Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підготовка робітників за професією «Адміністратор»

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
77
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Актуальність підготовки робітників за професією «Адміністратор» викликана необхідністю організації ефективного управління, координації та взаємодії людей у сучасних фірмах. Важлива роль у цьому процесі належить адміністратору (офіс-менеджеру) ‒ першому помічникові керівника щодо організації роботи в офісі, без чого неможлива оперативність, результативність і надійність функціонування апарату управління.
Основною метою навчальної практики є формування у студентів чітких уявлень про організаційну діяльність як функцію менеджменту й особливості її здійснення в офісі; отримання необхідних практичних навичок і вмінь адміністратора ‒ організатора справ у офісі.
Головні завдання навчальної практики:
 • оволодіння професійними знаннями і навичками щодо виконання організаційних функцій в офісі;
 • ознайомлення з інформаційно-документаційним та бездокументаційним забезпеченням діяльності організації;
 • розвиток практичних навичок ефективної взаємодії з людьми.
Студенти за час навчальної практики:
 • освоюють діловодство (з обліку та реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції);
 • вивчають методичне керівництво службами документування та контролю, організацією діловодства в структурних підрозділах та філіях установи (підприємства, організації); 
 • освоюють процедури складання та оформлення всіх документів згідно з вимогами ЄДСД; документування діяльності органів установи (підприємства, організації) щодо проведення нарад; оперативно-організаційну роботу; ведення і оформлення документації з обліку особового складу організації (в разі відсутності інспектора з кадрів); підготовку необхідних документів щодо забезпечення фінансово-господарської діяльності установи (підприємства, організації);
 • вивчають порядок приймання, обліку, реєстрації документів, контролю їх виконання; інформаційно-довідкове обслуговування та зберігання інформації; контроль якості підготовки, правильність складання, погодження та затвердження документів, що подаються на підпис керівництву установи (підприємства, організації); контроль за виконанням доручень керівництва, вживання оперативних заходів щодо своєчасного та якісного їх виконання; порядок організації підготовки, прийняття рішень та доведення їх до безпосередніх виконавців; послідовність здійснення аналізу довідок і доповідей, що подаються керівництву; вимоги щодо підготовки компетентних висновків;
 • опановують оперативний зв’язок зі сторонніми організаціями (як комерційними так і державними) і окремими громадянами з питань поточної діяльності підприємства (установи, організації); ведення прийому відвідувачів; ведення телефонних переговорів; прийом-передачу телефоно-, факсограм;
 • вивчають функції, які виконує інспектор відділу кадрів (оформлення наказів щодо особового складу; оформлення особових карток (форма П-2) або особових справ; оформлення трудових книжок; оформлення документів про відрядження; оформлення листів непрацездатності; ведення табеля обліку робочого часу; видання довідок);
 • вчаться виконувати машинописні та копіювально-розмножувальні роботи, використовувати ПК, ПОМ як засоби автоматизації документаційного забезпечення установи (підприємства, організації);
 • знайомляться з правилами проведення щорічного відбору документів для архівного зберігання або знищення; виконанням окремих доручень керівництва щодо фінансово-господарської діяльності установи (підприємства, організації).
ТЕМА №1 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИРОБНИЦТВОМ
 
1. Основні положення посадової інструкції
 
Основою для розроблення посадових інструкцій є Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників».
Усі посадові інструкції, що розробляються на підприємствах, в установах, організаціях, повинні бути взаємопов’язаними, аби не допускати дублювання в роботі працівників.
Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.
До посадових інструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою працівника. Наказ про внесення змін, доповнень до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. У разі зміни назви підприємства, установи, організації, їх структурного підрозділу або посади до посадових інструкцій вносяться відповідні зміни.
Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства (додаток А), де зазначено основні завдання, обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.
Посадові інструкції складаються із Розділів: «Загальні положення», «Завдання та обов’язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» та «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою».
У правому куті першої сторінки посадової інструкції розташовується слово «Затверджено», підпис керівника про її затвердження, вказано посаду, ініціали та прізвище керівника, а також дата затвердження.
У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади в давальному відмінку (повинна відповідати професійній назві роботи, передбаченій Класифікатором професій ДК 003-95 із змінами та доповненнями)та повна назва структурного підрозділу.
У Розділі «Загальні положення» посадової інструкції містяться основні дані про посаду, сферу діяльності працівника, найменування підрозділу, де працює працівник, порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов’язків, безпосередню підпорядкованість, кваліфікаційні вимоги до працівника (рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом, інші вимоги), наявність підлеглих, перелік основних законодавчих актів, інших матеріалів, якими керується в роботі працівник, порядок заміщення інших працівників на період їхньої тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, інші поважні причини), а також хто заміщує його.
Розділ «Завдання та обов’язки» характеризує зміст діяльності працівника. Визначається самостійна ділянка роботи відповідно до Положення про підрозділ. Ділянка роботи може визначатися шляхом виділення групи питань з відповідних напрямів або закріпленням за працівником переліку об’єктів управління, або як перелік відносно самостійних питань. Визначається перелік видів робіт, з яких складаються функції, що виконуються.
Під час встановлення видів робіт слід визначити їх за організаційно-юридичними ознаками (керує, затверджує, здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь,
Фото Капча