Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості психосексуального розвитку хворих на невроз жінок, що знаходяться у відносинах подружньої залежності

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
Коцар Алла Вікторівна
 
УДК 159. 9: 616. 851. 133. 6. 5
 
Особливості психосексуального розвитку хворих на невроз жінок, що знаходяться у відносинах подружньої залежності
 
Спеціальність 19. 00. 04 – медична психологія
 
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор психологічних наук, доцент Кочарян Олександр Суренович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри прикладної психології.
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор Шестопалова Людмила Федорівна, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, завідувач відділу медичної психології доктор медичних наук, професор Кришталь Валентин Валентинович, Харківська медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедрою сексології та медичної психології.
Провідна установа: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, МОЗ України, м. Київ.
Захист відбудеться 24 січня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 26 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. : 221-02-94.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. Розвиток медико-психологічного знання в Україні активізував інтерес дослідників до проблеми статі (И. С. Кон, 1981, 1997). Пов’язані з нею питання психосексуального розвитку, статеворольової поведінки, структури та функції симптомокомплексу “маскулінності/фемінінності” (М/Ф-симптомокомплексу) вже розглядалися в роботах Д. Н. Исаева та В. Е. Кагана (1979), В. Е. Кагана (1991), А. С. Кочаряна (1996), А. Г. Луценко (1996) та ін. Зокрема, А. С. Кочарян (1996) у рамках медичної психології визначив статеворольові утворення особистості як стрижневі, а їхнє порушення сприяє формуванню невротичних розладів та подружньої дезадаптації. У працях вітчизняних вчених статеворольові особливості хворих на невротичні розлади (В. С. Рожков, 2001), розлади особистості (В. В. Ніколаєв, 2000; А. М. Скрипніков, 2001), алкоголізм (Е. В. Кришталь, 1997) тощо, виступали лише як фрагмент дослідження, часто не головний. Статеворольові риси особистості, пов’язані з інтимними сторонами життя, можуть визначати і вибір статевого партнера, і вдоволення шлюбом, і самооцінку, і суб’єктивне задоволення життям тощо (А. С. Кочарян, 1996; W. A. Arrindell, 1998; та ін.). Тому зміни М/Ф-симптомокомплексу можуть розглядатися як чинники, що формують відносини залежності у шлюбі.
Поняття “відносини залежності” характеризує не психопатологічний синдром і не нозологію, а є певною стильовою характеристикою, яка визначає стійкі особливості подружньої взаємодії та адаптаційних процесів. Патологічні залежні відносини в шлюбі набувають різних форм, що є негативним як для подружжя в цілому, так і для кожного з шлюбних партнерів. Такі відносини є, відповідно до термінології P. Mellody (1993), “токсичними”, перетворюються у “трагедію всього життя” (Н. Г. Гаранян та А. Б. Холмогорова, 2000). Вони досліджувалися лише в нечисленних вітчизняних роботах (A. F. Bondarenko, 1997; A. F. Bondarenko, A. E. Levenetz, 2000). Проблема генезису залежних подружніх відносин, які формують, супроводжують чи обтяжують протікання неврозу, є не до кінця вивченою. Вирішення цієї проблеми надасть психологічній роботі з подружніми парами, що перебувають у відносинах залежності, більшої цілеспрямованості, орієнтованості на одну з ключових патогенетичних ланок розладу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертацію виконано згідно з планом наукових досліджень кафедри прикладної психології, присвячених становленню статеворольової ідентичності особистості, в межах НДР “Розвиток особистості у нормі та патології: гендерний аспект, програми психотерапії” (№ держ. реєстрації 0101U002804. Шифр роботи: 19-16-01) та торкається вивчення особливостей структури й функцій статеворольової сфери особистості хворих на невротичні розлади.
Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – на основі статеворольового підходу до вивчення причин і механізмів формування порушення подружніх відносин поглибити теоретичні уявлення про розвиток відносин невротичної залежності у подружньої пари, де жінка хвора на невротичні розлади, та розробити програму психологічної корекції однієї з частих форм таких відносин – залежної любові.
Досягнення мети дисертаційного дослідження здійснювалось послідовним вирішенням таких задач:
1) виявити особливості структури та функції М/Ф-симптомокомплексу в жінок, які страждають на невротичні розлади й перебувають у відносинах подружньої залежності;
2) дослідити особливості психосексуального розвитку жінок, які страждають на невротичні розлади та перебувають у відносинах подружньої залежності (особливості лібідо, коїтальні та сексуальні фантазії, сексуальні сновидіння, оцінка власної сексуальності) ;
3) визначити особливості структури подружнього зв’язку в жінок, які страждають на невротичні розлади й перебувають у відносинах подружньої залежності;
4) узагальнити особливості ранніх спогадів та ранніх травм у жінок, які страждають на невротичні розлади та перебувають у відносинах подружньої залежності;
5) класифікувати окремі синдроми залежності в жінок, які страждають на невротичні розлади та перебувають у відносинах подружньої залежності, та визначити їхню частоту;
6) виявити зв’язок характерологічних рис із формами залежних відносин у шлюбі;
7) розробити психокорекційну програму статеворольового тренінгу для подружжя, що знаходиться у відносинах залежної (“токсичної”) любові.
Об’єкт дослідження – вплив особливостей психосексуального розвитку жінок на
Фото Капча