Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація та підготовка звітності на прикладі ВАТ "ВОЛИНЬ"

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Звітність підприємства являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського та податкового обліку та є його завершальною стадією.
Звітність містить відомості про реалізовану продукцію, витрати на виробництво продукції, про стан господарських коштів та джерел їх утворення та профінансові результати роботи підприємства.
Метою складання звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Основним завданням звітності є пошук резервів подальшого розвитку та вдосконалення діяльності підприємства, його стабільного положення на ринку.
Звітність складають всі підприємства, що мають самостійний баланс та є юридичними особами. Звітність складається за єдиними формами та інструкціями Міністерства фінансів України, погодженими з Мінстатом України.
Головні вимоги, що ставляться до звітності:
реальність
ясність
своєчасність
єдність методики звітних показників
співставленість звітних показників з минулими часами.
Звітність підприємства використовується самими керівниками, підприємствами для аналізу та контролю за виконанням договірних зобов’язань, аналізу господарської діяльності, складання планів на майбутнє. Крім того, звітність подається:
у вищу за підпорядкованістю організацію, з метою керівництва роботою підприємства;
податковій інспекції – для контролю за правильністю платежів до бюджету та аналізу діяльності підприємства;
установам банку (для контролю за використанням банківського кредиту), якщо таке передбачене кредитним договором;
органам Мінстату для статистичної обробки.
Метою даної курсової роботи є:
Ознайомлення та розгляд методики складання різних форм звітності: бухгалтерських, податкових, статистичних та інших на прикладі ВАТ “Волинь”.
Вивчення правильної методики складання звітності.
Практичне заповнення форм звітності на основі реальних даних.
Завдання роботи – запропонувати заходи щодо вдосконалення звітних форм, та розглянути можливість переходу даного підприємства до складання звітності за міжнародними стандартами звітності.
Джерелами написання роботи були нормативні акти України, публікації в періодичних виданнях, інформація, отримана на підприємстві та інші.
Для наочності під час роботи було зібрано та систематизовано всю звітність, яка складається на ВАТ « Волинь «. Дані матеріали подано у додатках до курсової роботи.
 
1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Волинь"
 
Здолбунівське акціонерне товариство відкритого типу по виробництву цементу і шиферу “Волинь” створене відповідно до наказу концерну “Укрцемент” від 29 листопада 1994 р. №64а шляхом перетворення державного підприємства Здолбунівського цементно – шиферного комбінату у акціонерне товариство відкритого типу відповідно до Указу президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15 червня 1993 р. Товариство зреєстроване Головою Здолбунівської районної ради народних депутатів Рівненської області 13 грудня 1994 р.
Повна назва Товариства: – Здолбунівське акціонерне товариство відкритого типу по виробництву цементу і шиферу “Волинь”. Офіційна скорочена назва – ВАТ ”Волинь”, м. Здолбунів, Рівненська область.
Засновником Товариства є держава в особі концерну “Укрцемент”.
Товариство створено з метою здійснення виробничо-господарської, науково-технічнної, дослідницько-конструкторської, фінансово-економічної та іншої діяльності для насичення ринку України продукцією, товарами, послугами.
ВАТ “Волинь” здійснює діяльність у слідуючих напрямках:
видобуток, виробництво, переробка та реалізація сировини;
виробництво та реалізація цементу, шиферу, клінкеру, будівельних матеріалів, іншої власної продукції, товарів та послуг;
виробництво товарів народного споживання та надання послуг населенню;
гуртова та роздрібна торгівля;
експлуатація та здача в оренду нежилих приміщень;
зовнішньо-економічна діяльність;
створення або участь у створенні підприємств і виробників;
будівництво, реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів промислового, житлового, комунального, соціального і культурного призначення;
інши види господарської діяльності.
За 2001 рік балансовий прибуток Товариства становив 75587. 8 тисяч гривень, а середньорічна чисельність працюючих 1708 чоловік.
Найбільшу частину балансового прибутку, а саме 95% отримано від видобутку, виробництва, переробки та реалізації цементної сировини. 4% балансового прибутку ВАТ ”Волинь” надійшло від виробництва товарів народного споживання та надання послуг населенню. Решта балансового прибутку тобто 1%, отримано від гуртової та роздрібної торгівлі.
З балансового прибутку Товариства сплачується відсотки по акціям, понадлімітне використання природних ресурсів, витрати, не пов’язані безпосередньо з виробництвом, понаднормативні витрати по відрядженнях та інше. Крім того з прибутку вносяться передбачені законодавством України податки інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в в повному розпорядженні Товариства. Згідно Статуту Товариства чистий прибуток розподіляється за фондами:
резервний (страховий) фонд, який створюється до досягнення 25% сплаченого статутного фонду;
фонд сплати дивідендів. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства;
фонд накопичення, створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менш як 30% чистого прибутку;
інші фонди.
 
1.1 Економічна характеристика
 
Утворене ВАТ “ Волинь“ у листопаді 1994 року відповідно до наказу “Укрцемент“ шляхом перетворення державного підприємства Здолбунівського цементно-шиферного комбінату у відкрите акціонерне товариство. Форма власності даного підприємства – колективна, оскільки це відкрите акціонерне товариство. Контрольний пакет акцій ВАТ “ Волинь“ тримає корпорація “Укрцемент. ” Статутний фонд Товариства складає 1402422 (один мільйон чотириста дві тисячі чотириста дві) гривні, поділений на 28048440 (двадцять вісім мільйонів сорок вісім тисяч чотириста сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 5
Фото Капча