Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейної промисловості)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 
КУРГАНСЬКА Богдана Мирославівна
 
УДК 658: 338. 242. 2: 687. 053 (477)
 
Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейної промисловості)
 
Спеціальність: 08. 06. 01. Економіка, організація та управління підприємствами
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Львів – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Козоріз Марія Андріївна, Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач відділу соціально-економічних та правових проблем розвитку підприємництва.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Крикавський Євген Васильович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу; кандидат економічних наук, доцент, Михайловський Василь Іванович, український державний лісотехнічний університет, доцент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств.
Провідна установа: Ужгородський національний університет, кафедра економіки, менеджменту та маркетингу.
Захист дисертації відбудеться 31 жовтня 2002 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 154. 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
 
Вступ
 
Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах господарювання та формування конкурентного середовища зросла роль конкурентоздатності підприємств як основного критерію, що забезпечує ефективність виробництва та сприяє швидкому інтегруванню України в ЄС.
Країни пострадянського простору, в тому числі Україна, посідають останні місця за рівнем конкурентоздатності продукції, послуг, виробничих процесів. Причиною такого відставання є те, що питанням забезпечення конкурентоздатності в Україні не надавалось достатньої уваги. Були лише окремі проекти, пропозиції по окремих підприємствах, більшість з яких залишались нереалізованими. В новій економічній ситуації, що сформувалась в Україні в процесі переходу до ринку, актуальність питань, пов’язаних із забезпеченням конкурентоздатності вітчизняної продукції не тільки зросла, але вимагає пошуку нових шляхів їх вирішення. Особлива увага має приділятись проблемам забезпечення конкурентоздатності підприємств.
В умовах ринкової економіки забезпечення конкурентоздатності підприємства залежить від багатьох факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, що зумовлює необхідність використання системного підходу в дослідженні характеру їх впливу. Системний підхід у сучасній інтерпретації дозволяє не тільки виявляти критичні фактори, що впливають на конкурентоздатність підприємств в умовах ринку, але й формувати відповідну стратегію управління їх розвитком.
Досліджуючи з цих позицій конкурентоздатність підприємств слід враховувати галузеві особливості, серед яких значну роль відіграє асортимент представлених на ринку виробів, правильний вибір цінової стратегії, маркетингова діяльність, відповідність представлених на ринку виробів “ринковій новизні” – моді, тощо.
В зарубіжній літературі питання забезпечення конкурентоздатності висвітлені в працях: Д. Баркана, Ф. Букереля, В. Вінтера, Г. Вютріха, М. Гальвановського, А. Дайана, В. Жуковської, М. Портера, Ю. Савінова, І. Спірідонова, Ю. Юданова, Д. Фатхутдінова та інших. У вітчизняній економічній літературі за останній час значно посилилась увага до забезпечення конкурентоздатності продукції та послуг. Окремі аспекти розв’язання цієї проблеми забезпечення конкурентоздатності вітчизняної продукції і підприємств знайшли відображення у наукових працях: П. Бєлєнького, О. Білоруса, Є. Бойка, С. Гаркавенка, М. Долішнього, М. Козоріз, Є. Крикавського, Є. Кузьміна, Є. Панченко, О. Тимоніна. Проте досі немає загальноприйнятого підходу до визначення стратегії забезпечення конкурентоздатності підприємств в умовах перехідного періоду; механізмів регулювання процесу забезпечення конкурентоздатності на регіональному рівні; системного підходу у визначенні кількісних параметрів, що характеризують конкурентоздатність підприємств. Наявність різних методологічних підходів до визначення конкурентоздатності підприємств і рекомендацій щодо їх використання у практиці ускладнює процеси вибору найбільш раціональних методів оцінки та забезпечення їх достовірності, порівняльності, а відтак і обгрунтування ефективних механізмів управління конкурентоздатністю підприємства. Необхідність поглиблення теоретичних і методологічних аспектів, пов’язаних з визначенням конкурентоздатності підприємницьких структур та їх ролі в розв’язанні проблем підвищення ефективності господарювання, обумовили актуальність дослідження, сформували мету та завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали дисертації використані у наступних наукових програмах: “Становлення і розвиток фінансово-кредитних механізмів приватизованих об’єктів виробничої сфери” (1999) № держреєстрації 0198U002190, “Стимулюючі функції податкової системи та їх вплив на розвиток підприємництва” (2001) № держреєстрації 0100U000832.
Мета і задачі дослідження полягає в розробці теоретико-методичних положень щодо визначення конкурентоздатності та вдосконалення організаційно-економічних механізмів її забезпечення на підприємствах швейної промисловості.
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення наступних завдань:
аналіз основних понять, показників, методів які характеризують конкурентоздатність підприємства;
дослідження зарубіжного і вітчизняного досвіду з питань забезпечення конкурентоздатності підприємств;
класифікація факторів, що впливають на забезпечення конкурентоздатності підприємств;
формування маркетингової політики підприємств швейної промисловості;
розробка методики аналізу забезпечення конкурентоздатності підприємства;
визначення основних тенденцій в забезпеченні конкурентоздатності підприємства в умовах перехідної економіки України;
розробка методичних підходів до організації моніторингу кон’юнктури ринку продукції швейної промисловості на основі маркетингових досліджень та враховуючи особливості галузі;
розробка механізму забезпечення конкурентоздатності швейних підприємств на основі інноваційного пошуку;
визначення принципів побудови і вибору ефективної стратегії забезпечення конкурентоздатності швейних підприємств.
Об’єктом дослідження є процеси забезпечення
Фото Капча