Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості фенотипового прояву реакції сої на фотоперіод та їх використання в селекції

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
 
ЖМУРКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА
 
УДК: 575: 575. 12: 635. 655
 
Особливості фенотипового прояву реакції сої на фотоперіод та їх використання в селекції
 
Спеціальність: 06. 01. 05 – селекція та насінництво
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в лабораторії селекції і насінництва сої Інституту землеробства Української академії аграрних наук протягом 1994-1996 рр. 
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор член-кореспондент УААН,
Михайлов В’ячеслав Григорович, Інститут землеробства УААН, завідувач лабораторії селекції сої
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Солодюк Наталія Володимирівна, Інститут землеробства УААН, головний науковий співробітник відділу селекції люпину
доктор біологічних наук Січкар В’ячеслав Іванович, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення УААН, завідувач відділу селекції сої
Провідна установа: Білоцерківський державний аграрний університет, м. Біла Церква
Захист відбудеться “19” червня 2002р. о 10 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27. 361. 01 при Інституті землеробства УААН.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту землеробства УААН.
Відгуки на автореферат у двох примірниках, завірені печаткою, просимо надсилати за адресою: Україна 08162, смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області, Інститут землеробства УААН, вченому секретареві Спеціалізованої вченої ради.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Основою ефективного використання будь-якої харчової чи кормової культури є її властивість за умови мінімальної кількості спожитого продукту найбільш повно задовольнити життєво необхідні потреби організму людини або тварини. Найповніше, серед сільськогосподарських культур, цим вимогам відповідає соя. Однак, обсяги вирощування сої в Україні ще недостатні для широкого її використання на харчові та кормові цілі (А. Бабич, А. Побережна, 2000). Однією з основних причин, що стримують розширення посівних площ сої, особливо в зоні північного Лісостепу і Полісся нашої держави є підвищена чутливість більшості її сортів до подовження тривалості фотоперіоду та знижених температур.
Актуальність теми. Недостатня кількість тепла і значна тривалість світлового дня в основних природно – кліматичних зонах України обмежують обсяги вирощування ряду сучасних продуктивних сортів сої. В зв’язку з цим, актуальним є дослідження та удосконалення методів створення вихідного матеріалу сої з низькою нормою реакції на тривалість дня, температуру та взаємодію цих факторів для підвищення ефективності селекції високоадаптивних сортів сої.
Не повною мірою досліджено реакцію вихідного матеріалу на температурні умови протягом вегетаційного періоду, а також на тривалість фотоперіоду і взаємодію цих факторів. Досить обмежені дані літератури про адаптивність сої до різних агроекологічних умов по географічних районах вирощування. Означені питання ще недостатньо вивчені в дослідах з гібридами сої, хоча такі дослідження важливі для пізнання особливостей мінливості в гібридній популяції за зміни факторів довкілля, а також встановлення можливостей підвищення ефективності доборів генотипів з високим рівнем адаптивності. Тому дослідження норм реакції вихідного матеріалу сої за важливішими господарськими ознаками до абіотичних факторів середовища є актуальними.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною тематичного плану лабораторії селекції сої Інституту землеробства УААН і виконана відповідно до НТП “Кормовиробництво” (номер державної реєстрації 0196U018406) за завданням: “Створити і передати в державне сортовипробування середньостиглий сорт сої, стійкий до основних хвороб, інтенсивного типу, з урожайністю 2. 8 – 3. 0 т/га, вмістом сирого протеїну в насінні 39-42%, придатний до вирощування в умовах Лісостепу України”.
Мета дослідження. Виявити реакцію вихідного матеріалу сої на фотоперіод та інші абіотичні фактори і виділити адаптивні форми для використання в селекційній роботі.
Задачі дослідження. Виявити особливості мінливості тривалості фази сходи-цвітіння, періоду вегетації, продуктивності та інших господарських ознак у колекційних сортозразків, селекційних номерів та гібридів F3 сої за впливу:
- різних температурних умов (строків сівби) ;
- різної тривалості фотоперіоду;
- взаємодії температури і фотоперіоду;
- різних агроекологічних умов у двох географічних пунктах вирощування;
а також виділити стабільні за досліджуваними ознаками сортозразки і добрати кращі форми з гібридних популяцій.
Об’єкт дослідження – рівень реакції генотипів сої, їх адаптивність до температури, фотоперіоду, їх взаємного впливу; рівень реакції генотипів сої на різні агроекологічні умови вирощування.
Предмет дослідження – особливості фенотипового прояву реакції колекційних сортозразків та селекційних номерів сої на фотоперіод, температуру та інші фактори довкілля в умовах Лісостепу України.
Методи дослідження – польовий дослід за різних строків сівби та для створення умов вирощування рослин за різних температур, тривалості дня, агроекологічних умов; фенологічні спостереження для фіксації тривалості фаз сходи – цвітіння та періоду вегетації; вимірювально-ваговий для визначення морфо-метричних ознак рослин та проведення аналізу структури урожаю; математично-статистичний – для визначення параметрів мінливості ознак та оцінки достовірності отриманих результатів досліджень.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше за сумісної дії фотоперіоду і температури, а також агроекологічних умов у двох різних географічних пунктах виявлені особливості фенотипового прояву норм реакції за важливішими господарськими ознаками колекційних сортозразків та селекційних номерів сої. Встановлена модифікуюча дія температури на прояв фотоперіодичної реакції. Виявлена залежність прояву основних фаз розвитку в гібридній популяції від температурних
Фото Капча