Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація та функціонування банківського нагляду

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
 
ГРИЦЕНКО РУСЛАН АНДРІЙОВИЧ
 
УДК 336. 71. 078. 3
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
 
08. 04. 01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Дисертація виконана в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Воробйов Євген Михайлович, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної теорії.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Мороз Анатолій Миколайович, Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри банківської справи; кандидат економічних наук Шелудько Наталія Михайлівна, старший науковий співробітник відділу фінансово-кредитного регулювання Інституту економіки НАН України.
Провідна установа Науково-дослідний фінансовий інститут при іністерстві фінансів України, відділ фінансових ресурсів держави, м. Київ.
Захист відбудеться “14” березня 2002 року о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 239. 01 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Формування і розвиток банківської системи в Україні значно актуалізували питання організації та функціонування банківського нагляду. Як свідчить світова практика, банківська діяльність регулюється в більшій мірі, ніж інші види бізнесу. Це пов’язано з тим, що банки розпоряджаються значною частиною коштів суб'єктів господарської діяльності та держави, через них здійснюється найбільш глибокий взаємозв'язок між усіма ланками національного і світового господарства. У ринковій економіці банки відіграють істотну роль в ефективному розміщенні коштів і беруть на себе значну частину ризиків.
Актуальність теми. Банківська системна криза 1998 р. не тільки продемонструвала недоліки банківського нагляду, а й дозволила визначити основні напрями його зміцнення. Значні зміни сталися у формах банківського нагляду – від практики детальної перевірки операцій банку до інспектування, спрямованого на оцінку банківських ризиків та ефективність внутрішньобанківських процедур, аналізу банківського менеджменту, якості організації внутрішнього аудиту і контролю. Такий нагляд має особливе значення в умовах тісного фінансового зв'язку всіх ланок економіки, коли ризики і пов'язані з ними втрати можуть поширюватися дуже швидко.
Органи нагляду жодної країни світу не визнають свої методи роботи ідеальними, особливо враховуючи високі темпи розвитку як банківської індустрії, так і пов'язаних з нею галузей. Безперервний розвиток банківських операцій, послуг і процедур передбачає, що система банківського нагляду також повинна знаходиться у стані постійного вдосконалення.
В Україні широко використовуються зарубіжні методики організації банківського нагляду, які не враховують специфіку побудови вітчизняної банківської системи, законодавства й макроекономічної ситуації. Отже, питання щодо формування банківського нагляду, адекватного реальним умовам української економіки, є вельми актуальним. Однак банківська система нагляду України у своєму розвитку проходить ті стадії, які вже пройдені високорозвиненими країнами. Тому вивчення світової практики банківського контролю і регулювання дає можливості для розроблення ефективних заходів впливу, спрямованих на підтримку безпеки і стабільності банківської системи держави.
На цей час фактично немає спеціальних теоретичних праць, присвячених дослідженню банківського нагляду як особливого інституту регулювання діяльності фінансово-кредитних установ. Оскільки проблеми функціонування служби банківського нагляду завжди фокусують увагу центральних банків, основні теоретико-методичні розробки провадяться фахівцями служб банківського нагляду центральних банків різних країн. Різні аспекти аналізу банківського нагляду розглядаються фахівцями, які вивчають внутрішній механізм функціонування банківської системи. Так, проблемі банківського нагляду присвятили свої роботи такі українські економісти, як О. Веселовський, С. Губенко, В. Кротюк, А. Мороз, Д. Раєвський, А. Степаненко, Н. Шелудько та ін.
Серед російських фахівців, які досліджують питання регулювання банківської системи, можна виділити І. Александрова, Ю. Бабичева, Д. Вороніна, Н. Колесникова, А. Кролівецьку, І. Лаврушина, Р. Ольхову, О. Прокоф’єву та ін.
Багато фахівців вивчають такі питання організації банківської справи, як управління ризиками й ліквідністю, аналіз операцій і процедур, оцінка кредитоспроможності, організація внутрішнього контролю і менеджмент, які тією чи іншою мірою пов'язані з вивченням банківського нагляду. Серед них можна назвати А. Астаповича, М. Дерен, Т. Карапетяна, М. Коваль, Т. Ковальчука, М. Ковбасюка, Ю. Коробова, В. Кочеткова, Р. Кульчицьку, І. Ларіонова, Т. Лознєва, А. Молчанова, О. Чернявського та ін.
В проведеному дослідженні враховано розробки іноземних фахівців у сфері банківського нагляду: Алена Бергера (Allen N. Berger), Саллі Девіса (Sally M. Davies), Марка Фланнері (Mark J. Flannery), Пола Хорвіца (Paul M. Horvitz), Джозефа Сінки (Joseph F. Sinkey) та ін. Активне розроблення проблем організації і функціонування банківського нагляду також ведеться Базельським комітетом з банківського нагляду, його регіональними консультаційними групами: Карибською групою, Арабським комітетом, Асоціацією з банківського нагляду країн Латинської Америки і Карибського басейну, Групою з банківського нагляду країн Східної і Центральної Європи, Комітетом з банківського нагляду ради взаємодопомоги країн Персидської затоки, Офшорною групою з банківського нагляду, Регіональним комітетом з банківського нагляду країн Середньої Азії і Закавказзя, Форумом з банківського нагляду СЕАНСА, Комітетом з банківського
Фото Капча