Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особистість як суб’єкт менеджменту і фактор ефективного функціонування системи управління

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

на стадії зрілості має усі ознаки і виконує усі функції, які властиві трудовому колективу. Основні регулятори поведінки людей на даному етапі — взаємна вимогливість, соціальний контроль. 

Для даного етапу є характерними: демократичний стиль керівництва, колегіальне прийняття рішень, переважне застосування соціально-психологічних методів впливу. 
Даній стадії розвитку трудового колективу притаманні високі економічні показники діяльності підприємства, найбільш повний збіг особистих інтересів з інтересами колективу, сприятливий морально-психологічний клімат. 
4. Старіння колективу 
На стадії старіння колектив перестає розвиватися, втрачає здатність до адаптації, соціальний контроль набуває консервативного характеру і визначає статику колективу. На даному етапі роль керівника полягає у підтримці колективу в стані відкритості, поповненні колективу новими членами, орієнтуванні персоналу на інновації, що забезпечать виживання колективу, його адаптацію до оточення, що змінюється.
 
Розділ 3. Оцінка психологічних якостей керівника
 
3.1 Психологічний клімат
 
Одним із показників успішної діяльності керівника організації (фірми, колективу) є рівень сформованості соціально-психологічного клімату. Так, Б.Д. Паригін зазначає, що соціально-психологічний клімат — "один із вирішальних чинників успішної діяльності людини в усіх сферах життя суспільства" . 
Соціально-психологічний клімат будь-якої установи породжується міжособистісною взаємодією, яка опосередковує не тільки міжособистісні впливи, а й вплив навколишнього фізичного середовища: речей, предметів, явищ природи тощо. Настрій однієї людини впливає на настрій іншої, позначається на різноманітних актах поведінки, діяльності, життя людини. 
Р.X. Шакуров пропонує розглядати соціально-психологічний клімат з урахуванням трьох особливостей: психологічної, соціальної та соціально-психологічної. "Психологічна форма клімату, — пише Р.X. Шакуров, — розкривається в емоційних, вольових та інтелектуальних станах і властивостях групи (так, можна говорити про атмосферу оптимізму, страху, цілеспрямованості або вольової розслабленості, творчого пошуку та інтелектуальної активності людини тощо)". На його думку, якщо в інтелекті, емоціях, волі фіксувати їхній соціальний зміст, то тут виявлятиметься соціальний аспект, соціально-психологічний аспект виявляється в єдності, згоді, задоволенні, дружбі, згуртованості. 
Соціально-психологічний клімат — якісний бік стосунків, що виявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній спільній діяльності та всебічному розвитку особистості в групі. Такий клімат може бути сприятливим, несприятливим, нейтральним, позитивно чи негативно впливати на самопочуття людини. 
 
Найважливіші ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату групи (колективу): 
Суб'єктивні ознаки: 
- довіра та взємовимогливість членів групи один до одного; 
- доброзичливість і ділові претензії; 
- вільне висловлювання думок щодо справ колективу чи поведінки окремих осіб; 
- відсутність тиску з боку керівництва на підлеглих і визнання за ними права приймати рішення, значущі для справ колективу; 
- достатня поінформованість членів колективу про завдання та стан справ у колективі; 
- високий ступінь емоційного включення та взаємодопомоги у ситуаціях, якщо є у цьому потреба; 
- усвідомлення і взяття відповідальності на себе за стан справ у групі кожним із її членів. 
Об'єктивні ознаки: 
- високі показники результатів діяльності; 
- низька плинність кадрів; 
- високий рівень трудової дисципліни; 
- відсутність напруженості й конфліктності в колективі тощо. 
І хоча кожен колектив має своє, неповторне обличчя, стиль, інтереси, згадані ознаки майже універсальні для будь-якого колективу. 
Загальні фактори формування соціально-психологічного клімату: 
- характер виробничих відносин того суспільства, складовою частиною якого є група; 
- організація й умови трудової діяльності; 
- специфіка й особливості роботи органів управління та самоврядування; 
- стиль і характерологічні форми керівництва; 
- соціально-психологічні, тендерні та демографічні особливості групи; 
- чисельність групи тощо. 
Вирізняють такі основні фактори формування соціально-психологічного клімату: 
- фактори макросередовища; 
- фактори мікросередовища. 
Говорячи про фактори макросередовища, які впливають на психологічний клімат ззовні, необхідно враховувати те, що жодна група не може існувати, а тим більше розвиватися ізольовано від навколишнього світу. До таких факторів належать: 
- соціально-психологічні тенденції науково-технічного прогресу; 
- особливості суспільно-економічної формації на конкретному етапі розвитку суспільства; 
- особливості діяльності органів управління, вищих за рівнем; 
- соціально-психологічні особливості територіального району, в якому функціонує організація, тощо. 
Значно більше впливають на соціально-психологічний клімат колективу фактори мікросередовища; основні з них такі: 
- особливості матеріально-економічних, технологічних та організаційно-управлінських умов праці в колективі та ступінь задоволення людей цими факторами; 
- особливості формальної структури в колективі та її співвідношення з неформальною; 
- стиль керівництва керівника колективу; 
- рівень психологічної культури керівника та співробітників тощо. Отже, основними факторами, які впливають на стан соціально-психологічного клімату в колективі, є зміст праці та ступінь задоволення людей роботою; умови праці та побуту, задоволеність ними; ступінь задоволення характером міжособистісних стосунків зі співробітниками; стиль керівництва, особистість керівника, а також те, чи задоволений він співробітниками. 
 
3.2 Характеристика ролей керівника
 
Центральною фігурою будь-якої групи або організації є сам керівник. Ефективність керівництва визначається “індивідуальним підходом”, тобто можливістю успішно вирішувати основні проблеми людських стосунків: уміння реагувати на непередбачувану поведінку підлеглих, подолання інформаційного “голоду” у колективі, чітке формулювання вимог до співробітників, встановлення з ними надійного зворотного зв’язку, здатність побачити та відрізнити хороше від поганого, правду від неправди, оскільки люди далеко не завжди правильно інтерпретують події і не завжди говорять
Фото Капча