Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М.М. Грищенка (1900-1987 рр.)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

МДУ, 2006. - Т. 4. - С. 185-192.

2. Тимченко А.А. Внесок М.М.Грищенка у розвиток дефектологічної освіти на Україні // Наук. вісн. Миколаївського державного університету. Вип. 12: Педагогічні науки: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.Д.Будака, О.М.Пєхоти. - Миколаїв: МДУ, 2007. - С. 80-86. 
3. Майборода В.К., Тимченко А.А. Микита Грищенко – учений, організатор народної освіти, управлінець // Вісн. НАДУ. - 2006. - № 1. - С. 290-294. - Авторські с. 293-294.
4. Тимченко А.А. Наукова і науково-педагогічна діяльність М.М.Грищенка // Наук. вісн. ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. - 2007 . - № 9. - С. 146-154.
5. Альбещенко А.А. (Тимченко А.А.) Самостійна робота першокурсників // Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. пр. - Миколаїв, 2001. - Вип. 3. - С. 66-71.
6. Альбещенко А.А. (Тимченко А.А.) Народна педагогіка про трудове виховання // Наукові записки кафедри педагогіки: Зб. наук. пр. - Миколаїв, 2003. - Вип. 4. - С. 66-71.
7. Тимченко А.А. М.М.Грищенко про організацію самостійної роботи студентів // Січневі педагогічні читання: методологія, теорія та практика підвищення якості освіти на сучасному етапі. – Сімф.: Крим. навч.-пед. держ. вид-во, 2005. - С. 113-115.
8. Тимченко А.А. М.М.Грищенко – дослідник історії педагогіки: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Християнські цінності в освіті та вихованні” // Виховання і культура . - 2007. - № 1-2. - С. 103-107.
 
АНОТАЦІЇ
 
Тимченко А.А. Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М.М. Грищенка (1900-1987 рр.). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2007.
У дисертації вперше науково-теоретично обґрунтовано та систематизовано науково-педагогічні погляди М.М.Грищенка, проаналізовано й теоретично узагальнено зміст і основні напрями його освітньої та науково-педагогічної діяльності: в галузі дефектологічної освіти; методичної та науково-дослідної, пов’язаної з дослідженням проблем історії педагогіки; педагогічної стосовно підготовки викладачів вищої школи; управлінської; щодо організації самостійної роботи студентів. Здійснено періодизацію педагогічної діяльності вченого й охарактеризовано три її періоди: 1-й – пошуково-пропедевтичний (1923-1940 рр.), 2-й – науково-педагогічний (1940-1955 рр.), 3-й – освітньо-педагогічний та узагальнюючий (1955-1987 рр.). Виявлено чинники, що позитивно вплинули на формування науково-педагогічного світогляду вченого-педагога: родинне виховання та соціальне оточення; викладацький колектив; система освіти, в умовах якої відбувалося становлення особистості М.М.Грищенка; наукове та навчально-педагогічне середовище; постійне творче самовдосконалення й самостійні науково-педагогічні пошуки. Узагальнено досвід діяльності М.М.Грищенка у вищих навчальних закладах, у державних структурах управління системою освіти, визначено місце доробку вченого в українській педагогічній науці та практиці.
Ключові слова: педагог, учений-дослідник, науково-педагогічні погляди, освітня діяльність, науково-педагогічний світогляд.
 
Тимченко А.А. Образовательная деятельность и научно-педагогические взгляды Н.М. Грищенко (1900-1987 гг.). – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Институт высшего образования АПН Украины. – Киев, 2007.
В диссертации впервые обоснованы и систематизированы научно-педагогические взгляды Н.М. Грищенко, осуществлен целостный анализ его образовательной и научно-педагогической деятельности, включающий определение ее содержания и основных направлений, что позволило охарактеризовать и актуализировать вклад педагога в развитие образования, определить перспективы внедрения педагогического наследия ученого в систему национального образования Украины. В процессе исследования выявлены факторы, которые положительно влияли на формирование научно-педагогического мировоззрения ученого: семейное воспитание и социальное окружение, преподавательский коллектив, система образования, в условиях которой происходило становление личности Н.М.Грищенко, научная и учебно-педагогическая среда, постоянные самостоятельные научно-педагогические поиски. В диссертации разработана научная периодизация педагогической деятельности ученого, выделены и охарактеризованы три ее периода: 1-й – поисково-пропедевтический (1923-1940 гг.), 2-й – научно-педагогический (1940-1955 гг.), 3-й – образовательно-педагогический и обобщающий (1955-1987 гг.). 
Установлены содержание и основные направления педагогической деятельности Н.М. Грищенко: 
- деятельность ученого в области дефектологии была направлена на изучение истории развития спецшкол в Украине, осуществление детального анализа эффективности учебно-воспитательного процесса в таких школах и укрепление их учебно-материальной базы, улучшение руководства, оказание методической помощи спецшколам и обеспечение их высококвалифицированными педагогическими кадрами;
- его методическая и научно-исследовательская деятельность заключалась в издании методической литературы и пособий для учителей школ, изучении и внедрении передового педагогического опыта, усовершенствовании методов научных исследований и улучшении методологической подготовки научных кадров, контроле качественного выполнения научных работ аспирантами, усовершенствовании системы защиты диссертаций и присуждения научных званий;
- исследуя историко-педагогические проблемы, ученый анализировал и обобщал отечественные и мировые научные достижения, совершенствовал методы научного и учебного познания, скрупулезно проверял результаты своих научных исследований, систематически обновлял теоретический материал лекций, дополнял их практическими примерами, неоднократно возвращался к отдельным научным вопросам, раскрывая их с разных методологических позиций, что нашло отражение в его трудах;
- исследуя уровни психолого-педагогической подготовки учителя и организации педагогического процесса в высшей школе, педагог доказал эффективность воспитательного воздействия таких методов, как лекция, объяснение, пример и др., обосновал основные принципы дидактики высшей школы, изучал проблему прохождения студентами педагогической практики, определил место научно-исследовательской работы в вузе и ее основные направления, внедрял новые формы переподготовки педагогических кадров;
- как педагог, преподаватель вуза Н.М. Грищенко постоянно работал над совершенствованием и теоретическим обоснованием методов обучения и воспитания. Дидактическое содержание педагогических предметов ученый разрабатывал на основе принципов: научности, систематичности, доступности, связи теории с практикой, логической последовательности, историзма;
- управленческая деятельность Н.М. Грищенко характеризуется: четкой ориентацией ее направлений; высоким профессиональным и организационным уровнем, который проявлялся в точном, понятном для подчиненных определении и формулировании заданий ученым; его уверенностью в своих силах, выражающейся в четкости действий во время решения сложных ситуативных задач; умением правильно определять соотношения между перспективными и оперативными задачами; ответственным отношением к управлению трудовым коллективом, работе с кадрами; демократическим стилем руководства, в основе которого – усиленное внимание к человеческому фактору, умение согласовать собственную позицию с мнением членов коллектива, использование традиционных и инновационных форм организации, контроля и регулирования учебно-воспитательного процесса в вузе;
- одним из первых в отечественной педагогической науке Н.М. Грищенко научно обосновал проблему организации самостоятельной работы студентов; особенности учебной деятельности студентов в аудиторное и внеаудиторное время; исследовал эффективность воспитательного воздействия самостоятельной работы на формирование личности будущего специалиста, особенно преподавателя вуза; определил особенности самостоятельной работы в вузе; исследовал проблему руководства самостоятельной работой студентов. 
Ключевые слова: педагог, ученый-исследователь, научно-педагогические взгляды, образовательная деятельность, научно-педагогическое мировоззрение.
 
Tymchenko A.A. Educational activity and scientifically-pedagogical looks of Gryshchenko M.М. (1900-1987). - Manuscript.
Thesis for a Candidate’s degree in pedagogic, speciality 13.00.01 – General pedagogics and history of pedagogics. – Institution of higher education of The Academy of pedagogic sciences of Ukraine. – Kyiv, 2007.
First the scientifically-pedagogical looks of Gryshchenko M.M. were grounded and systematized, sense and basic directions of his educational and scientifically-pedagogical activity were analyzed and generalized in theory: period in the field of speech pathology education; methodological and research activity; research of problems of history of pedagogics; pedagogical activity of scientist; question of preparation of teachers of high school; administrative activity; problems of organization of independent work of studenys.
The periodization of pedagogical activity of scientist is developed and described its’ three periods: the first period is searching propaedeutic (1923-1940), the second period is scientifically-pedagogical (1940-1955), the third period is educationally-pedagogical and summerizing (1955-1987). The factors of forming of scientifically-pedagogical world outlook of scientist-teacher are exposed: family education and social surroundings; positive influencing of teaching collective; system of education, in the conditions of which the personality of Gryshchenko M.M. formed; scientific and educational-pedagogical surroundings; permanent creative self-perfection and independent scientifically-pedagogical searches. Experience of Gryshchenko’s activity is generalized, the place of reserve of scientist in Ukrainian pedagogical science and practice was determined in this dissertation. 
Keywords: teacher, scientist-investigator, scientific-pedagogical looks, educational activity, scientific-pedagogical world outlook.
Фото Капча