Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М.М. Грищенка (1900-1987 рр.)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 
ТИМЧЕНКО Алла Анатоліївна
 
УДК 378.013
 
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ М.М. ГРИЩЕНКА (1900-1987 рр.)
 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
КИЇВ – 2007
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Миколаївському державному університеті ім. В.О. Сухомлинського.
Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України МАЙБОРОДА Василь Каленикович, Національна академія Служби безпеки України, професор кафедри.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор ЛЕВЧЕНКО Тетяна Іванівна, Київський національний лінгвістичний університет, професор кафедри педагогіки; кандидат педагогічних наук, професор ОМЕЛЯНЕНКО Віталій Лукич, Кіровоградський педагогічний університет, професор кафедри педагогіки.
Захист відбудеться 19 грудня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України ( 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9).
Автореферат розіслано 17 листопада 2007 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Становлення демократичного суспільства та інтеграція України до європейської спільноти потребують змін у політичному, соціально-економічному, культурному та науковому житті, зумовлюють необхідність обґрунтування нових шляхів розвитку національної системи освіти України.
Особливо важливою у визначенні стратегії розвитку освіти є потреба в збереженні й примноженні національних здобутків, оптимальне поєднання інноваційних ідей і досягнень вітчизняної та світової педагогічної думки.
У державній програмі “Освіта” (Україна XXI століття), Концепції національного виховання підкреслюється важливість використання історичних надбань вітчизняної педагогічної науки. Зокрема, в Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті зазначається, що освіта України ґрунтується на культурно-історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності. Вона розвивається на основі педагогічної спадщини Київської Русі, доби українського козацтва, світоглядної парадигми Володимира Мономаха, Петра Могили, Г. Сковороди, Т. Шевченка, Я. Чепіги, С. Русової, Г. Ващенка, В.Сухомлинського та інших видатних українських особистостей. Осмислення минулого впливає на зміну сьогодення, і це закономірно, адже минуле тісно пов’язане із сучасністю, воно є підґрунтям народного самоусвідомлення, його духовним фундаментом.
Звернення до педагогічної спадщини українських учених, письменників, громадських діячів дає змогу повернути забуті та втрачені імена, більш ґрунтовно вивчити історичні закономірності становлення й розвитку української педагогіки, забезпечити єдність і наступність історико-педагогічного процесу.
З огляду на це велике значення мають дослідження освітньої діяльності та науково-педагогічних поглядів Микити Миновича Грищенка (1900-1987 рр.), одного з видатних українських педагогів, ученого-дослідника історії становлення й розвитку школи та педагогічної науки в Україні.
Понад 50 років М.М. Грищенко працював у системі народної освіти учителем, завідувачем трудової школи, районним і окружним інспектором соціального виховання, директором школи, директором Київського інституту соціального виховання, завідувачем Кзил-Ординського міського відділу народної освіти, начальником управління шкіл, членом колегії Міністерства освіти України, ученим секретарем, заступником директора, директором науково-дослідних інститутів дефектології та педагогіки, в тому числі понад 30 років – професором, завідувачем кафедри педагогіки Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
М.М. Грищенко залишив значну педагогічну спадщину, до якої увійшли підручники, посібники, програми, монографії, методичні розробки, публікації у періодичній пресі, епістолярій (усього понад 250 назв). 
Він розробляв посібники для педагогів спецшкіл і підручники для учнів, зокрема “Читанку” для учнів IV класу допоміжної школи, “Літературну читанку” для VII класу допоміжної школи; коло його наукових інтересів охоплює вивчення педагогічної спадщини А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, К.Д. Ушинського, І.Я. Франка, Т.Г. Шевченка; його фундаментальні праці присвячені історико-педагогічним проблемам, питанням загальної педагогіки, методики викладання історії педагогіки вищої школи та спеціальної педагогіки. 
Дослідження науково-педагогічних поглядів М.М. Грищенка дає змогу усвідомити важливість його наукових ідей та досвіду, що будуть корисними в нинішніх умовах реформування й оновлення змісту освіти. Його вагомий внесок у педагогічну теорію, об’єктивний аналіз минулого залишаються актуальними і сьогодні, допомагають визначити перспективи розвитку школи та народної освіти в Україні.
Вивчення й аналіз літературних джерел та архівних матеріалів дає підстави стверджувати, що науково-педагогічна спадщина М.М.Грищенка не була предметом спеціального дослідження. У працях Н.П. Дічек, І.Г. Єременка, Л.В. Канішевської, Б.С. Кобзаря, В.К. Майбороди, Л.А. Медвідь, М.І. Шкіля висвітлюються окремі життєві факти та напрями його педагогічної діяльності.
Аналіз окремих аспектів історико-педагогічної спадщини вченого міститься в працях Г.І. Аракеляна, Ю.С. Войцеховського, В.І. Гайдукевич, Н.П. Калениченко, О.П. Кондратюка, Н.Б. Копиленко, Т.І. Левченко, Б.Н. Мітюрова, В.Л. Омеляненка, І.Г. Улюкаєвої та ін. Наукові здобутки М.М. Грищенка в галузі проблем педагогіки вищої школи висвітлені в працях Т.Ф. Алексєєнко, А.Д. Бондаря, Н.М. Дем’яненко, А.Д. Касьяненка, Г.Л. Лагути, С.В. Майбороди, О.Г. Мороза, Д.М. Скільського та ін. Проте перелічені матеріали мають фрагментарний, несистемний характер.
Історіографічний огляд досліджуваної проблеми засвідчує, що науково-педагогічні погляди М.М. Грищенка є недостатньо вивченими. Не приділено належної уваги його освітній діяльності, цінні відомості про яку містять архівні документи. Таким чином, нерозробленість проблеми, її історико-педагогічна значущість і зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – "Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М.М. Грищенка (1900-1987 рр.)".
Хронологічні межі дослідження – 1900-1987 рр. XX ст. –
Фото Капча