Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні впродовж ХХ століття

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
 
Кухтій Андрій Остапович
 
УДК 796. 062-034. 2
 
Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні впродовж ХХ століття
 
24. 00. 02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту
 
Львів – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Львівському державному інституті фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Вацеба Оксана Михайлівна, Львівський державний інститут фізичної культури, проректор з наукової роботи і зовнішніх зв’язків.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Нісімчук Андрій Сергійович, Волинський державний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри педагогіки; кандидат педагогічних наук, професор Жданова Ольга Миколаївна, Львівський державний інститут фізичної культури, завідувач кафедри рекреації і оздоровчої фізичної культури.
Провідна установа: Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра теорії і методики фізичного виховання, Міністерство освіти і науки України, м. Рівне.
Захист відбудеться 21 листопада 2002 року о 15 годині під час засідання спеціалізованої вченої ради К 35. 829. 01 Львівського державного інституту фізичної культури за адресою: м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського державного інституту фізичної культури (79000, м. Львів, вул. Т. Костюшка, 11).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність. У сфері фізичної культури і спорту сьогодні відбувається чимало складних перетворень, зумовлених виконанням основних положень Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (1993) та Цільової комплексної програми “Фізичне виховання – здоров’я нації” (1998). За останні кілька років здійснено активні заходи щодо правового, програмно-нормативного та науково-методичного забезпечення функціонування галузі.
Водночас, на думку провідних теоретиків і практиків сучасного фізкультурно-спортивного руху (М. С. Герцик, М. В. Дутчак, Ю. П. Мічуда, М. О. Олійник, В. М. Платонов, Ю. М. Шкребтій та інші), невирішеними залишаються стратегічні питання формування та подальшого розвитку організаційної структури галузі. Окремі аспекти цієї проблеми в сучасній Україні на науковому рівні досліджували Ю. П. Мічуда, 1995, 2002 (механізми державного управління сферою фізичної культури та фінансово-економічні аспекти) ; М. О. Олійник, 2000 (теоретичні і методичні основи управління фізичною культурою і спортом) ; О. М. Жданова, 2000 (організація оздоровчої фізичної культури і рекреаційного туризму) ; В. І. Мудрик, 2001 (науково-методичні основи управління фізичною культурою і спортом) ; М. М. Кость, 2000 (організація фізкультурного руху в сільській місцевості) ; В. І. Франчук, 1995, Ю. А. Філімонов, 1992 (організація фізичної культури у виробничих колективах) ; О. С. Куц, 1997, С. М. Канішевський, 1999, А. С. Нісімчук, 2000, Б. М. Шиян, 2001 (організація фізичного виховання в освітній сфері) ; В. Г. Савченко, И. Е. Пикус, 1999, Т. М. Курчаба, 1999, В. В. Левицький, 2000, О. В. Горбенко, 2002, Л. Я. Чеховська, 2002 (окремі аспекти кадрової політики в галузі).
За останні десять років в Україні проведено лічені дослідження, які стосуються аналізу зарубіжного досвіду організації фізкультурно-спортивного руху: В. Ришковськи, 2002 (проектування реґіональної і локальної системи організації фізичного виховання школярів у Польщі) ; Крікос Іоаніс, 1997 (організаційні аспекти діяльності олімпійських комітетів) ; Аль Шаар Амер Алі, 1998 (управління фізичною культурою та спортом в Йорданії), Г. І. Арделеан (реформування системи фізичного виховання школярів у Румунії).
Водночас більшість фундаментальних досліджень, пов’язаних з організаційною структурою галузі фізичного виховання та спорту в Україні як республіки СРСР (М. М. Бака, 1990, М. Ф. Бунчук, 1972; Д. Н. Диновский, 1988; Н. В. Жмарев, 1989; Г. И. Кукушкин, 1975; И. И. Приходько, 1982; Ю. И. Теппер, 1977; А. В. Тугарин, 1986 та інші), проводилась у принципово інших політичних та соціально-економічних умовах. Саме тому сьогодні є чимала потреба у ґрунтовних теоретико-аналітичних дослідженнях, з метою вдосконалення організаційних основ вітчизняної фізичної культури та спорту на новому історичному етапі державного будівництва. Численні реорганізації органів управління, які постійно відбуваються в галузі фізичної культури та спорту в останні роки, тільки загострюють цю проблему.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснювалося відповідно до теми 1. 1. 3 “Історико-методологічні аспекти розвитку вітчизняної фізичної культури” Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 1998-2000 рр. Державного комітету України з фізичної культури і спорту та теми 1. 1. 4 “Історико-методологічні засади розвитку української фізичної культури” Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України з номером державної реєстрації 0102U002641. Роль автора у виконанні цих тем полягала у вивченні та аналізі особливостей формування й розвитку організаційних основ фізкультурно-спортивного руху України.
Мета дослідження – розкрити та узагальнити історичний досвід організації фізкультурно-спортивного руху в Україні впродовж ХХ століття.
Завдання дослідження:
Узагальнити сучасні наукові положення теорії фізичної культури щодо основ фізкультурно-спортивного руху та визначити роль і місце державних і громадських організацій в сфері фізичної культури і спорту.
Вивчити сучасний міжнародний досвід організації фізкультурно-спортивного руху.
Виявити основні
Фото Капча