Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Перехідні процеси в економіці індустріального типу: зміст та методи структурування

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. Н. Каразіна
 
Козуб Данило Анатолійович
 
УДК 330. 342. 22
 
Перехідні процеси в економіці індустріального типу: зміст та методи структурування
 
Спеціальність 08. 01. 01 – економічна теорія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Гуревічов Маркс Михайлович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри загальної економічної теорії.
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, доцент Яременко Олег Леонідович, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління кандидат економічних наук, доцент Артьомова Тетяна Іванівна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економічної теорії та права.
Провідна установа – Донецький національний університет ім. В. Стуса Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної теорії, м. Донецьк.
Захист відбудеться « 15 « лютого 2002 р. о 1515 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 051. 01 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків-77, площа Свободи, 4, ауд. V-67.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків-77, площа Свободи, 4
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Вихід економіки України з кризи пов'язаний з вирішенням проблем перехідного періоду, розвитком її державності і зміцненням економічного й інтелектуального потенціалу. Однією з умов проведення ефективної економічної і соціальної політики є чітке уявлення про те, що являє собою перехідна економічна система, якими є її властивості, особливості і методи прогнозування її поведінки та структурування перехідних процесів.
Перехідна економіка індустріального типу є економічною системою, за своєю внутрішньою природою принципово складнішою, ніж вихідна адміністративно-командна і цільова розвинута ринкова системи. Ця складність визначається як властивостями перехідних процесів як таких, так і багатогранністю соціальних перетворень, де економічна складова часто не є визначальної.
З одного боку, домінуючі економічні теорії свідомо обмежуються аналізом тільки економічних процесів, у той час як ключові для перехідної економіки неекономічні фактори залишаються без належної уваги. З іншого боку, інституціональний напрямок, що концентрує свою увагу на неекономічних факторах, обмежується якісним описом процесів і пошуком історичних аналогій.
Практика ринкових реформ вимагає органічної єдності теоретичних принципів і практичних механізмів їхнього впровадження і прогнозування наслідків. Таким чином, існує гостра необхідність у розробці теоретичних принципів і практичних методів, що дозволяють інтегрувати аналіз неекономічних факторів у математично формалізовану макроекономічну теорію.
Ступінь наукової розробки проблеми. Дана робота ґрунтується на дослідженнях вітчизняних і закордонних вчених у трьох напрямках. По-перше, загальні проблеми перехідності розробляють вітчизняні вчені М. Долішній, А. Гальчинський, В. Геєць, А. Гриценко, М. Гуревичов, І. Лукінов, А. Покритан, В. Тарасевич, а також закордонні вчені А. Бузгалін, А. Ілларіонов, Я. Корнаі, В. Мау, Р. Нурєєв. По-друге, у сучасних умовах особливу актуальність одержав розвиток інституціоналізму, як необхідної складової економічного аналізу в дослідженні перехідних процесів. У розвиток цього напрямку зробили великий внесок А. Городецький, В. Іноземцев, А. Колганов, І. -С. Коропецький, Р. Капелюшніков, Р. Коуз, В. Маєвський, Д. Норт, А. Олейник, Ю. Ольсевич, В. Радаєв, А. Шастітко, О. Яременко.
По-третє, активно розвивається напрямок математичного моделювання. У ньому можна виділити напрямок, що заснований на використанні і розширенні балансових моделей, а також – нелінійного й імітаційного моделювання. Перший розвили і розробляють переважно вітчизняні і російські вчені Т. Бурлай, В. Геєць, В. Глушков, І. Кононенко, Б. Панасюк, Л. Шостак. Великий внесок в розвиток імітаційного моделювання зробили Б. Бергманн, Г. Ельясон, Т. Нейлор, Р. Шеннон.
У даній роботі, ґрунтуючись на досягненнях кожного з цих трьох напрямків, пропонується використання новітніх методів дослідження складних систем для інтеграції елементів різних теорій, зокрема інституціональної, у загальну модель системи перехідної економіки індустріального типу.
Дисертаційна робота виконувалась у відповідності з планом науково-дослідних робіт кафедри загальної економічної теорії Національного технічного університету «ХПІ» та є частиною наукових досліджень, проведених відповідно до ІNTAS-проекту «Реструктуризація промисловості в період української економічної трансформації зі спеціальною регіональною перспективою для Східної України» (№ державної реєстрації – ІNTAS-Ukraіne UA95-0280), що розробляється разом з факультетом економіки і менеджменту Університету Отто фон Герике, м. Магдебург (ФРН). Робота є частиною фундаментальної НДР (№ державної реєстрації 100U001082) «Дослідження процесів реструктуризації економіки України та їх впливу на покращення інвестиційного клімату».
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є аналіз проблеми перехідності, виявлення найістотніших характеристик перехідних процесів в економіці, розробка адекватних методів їхнього вивчення, структурування і прогнозування.
Для досягнення цієї мети були поставленні та вирішені такі задачі:
визначення сутності і змісту перехідного процесу в економіці;
типологія перехідних процесів в економічних системах;
дослідження перехідної економіки індустріального типу і виділення її найістотніших характеристик;
визначення теоретичних і практичних меж застосування методології різних економічних шкіл і напрямків;
аналіз інституціональних факторів, що істотно впливають на
Фото Капча