Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація обліку та податкового контролю податку на прибуток

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
137
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ
 
ВР-Верховна Рада
ЗУ-Закон України
П(С)БО-положення (стандарт) бухгалтерського обліку
ПАТ-публічне акціонерне товариство
ПДВ-податок на додану вартість
ПК-персональний комп’ютер
ПКУ-Податковий кодекс України
 
ЗМІСТ
 
ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
 
ВСТУП
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
1.1. Характеристика розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
1.2. Методичні основи обліку розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
1.3. Методичні основи податкового контролю розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
 
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
2.1. Загальна характеристика та аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2. Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
2.3. Пропозиції щодо вдосконалення обліку розрахунків по податку на прибуток
 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
3.1. Методика обліку розрахунків з бюджетом по податку на прибуток у податкових органах
3.2. Методика камеральної перевірки декларації з податку на прибуток
3.3. Методика документальної перевірки розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
3.4. Методика аналізу розрахунків з бюджетом по податку на прибуток у ході здійснення документальної перевірки
3.5. Вдосконалення методів податкового контролю розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Актуальність теми. Податок на прибуток і інші податки та збори є цікавою обліково- економічною категорією, в основі якої лежать інтереси різних користувачів облікової інформації. Найбільш важливими категоріями користувачів, яких цікавить інформація стосовно розмірів нарахованих та перерахованих сум податку на прибуток, виступають власники підприємства та держава в особі уповноважених податкових органів. Так, власники та держава зацікавлені в максимізації прибутку, оскільки при більшому прибутку держава отримає більші надходження податку на прибуток до бюджету, а для власників більший прибуток - джерело отримання доходів, джерело реінвестування прибутку в діяльність підприємства, а також один із критеріїв привабливості підприємства для інвесторів. Кожен з цих користувачів представляє власні інтереси, які є досить протилежними, так як стосуються прибутку, який є базою оподаткування податком на прибуток. Так, хоча обидві сторони і зацікавлені в максимізації прибутку, проте власники підприємства, зацікавлені в мінімізації податку на прибуток, який підлягає сплаті до державного бюджету. Саме тому на підприємствах часто ведеться подвійний облік: один для власника та інвесторів (фінансовий облік), інший - для держави (податкові розрахунки). У зв'язку з наявністю таких досить суттєвих протиріч, які не відповідають інтересам держави, й існує система податкового контролю за нарахуванням та сплатою податків та зборів до державного та місцевих бюджетів.
Метою випускної роботи є обґрунтування теоретичних, методичних і практичних положень організації обліку та податкового контролю податку на прибуток, а також розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. 
Для досягнення поставленої мети дослідження в роботі сформульовано такі завдання: 
- обґрунтувати теоретичну сутність поняття податок на прибуток та охарактеризувати механізм його сплати;
- розглянути теоретико-методологічні аспекти обліку та контролю податку на прибуток; 
- проаналізувати організацію та стан бухгалтерського обліку та контрою податку на прибуток на прикладі конкретного підприємства; 
- здійснити пошук шляхів удосконалення обліку та контролю податку на прибуток.
Об’єкт дослідження є податок на прибуток та процеси його обліку і контролю.
Предмет дослідження є сукупність теоретичних та організаційно-методичних засад обліку і контролю податку на прибуток.
Рівень наукової розробки теми. Сучасні проблеми, пов’язані із висвітленням актуальних аспектів обліку податку на прибуток, знаходять своє відображення у наукових дослідженнях таких провідних вчених та науковців як Р. Коуз, Д. Норт, О. Вільямсон, С. Архієреєв, Р. Капелюшников, Г. Кірейцев, С. Малахов, В. Милашин, В. Радаєв, М. Шигун. Необхідність відображення в системі бухгалтерського обліку податку на прибуток потребує організації податкового контролю. Питання організації податкового контролю досконало розглянуто та опубліковано в роботах та дослідженнях таких вітчизняних вчених – А. Білоусова, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, М.Д. Корінько, В.П. Пантелєєва, В.С. Рудницького, О.В. Шелковникової та інших.
Незважаючи на те, що значна кількість як вітчизняних, так і зарубіжних вчених присвятили роки своїм дослідженням та відкриттям в області обліку та контролю податку на прибуток, значна кількість питань, пов’язаних з важливістю їх відображення в обліку та проведення контролю залишається нерозкритою, а тому потребують подальших досліджень.
Методи дослідження. При проведенні дослідження для визначення існуючого стану бухгалтерського обліку і контролю податку на прибуток, рівня трансакційних витрат застосовано такі методи як аналіз, статистичний, спостереження, порівняння, динаміки, причинно-наслідкового зв’язку. Дослідження методики обліку і контролю податку на прибуток здійснювалося з використанням методів узагальнення та конкретизації теоретичного і практичного матеріалу. 
Інформаційною базою слугували наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з, бухгалтерського обліку та податкового
Фото Капча