Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості фізичного розвитку та формування психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку в умовах різних форм навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 
Коробейнікова Леся Григорівна
 
УДК: 613. 6. 001: 572. 025: 612. 67
 
Особливості фізичного розвитку та формування психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку в умовах різних форм навчання
 
03. 00. 13 – фізіологія людини і тварин
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертація є рукопис.
Робота виконана у Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Козак Людмила Михайлівна Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України, провідний науковий співробітник відділу медичних інформаційних систем.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Макаренко Микола Васильович, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізіології головного мозку доктор біологічних наук, доцент Лизогуб Володимир Сергійович, Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького, завідувач кафедри фізіології людини і тварин.
Провідна установа: Донецький державний медичний університет Захист відбудеться 23 вересня 2002 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 38 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ, пр. академіка Глушкова, 2, корп. 12, біологічний факультет, аудиторія 215).
Поштова адреса: 01033, вул. Володимирська, 64, біологічний факультет.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми.
Розвиток навчальних програм сучасної школи характеризується їх ускладненням. Шкільна реформа призвела до появи нових дисциплін, пов’язаних із застосуванням інформаційних технологій навчання. У той же час зростання обсягу навчального процесу не завжди враховує особливості фізичного та психофізіологічного розвитку дітей шкільного віку [Баранов А. А., 1999; Лук’янова О. М., 2000]. Внаслідок нераціонального збільшення навчального навантаження у школярів спостерігається підвищена стомленість, погіршення зору, реакцій та інших психофізіологічних та нейродинамічних функцій організму [Хрипкова А. Г., Антропова М. В., Фарбер Д. А., 1990; Little l. F., Gaffney I. C., Rosen K. M., 1990]. Це відбувається із одночасним зниженням рівня здоров’я та працездатності дітей та підлітків [Ареф’єв В. Г., 1997; Неділько В. П., 2000; Козетов І. І., 2001].
У динаміці онтогенетичного розвитку молодший шкільний вік (від 7 до 12 років) має важливе значення. На думку багатьох авторів, період з 9 річного віку вважається найважливішим етапом системної організації фізіологічних функцій у дітей [Антропова М. В., 1998; Вовченко І. І., 2000; Молодцов С. А., Камаєв І. Х., 1997; Ямпольська Ю. А., 1999; Куценко Т. В., 2000]. У цей віковий період відбувається інтенсивний розвиток і вдосконалення функцій вищої нервової діяльності внаслідок морфофункціонального дозрівання мозку [Гільбух Ю. З., 1993; Куценко Т. В., Чайченко Г. М., 1999; Макаренко М. В., Борейко Т. І., Лизогуб В. С., 1997]. У багатьох дослідженнях було показано зв’язок між успішністю у навчанні та властивостями нервових процесів і інших психофізіологічних функцій дітей молодшого шкільного віку [Толстова В. А., Коптелов Ю. М., 1996; Богуцька Т. О., 1997; Макаренко М. В. Чайченко Г. М., Богуцька Т. О. 1999]. Проте недостатність вивчення особливостей фізичного розвитку та формування психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку за умов різної інтенсивності шкільного навантаження та у динаміці навчального року визначила актуальність даної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності із планом НДР Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України “Розробити інформаційну технологію визначення психофізіологічного та психосоціального стану людини (номер держреєстрації 0100U002670).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження було виявлення особливостей фізичного розвитку та властивостей психофізіологічних і нейродинамічних функцій у дітей молодшого шкільного віку при різному рівні навчального навантаження.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:
Вивчити статеві особливості фізичного розвитку та формування психофізіологічних і нейродинамічних функцій у дітей молодшого шкільного віку.
Дослідити стан фізичного розвитку та властивостей психофізіологічних і нейродинамічних функцій у дітей молодшого шкільного віку з різним обсягом шкільного навантаження.
Проаналізувати зв’язок між рівнем фізичного розвитку та станом психофізіологічних і нейродинамічних функцій дітей молодшого шкільного віку.
Провести аналіз зв’язку між психофізіологічними і нейродинамічними функціями у дітей молодшого шкільного віку у динаміці навчального року.
Розробити методичні підходи кількісної оцінки фізичного розвитку для дітей молодшого шкільного віку.
Об’єкт дослідження – рівень фізичного розвитку та стан психофізіологічних і нейродинамічних функцій у дітей молодшого шкільного віку ліцейних і неліцейних класів.
Предмет дослідження – властивості психофізіологічних і нейродинамічних функцій та параметри фізичного розвитку дітей ліцейних та неліцейних класів.
Методи дослідження – комплекс методів дослідження фізичного розвитку і стану психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку.
Наукова новизна одержаних результатів.
Виявлено статеві особливості у дітей молодшого шкільного віку, які проявляються більш тісними взаємозв’язками між елементами функціональної системи, яка відповідає за фізичний розвиток, у дівчат порівняно із хлопчиками.
Показано, що зростання обсягу шкільного навантаження за рахунок вивчення додаткових дисциплін у дітей молодшого шкільного віку ліцейних класів сприяє формуванню психофізіологічних функцій: уваги, асоціативного мислення і працездатності головного мозку. У той же час у дітей, які навчаються у ліцейних
Фото Капча