Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М.М. Грищенка (1900-1987 рр.)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

здійснення всеобучу дітей з різними вадами; зміцнення навчально-матеріальної бази спеціальних шкіл; поліпшення навчально-виховної роботи в спеціальних школах; забезпечення спецшкіл висококваліфікованими педагогічними кадрами; покращення керівництва й методичної допомоги спецшколам; розширення мережі спеціальних дошкільних закладів по всій Україні.

У дисертації проведено системний аналіз наукової і науково-педагогічної діяльності М.М. Грищенка. Він розпочав її в 1930 р., коли був призначений на посаду директора Київського інституту соціального виховання та завідувача кафедри історії. У цей час визначилося коло його наукових інтересів. Поєднуючи педагогічну та наукову діяльність, М.М. Грищенко плідно працював в Українському науково-дослідному інституті педагогіки на посадах старшого наукового співробітника (1934-1941 рр.), вченого секретаря інституту (1940-1943 рр.), завідувача відділу методики викладання історії (1944-1945 рр.), заступника директора по науковій частині (з лютого 1946 р. по квітень 1948 р.). З 1948 по 1955 рр. М.М. Грищенко очолював Науково-дослідний інститут дефектології, а після його закриття обіймав посаду заступника директора з наукової роботи та виконував обов’язки директора Науково-дослідного інституту педагогіки (до 1958 р.). Цей період позначений активними пошуками шляхів удосконалення педагогічної науки на Україні у таких напрямах: видання методичної літератури і посібників для вчителів шкіл; вивчення й популяризація передового педагогічного досвіду; впровадження досягнень педагогічної науки в практику роботи освітніх закладів; удосконалення навчальних планів і програм для загальноосвітніх навчальних закладів, методів наукових досліджень і покращення методологічної підготовки наукових кадрів; посилення методичної допомоги вчителям завдяки виданню педагогічних журналів; підвищення рівня підготовки вчительських кадрів; забезпечення якісного виконання наукових робіт аспірантами; вдосконалення системи захисту дисертацій і присвоєння наукових звань; розвиток теорії взаємозв’язку педагогіки та психології; відстоювання думки щодо 12-річного терміну навчання у вітчизняній школі.
У процесі теоретичного аналізу й зіставлення архівних документів особливу увагу приділено розкриттю науково-педагогічної діяльності М.М. Грищенка під час роботи в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. Активна науково-дослідницька робота М.М. Грищенка полягала в науковому керівництві аспірантами, курсовими та дипломними роботами студентів; заснуванні власної наукової школи, яка характеризувалася демократичним стилем керівництва, свободою думок і висловлювань; дослідженні питань педагогіки вищої школи; написанні відгуків на дисертації та виступах опонентом під час захисту дисертацій; наданні консультацій співробітникам ВНЗ, шкіл, працівникам народної освіти; створенні кафедри педагогіки вищої школи та науково-дослідної лабораторії університету. 
Свідома концентрація творчих зусиль М.М. Грищенка на вирішенні проблеми засвоєння студентами методів наукового дослідження та формування в них наукового світогляду принесла значні результати. Науково-педагогічна діяльність ученого стала передумовою створення на початку 1950-х рр. авторської наукової школи, навколо якої завдяки енергійній науково-педагогічній діяльності М.М. Грищенка, масштабності його наукового кругозору об’єдналася працююча в педагогічній галузі молодь. 
На підставі аналізу методів та форм організації підготовки молоді до наукової роботи можна виділити такі новації в досвіді М.М. Грищенка, що дали можливість ученому внести суттєві зміни в діяльність викладачів і студентів як суб’єктів навчальної діяльності: 1) активний інтерес і уважне ставлення до роботи самостійно мислячих студентів; 2) створення умов для свободи думок і висловлювань; 3) стимулювання неординарних підходів і нестандартних рішень; 4) демократичний стиль взаємовідносин; 5) використання потенціалу особистого прикладу в науково-дослідній роботі; 6) гуманне ставлення до студентів; 7) повага в поєднанні з вимогливістю до себе, викладачів, студентів, аспірантів та докторантів. 
У розділі значна увага приділена історико-педагогічній спадщині М.М. Грищенка. Аналіз наукового доробку вченого дав змогу виявити фундаментальні праці, присвячені історико-педагогічним проблемам, зміст яких закладено у всі наукові дисципліни, що були предметом його викладацької діяльності. Науковець зосереджував свою увагу на актуальних і складних педагогічних проблемах. Характерними рисами його праць є наукова принциповість, аргументованість, глибокий аналіз зібраного матеріалу, актуальність порушених питань, тісний зв’язок із життям школи. Їх написанню передувала ґрунтовна підготовка: вчений здійснював аналіз та узагальнення світових і вітчизняних наукових досягнень, удосконалював методи наукового та навчального пізнання, скрупульозно перевіряв результати своїх наукових знахідок, систематично оновлював теоретичний матеріал лекцій, доповнював їх практичними прикладами, розробляв сучасну методику викладання. Характерні особливості праць ученого: насиченість великим фактичним матеріалом у поєднанні з детальним аналізом та глибокими узагальненнями; цілісність головної думки; новизна наукових підходів; висвітлення теоретичних положень відповідно до сучасних надбань науки; розкриття історії проблеми; постановка питань, що спонукали замислитися над станом наукової думки та її розвитком; доступність і чітко продумана логічна структура викладу матеріалу; добір і систематизація цікавих прикладів.
Дослідження історико-педагогічної спадщини М.М. Грищенка показало, що за змістом його праці значною мірою були ідеологізовані й не давали змогу авторові об’єктивно відобразити освітні процеси в радянській Україні, вели до спрощеного підходу до вивчення та висвітлення педагогічних явищ. М.М. Грищенко не міг ігнорувати традиції сталінських часів.
На основі теоретичного аналізу й зіставлення архівних документів у розділі розкрито особливості підготовки викладачів вищої школи. В процесі дослідження науково-педагогічної спадщини М.М. Грищенка, інтерв’ю, бесід із учнями, колегами встановлено, що його наукові інтереси були пов’язані з розробкою найважливіших питань навчально-виховної роботи у вищій школі. Вчений обґрунтував три рівні психолого-педагогічної підготовки вчителя та організації педагогічного процесу у вищому закладі освіти: початкова підготовка (загальний курс педагогіки, психології, методики, навчальна педагогічна практика); безпосередня підготовка (сучасний курс педагогіки, психології, методики навчального предмета, педагогічна майстерність, навчальна та стажувальна практика); сучасна професійно-педагогічна підготовка (включає, крім переліченого вище, розробку технологій, опанування досвідом співтворчості з вихованцями, досвідом науково-дослідної роботи, переддипломну практику).
Фото Капча