Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Початок досудового розслідування

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПЛАН
 
ВСТУП
1. Поняття, суть та значення стадії досудового розслідування, його етапи та форми
2.Приводи та підстави досудового розслідування
3. Процесуальний порядок початку досудового розслідування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Актуальність теми. Формування в Україні правової держави з метою забезпечення надійного захисту прав, свобод та інтересів кожної людини, у якій існуватиме не лише відповідальність громадян перед державою, а й держави перед своїми громадянами, - є важливою передумовою створення в Україні демократичного суспільства. Цей головний напрямок державної політики передбачає вжиття відповідних заходів щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства, подальшої демократизації його положень та приведення його у відповідність до Конституції України й міжнародно-правових стандартів. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура[1, с.3]. У кожному випадку звернення громадян, працівники органів внутрішніх справ повинні прийняти заяву чи повідомлення та вжити належних заходів для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для чого проводиться досудове розслідування.
Мета курсової роботи  полягає у здійсненні комплексного аналізу даної проблематики та  розробленні теоретичних засад для формулювання поняття досудове розслідування.
Об’єктом дослідження є діяльність з розслідування кримінальних проваджень і правовідносини, що виникають при цьому.
Предметом дослідження є норми чинного кримінально- процесуального, кримінального та інших галузей законодавства України, котрі регулюють початок досудового розслідування. 
Методи дослідження. При написанні роботи використовувались наступні методи дослідження: метод спостереження,порівняльний.
 
1.Поняття, суть та значення стадії досудового розслідування
 
Першим провадженням як структурним елементом кримінального процесу є досудове провадження (такими елементами також є судове провадження у першій інстанції (розд. IV КПК), судове провадження з перегляду судових рішень (розд. V КПК) тощо). Досудове провадження - це частина кримінального судочинства, яка розпочинається з моменту отримання слідчим, прокурором інформації про вчинене кримінальне правопорушення й закінчується або передачею кримінального провадження до суду, або його припиненням шляхом закриття. Аналіз кримінального процесуального законодавства (у першу чергу розд. III КПК) дає можливість стверджувати, що досудове провадження включає: 
  1. провадження щодо початку досудового розслідування (ст. 214 КПК);
  2. досудове розслідування злочинів у формі досудового слідства, а кримінальних проступків у формі дізнання (статті 215-222 глави 19, 20-25 КПК); 
  3. провадження щодо подання та розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування (гл. 26 КПК). На підставі цього досудове провадження можна визначити як систему процесуальних дій, спрямованих на прийняття і реєстрацію інформації про вчинене кримінальне правопорушення, здійснення його досудового розслідування з метою підготовки кримінального провадження до судового розгляду, вирішення скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування[2, с.332].
Початок досудового розслідування – початковий етап досудового розслідування, система передбачених кримінальним процесуальним законом дій і рішень, спрямованих на забезпечення належного реагування на заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення, формування приводу до здійснення досудового розслідування (ст.214 КПК України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України №69 від 17.08.2012 р.)
До положень початку досудового розслідування відносять:
  1. Надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або самостійне виявлення слідчим, прокурором з будь – якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
  2. Прийняття та реєстрація заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення слідчим, прокурором, іншою уповноваженою службовою особою. Відмова у прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.
  3. Проведення у невідкладних випадках огляду місця події.
  4. Внесення слідчим, прокурором відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь – якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а у разі проведення огляду місця події – негайно після цього.
  5. У разі внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР прокурором, він невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передає наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручає проведення досудового розслідування.
  6. Початок здійснення досудового розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
  7. Повідомлення прокурора про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, що здійснюється слідчим невідкладно у письмовій формі[3, с.8-9].
Досудове розслідування - це регламентована кримінальним процесуальним законом діяльність органів досудового розслідування із встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, а також з припинення і запобігання вчиненню кримінальних правопорушень. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. З КПК досудове розслідування є стадією кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про
Фото Капча