Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Підвищення ефективності використання основних фондів підприємств в умовах трансформації економіки

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ГОРОБИНСЬКА МАРІАНА ВОЛОДИМИРІВНА
 
УДК 658. 152
 
Підвищення ефективності використання основних фондів підприємств в умовах трансформації економіки
 
Спеціальність 08. 06. 01 – економіка підприємства і організація виробництва
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Хохлов Микола Пантелеймонович Харківський державний економічний університет, завідуючий кафедрою економіки, приватизації та права.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Клочко Василь Степанович Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, професор кафедри економіки підприємства і менеджменту кандидат економічних наук, Волик Ірина Миколаївна Харківське відділення Інституту економіки НАН України, завідуюча відділом планування та структурної перебудови промисловості.
Провідна установа – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра економіки та менеджменту, Міністерство освіти і науки України, м. Харків.
Захист відбудеться «28» лютого 2002 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64. 055. 01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-А.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Найбільш важливою проблемою сучасної економіки України є подолання спаду виробництва, відновлення нормального відтворювального процесу в усіх його ланках, у тому числі на промислових підприємствах. В умовах гострого дефіциту інвестиційних ресурсів перед підприємствами постає першочергове завдання підвищення ефективності використання основних фондів, як важливого матеріального елементу виробництва, що в значній мірі визначає їх потенціал. Проблемі підвищення ефективності використання основних фондів, основного капіталу, виробничих потужностей підприємств завжди приділялася значна увага з боку учених-економістів, практиків, особливо на стадії індустріального розвитку виробництва, коли їх технічний рівень перетворився на один з найважливіших факторів, який зумовлює економічні результати господарської діяльності підприємства, забезпечує конкурентоспроможність продукції на ринку.
Серед зарубіжних учених значний внесок у розробку теорії капіталу і практики підвищення ефективності відтворення та використання основного капіталу зробили А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Сей, К. Маркс, А. Маршалл, А. Картер, Дж. Кендрік. Сучасна технологічна версія науково-технічного прогресу в руслі інституціонально-еволюційної економічної теорії пов’язана з працями Д. Норта, Й. Шумпетера, М. Кондратьєва, Р. Коуза, Н. Нельсона, С. Вінтера, О. Тоффлера, Г. Хакена, Г. Менша, І. Пригожина, П. Нійкампа, Л. Абалкіна, Д. Львова, С. Глазьєва. Великий внесок в дослідження вказаної проблеми залишили економісти, що працювали в умовах планової економіки, – В. Кудров, Я. Кваша, В. Красовський, К. Вальтух, Т. Хачатуров. Проблема ефективного використання основних фондів і виробничих потужностей підприємств займає чільне місце в дослідженнях таких українських економістів, як М. Герасимчук, І. Лукінов, Б. Кваснюк, М. Чумаченко, А. Чухно, А. Золотарьов, В. Клочко, Г. Одинцова, П. Орлов, М. Хохлов, І. Волик, І. Швець та інших.
Актуальність теми. В дослідженні сутності ключових категорій, закономірностей формування та динаміки капітало- і фондовіддачі, поліпшення використання виробничих потужностей підприємств у певних соціально-економічних умовах було накопичено великий обсяг знань. Але нові умови процесів трансформації економіки України вимагають теоретичного переосмислення змістовних характеристик категорій «основні фонди», «основний капітал» і «виробнича потужність підприємства», озброєння практики науково обґрунтованими рекомендаціями щодо ефективного використання основних фондів і виробничих потужностей підприємств, своєчасного їх оновлення, поліпшення управління та організації виробництва. Цим обумовлюється актуальність теми, мета і задачі дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планами наукових досліджень Харківського державного економічного університету за комплексною науковою темою кафедри економіки, приватизації та права «Розвиток економічних та господарських відносин у післяприватизаційний період» та за темою «Підвищення інвестиційної привабливості державного підприємства агропромислового комплексу для ефективного партнерського співробітництва» (номер державної реєстрації 0101V000566), виконаних за безпосередньою участю автора.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних рекомендацій щодо підвищення ефективності використання основних фондів та виробничих потужностей підприємств в умовах трансформації економіки.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено такі задачі:
розкриття внутрішньої структури категорій «основні фонди» та «основний капітал» як засобів праці, що використовуються у різних соціально-економічних умовах;
з’ясування перехідного стану змістовних характеристик категорій «основні фонди», «основний капітал», що впливає на способи їх використання;
розкриття нових змістовних аспектів категорії «виробнича потужність підприємства» та її понятійного відображення;
використання економіко-математичних методів для оптимізації виробничої програми підприємства;
визначення дифузії науково-технологічних нововведень як форми оновлення основних фондів для активізації інноваційної діяльності на підприємстві;
дослідження можливостей підвищення рівня використання основних фондів у реалізації виробничого потенціалу підприємства на основі реінжинірингу бізнес-процесів.
Об’єкт дослідження – ефективність виробництва на підприємствах у сучасних умовах.
Предмет дослідження – підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей промислових підприємств в умовах трансформації економіки.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою дисертації є наукові дослідження класиків світової економічної науки, сучасних вітчизняних та зарубіжних учених-економістів з питань використання основних фондів та виробничих потужностей промислових підприємств. У роботі було використано такі методи дослідження: узагальнення суспільної практики розвитку та використання основних фондів у сучасній економіці; порівняння,
Фото Капча