Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості лексичних засобів англомовних текстів з питань організації і функціонування соціальних мереж

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
64
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота (проект)
на тему:
 
"Особливості лексичних засобів англомовних текстів з питань
організації і функціонування соціальних мереж"
 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
1.1. Визначення поняття «термін»
1.2. Визначення поняття «неологізм»
1.3. Визначення поняття «інтернаціоналізм»
1.4. Скорочення та їх види
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
2.1. Переклад термінів 
2.2. Переклад неологізмів 
2.3. Переклад інтернаціоналізмів 
2.4. Переклад абревіатур
Висновки
Список використаних джерел
Додаток А (Текст оригіналу)
Додаток Б (Текст перекладу)
 
Вступ
 
Категорія нових слів неоднорідна й багатопланова, а як відомо, процес перекладу – це не проста заміна одиниць однієї мови одиницями іншої мови. Навпаки, це складний процес, що включає ряд труднощів, які необхідно долати перекладачеві. Соціальна сфера є однією з життєво важливих сфер діяльності людства. Саме за допомогою спілкування, листів встановлюються офіційні, службові, ділові, партнерські та дружні та налагоджуються приватні стосунки між людьми.
Інтерес до проблеми перекладу термінів з боку лінгвістів і їх всестороннє вивчення є в курсі теорії і практики досить розповсюдженим. Такі широко відомі лінгвісти, як А. Д. Швейцер, Я. І. Рецкер, Л. С. Бархударов, А. У. Федоров, Басс Е. М., Екк В. і багато інших присвятили дослідженню перекладу термінології свої численні статті та монографії. Проте, проблема перекладу нових листів продовжує залишатися актуальною.
Актуальність обраної теми пов’язана з тим, що з технічним розвитком людства, наше спілкування на рівні соціальних мереж з іншими людьми набуває важливого значення. Необхідна наявність знань з перекладу термінів, неологізмів та скорочень. Жоден гарний переклад не можна зробити не враховуючи особливості того чи іншого тексту оригіналу.
Метою нашого дослідження є виявлення собливостей перекладу лексичних засобів англомовних текстів з питань організації і функціонування соціальних мереж.
Завданням дослідження є виявлення та аналіз лексичних трансформацій при перекладі термінів при спілкуванні у соціальних мережах.
Об’єктом нашого дослідження є безпосередньо термінологія англійської мови, а предметом є лексичні засоби англомовних текстів з питань організації і функціонування соціальних мереж.
При аналізі мовного матеріалу були застосоввані такі методи: семантичний (досліджується значення слова) та структурно-словотвірний аналіз (механізми словотвору: афіксація, абревіація, словоскладання, конверсія і т ін.), а також в роботі застосовується лексикографічний (робота зі словниками), контекстуальний, дескриптивний та елементи етимологічного (походження слова) та кількісного аналізу (підрахунок досліджуваних мовних одиниць).
Науковою новизною даної роботи є залучення інноваційних методів дослідження, що призведе до нової точки зору щодо можливостей перекладу певних лексичних одиниць, що застосовуються у соціальних мережах.
Теоретична та практична значимість отриманих результатів. Теоретичне значення визначається тим, що зроблено певний внесок у розвиток окремих розділів англістики, таких як теорію словотвору англійської мови у функціональну соціолінгвістику – розкриттям механізму дії позамовних чинників, і їхнього впливу на інноваційні процеси сучасної англійської мови соціальної сфери і т ін. Практичною цінністю курсової роботи є полегшення навчально-методичної роботи, лексикографічної практики і т. ін.
Загальний обсяг курсової роботи складає 66 сторінок, список використаних джерел становить 30 найменувань. Основний текст курсової проекту викладено на 39 сторінках. 
 
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
 
1.1. Визначення поняття «термін»
 
Термін (від латин. terminus – межа, кінець) – це слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знання чи діяльності людини [1; 2].
Термінологія – 1) розділ мовознавства, що вивчає терміни (у цьому значенні все частіше використовують слово термінознавство) ; 2) сукупність термінів певної мови або певної галузі. Наприклад, можемо говорити про англійську, польську, російську, українську та ін. термінологію, а також про термінологію математичну, юридичну, хімічну, технічну тощо.
Галузеві термінології (тобто сукупності термінів конкретних галузей) називають терміносистемами, або термінологічними системами. Системність термінології зумовлена двома типами зв’язків, які надають множинам термінів системного характеру [27; 30]:
1) логічними зв’язками (якщо між поняттями певної науки існують системні логічні зв’язки – а вони є в кожній науці, – то терміни, які називають ці поняття, мають теж бути системно пов’язаними) ;
2) мовними зв’язками (хоча терміни позначають наукові поняття, вони залишаються одиницями природної людської мови, а відповідно їм властиві всі ті зв’язки, які характерні для загальновживаних слів – синонімічні, антонімічні, словотвірні, полісемічні, граматичні, родо-видові й под.).
Таким чином, термінологія – це не хаотична множина слів, а організована на логічному й мовному рівні система спеціальних назв.
При всій відмінності й багатогранності сучасних галузей наукового знання і властивих їм понять існує ряд спільних ознак, які визначають суть терміна як особливої мовної одиниці. Отже, основні ознаки терміна:
1. Системність (кожний термін входить до певної терміносистеми, у якій має термінологічне значення. За межами своєї терміносистеми термін може мати зовсім інше значення, пор: ножиці цін “розбіжність рівнів і динаміка цін у сфері міжнародної торгівлі на окремі групи товарів” і значення загальновживаного слова ножиці)
Фото Капча