відпускних сум працівникам підприємства
3.3 Шляхи удосконалення організації внутрішньогосподарського контролю підприємства
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
4.1 Система управління охороною праці на підприємстві
4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Для успішного функцioнувaння в умовах ринкової економіки підприємству нeoбхідно мати такий тип економічної поведінки, що дозвoляв би адаптувaтися до динамiчних умов зовнішнього середoвища. При цьому особливy роль відіграє застосування ефективних методів управління працею, які б забезпечували зацікавленість працівників у високопродуктивній праці й поліпшенні кінцевих результатів діяльності підприємства. На сучасному етапі основним засобом формування такої зацікавленості є оплата праці, яка відображає кількість і якість витраченої працівником праці.
Заробітна плата має важливе значення в системі обліку на підприємстві, вона є основним джерелом доходів робітників підприємств.
Проблема організації оплати праці на підприємстві є однією з найбільш гострих, оскільки в умовах спаду продажів, скорочення чисельності працівників відбуваються зміни в організації праці та її оплати. Саме тому актуальною є проблема удосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці.
На сьогоднішній день багато науковців досліджують питання оплати праці, проблему її організації та нормативно-правового забезпечення, документування розрахунків з оплати праці, удосконалення організаційно – економічного механізму управління оплатою праці.
Серед науковців, які приділяють особливу увагу дослідженням обліку праці та її оплати є Абалкін Л. І., Бутинець Ф. Ф., Волгін М. О., Генкін Б. М., Голов С. Ф., Гончарова А. В., Калина А. В., Капустін Є. І., Карпухін Д. М., Колосова Р. П., Маневич Ю. Л., Мошенський М. Г., Нікіфорова А. А., Погосян Г. Р., Ракоті В. Д., Семенов Г. А., Сотченко Ю. К. та інші.
Враховуючи напрацювання вітчизняних та зарубіжних вчених, все ж таки багато питань з обліку розрахунків з працівниками залишаються невирішеними, тому вони потребують подальшого наукового дослідження.
До питань, що залишаються дискусійними можна віднести зокрема питання організації обліку нарахувань та утримань з заробітної плати працівників, автоматизації розрахунків з персоналом.
Актуальним залишається визначення основних завдань щодо вдосконалення організації розрахунків з оплати праці, проблема оптимізації використання трудових ресурсів, зменшення втрат робочого часу, підвищення продуктивності працюючих.
Метою дипломної роботи є вивчення стану організації і методики бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці на підприємстві і визначення шляхів їх вдосконалення.
Для досягнення поставленої мети дипломної роботи визначено такі завдання:
дослідити теоретичні аспекти організації і методики обліку розрахунків з оплати праці;
оцінити систему внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці;
ознайомитися з нормативно-правовими засадами бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю оплати праці на підприємстві;
дослідити фінансово-економічний стан підприємства на підставі аналізу фінансової звітності;
з’ясувати реальний стан обліку та контролю оплати праці на підприємстві;
визначити основні проблеми організації обліку та контролю розрахунків за виплатами працівникам та запропонувати шляхи їх удосконалення на досліджуваному підприємстві;
провести аналіз системи охорони праці на підприємстві, дослідити умови праці та безпеку у надзвичайних ситуаціях.
Об’єктом дослідження є система розрахунків з оплати праці на приватному підприємстві науково-технічному центрі «Промтехкомплект» м. Суми.
Предметом дослідження є організація та методика обліку і контролю оплати праці на підприємстві в сучасних умовах господарювання.
У дипломній роботі були використані такі методи дослідження як системний аналіз – для деталізації і розчленування об'єкта дослідження на окремі важливі складові елементи; синтез – для узагальнення різних аспектів обліку і аналізу розрахунків з оплати праці; дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом – для виявлення їхньої відповідності щодо інформаційної ємності адекватного вимогам стандартів; аналітичні розрахунки; порівняння – для зіставлення даних у динаміці; групування для визначення залежності показників одне від одного; середніх і відносних величин при аналізі розрахунків по оплаті праці.
Теоретичною та методологічною основою написання дипломної роботи є джерела навчальної, монографічної та періодичної літератури з обраної теми, а також нормативно-правові документи з обліку розрахунків за виплатами працівникам.
Практична частина дипломної роботи виконана на базі внутрішніх нормативних документів, облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку,
Фото Капча