Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Порівняльна характеристика хімічного забруднення снігового покриву в районі міста Ужгород

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
57
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Після 30 хв. вимірюють оптичну густину на фотоколориметрі ФЕК-60, в кюветах 1=20 мм та світлофільтром з довжиною хвилі 364 нм. Вміст сульфатів знаходять за градуювальник графіком, який будують за даними, представленими в таблиці 3 та рис. 2.

Таблиця 3.
Дані для побудови градуювального графіку для визначення сульфат-іонів турбідиметричним методом
 
Результати турбідиметричного визначення сульфат-іонів представленні в таблиці.
2. Градуювальний графік визначення сульфат-іонів за допомогою гліколевого реагенту (фек-60, λ=364 нм, l=2 см)
Масову концентрацію SO42- (С) в мг/дм3 у воді обчислюють за формулою:
С = m * 1000 / V,
де: m – маса сульфатів, знайдена з допомогою градуювального графіку;
V – об’єм води, взятої на аналіз, см3.
Результати визначення сульфат-іонів у пробах розтопленого снігу представлені в таблиці.
 
РОЗДІЛ III
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
 
У відповідності із стандартними методиками аналізу було проведено визначення окремих параметрів інтегральних проб снігу, які були відібрані у місті Ужгород. Результати досліджень представлені в таблицях.
Результати визначення рН у пробах розтопленого снігу
Результати визначення рН представлені в таблиці.
Таблиця 8.
Результати визначення рН
Примітка:
Проба №1- відібрана на Набережній Незалежності, недалеко від _ул.. Театральної;
Проба №2 – відібрана на _ул.. Корятовича, біля хімічного факультету;
Проба №3 – відібрана на _ул... Харківській, за буд. № 19;
Проба №4 – відібрана на _ул... Л. Толстого 40, ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика»;
Проба №5 – відібрана на _ул... Ботанічна Набережна в Ботанічному саду;
Проба №6 – відібрана на _ул... Коритнянській.
На прикладі проби №1нижче наведено обрахунок результатів визначення рН (із 3-х паралельних дослідів) :
С1= 7, 1; С2 = 7, 4; С3 = 7, 1; Ссер= (7, 1+7, 4+7, 1) /3=7, 2;
Х1= 7, 1 – 7, 1= 0; Х2=7, 4 – 7, 1=0, 3; Х3 = 7, 1 – 7, 4=0, 3;
Хсер= (0+0, 3+0, 3) /3=0, 2.
Значення рН в розтоплених пробах снігу коливається в межах 6, 1 – 7, 2, лише в одній пробі (№2) спостерігається незначне закислення, в усіх інших пробах середовище нейтральне.
Результати визначення жорсткості
Результати визначення жорсткості розтоплених проб снігу представлені в таблиці 7.
Таблиця 7.
Результати визначення жорсткості
 
Таблиця 8.
Результати визначення лужності
 
Таблиця 9.
Результати визначення вмісту Са2+
 
Таблиця 9.
Результати визначення вмісту хлорид-іонів
Наявність іонів хлору в усіх пробах розтопленого снігу зумовлено приміненням у зимовий період засобів проти ожеледиці, а саме пісчано-сольової суміші.
Найбільша концентрація іонів хлору в пробах №2 та №5, оскільки це прохідні зони міста; найменша – на вул.. Коритнянській (транспортна зона).
Результати визначення вмісту сульфат-іонів
Результати визначення вмісту сульфат-іонів у пробах води представлені у таблиці 9.
Таблиця 9.
Результати визначення вмісту сульфат-іонів
 
Таблиця 3.
Хімічний склад снігового покриву м. Ужгород. Відбір проб – 9. 01. 2015 р.
 
 
Таблиця 3. 2.
Хімічний склад снігового покриву м. Ужгород. Відбір проб – 9. 02. 2015 р.
 
 
Таблиця 3. 3.
Хімічний склад снігового покриву м. Ужгород. Сумарні результати.
 
Як видно з таблиці 3. 3. транспортна зона (пл. Корятовича) характеризується найбільш низьким значенням рН (6, 1). Це обумовлено тим, що у данному місці пробовідбору пожвавлений рух автотранспорту, а також маршрутна зупинка, перехрестя та пішохідний перехід.
Невелика кількість завислих речовин у пробах снігу зумовлена тим, що проби були відібрані одразу після випадання снігу, оскільки через погодні умови (малосніжний і теплий зимовий період) можливості відбирати сніг який би пролежав довгий період не було. Найбільша кількість завислих речовмн спостерігається у пробах снігу, які були відібрані 9. 01. 2015 р., оскільки сніговий покрив в цей період був досить стійким з 5. 01. 2015 р. Наявність в сніговому покриві завислих речовин обумовлено, по перше, приміненням в якості антиожеледних заходів пісчано-сольових сумішей, по-друге, механічним винесом компонентів дорожнього покриття и різноманітних частинок (сажа, каучук і т. д.) із складу автомобільних коліс, інтенсивність якого різко зростає в зимній період (7чр). Найбільша кількість завислих речовин у пробі № 5 (Ботанічний сад) внаслідок того, що непорушений сніговий покрив де були відібрані проби знаходився під деревами та кущовою рослинністю, тобто значна кількість сухої рослинності потрапила у відібрану пробу.
З даних таблиці 3. 3. видно, що максимальна кількість кислотних залишків SO42- у транспортній зоні 1 (пробі № 2), а у транспортній зоні № 6 по цьому показнику найнижче значення в результаті того, що на проїздній частині рух хоч і жвавий, але неперервний, оскільки там відсутні перехркстя та світлофори, а отже викидів пального з двигунів внутрішнього згорання значно менше.
Оскільки ГОСТу по забрудненню снігового вокриву не існує в Україні, а застосування нормативних документів поверхневих вод до талої води не завжди обгрунтовано, для більш об’єктивної характеристики геохімічної індикації забруднення сногового покриву за основу приймається зіставлення концентрацій забруднювачів міських проб снігу з відповідними значеннями їх фонового аналогу. Але оскільки не існує даних з відповідного фонового аналогу, була проведена порівняльна характеристика забруднення снігового покриву м. Ужгорода та м. Чернігова[]. Результати порівняння представлені в таблиці.
 
ВИСНОВКИ
 
Показано, що основними джерелами забруднення снігового покриву міста Ужгорода є автомобільний транспорт та транскордонні переноси.
Встановлено, що сніговий пкрив у транспортній зоні більш забруднений хімічними речовинами у порівнянні з іншими функціональними зонами м. Ужгорода.
Проведено порівняльний аналіз забруднення снігового покриву хімічними речовинами м. Ужгорода та м. Чернігова.
Рекомендовано використовувати методику контролю забруднення снігового покриву для індикації забруднення атмосфери та навколишнього середовища.
 
РЕЗЮМЕ
 
Визначено деякі показники якості проб розтопленого снігу, які були відібрані в районі міста Ужгорода (рН, завислі речовини, сульфат-іони, хлорид-іони, Натрій, Кальцій, гідроксид карбону). Проведена екологічна оцінка снігового покрову міста Ужгорода в 6 точках пробовідбору. Показано, що сніговий покрив міста зазнає антропогенного та транскордонного забруднення. Найбільш забруднена зона міста – транспортна (пл.. Корятовича), всі інші ділянки зазнають меншого навантаження. Проведений порівняльний аналіз забруднення снігового покриву м. Ужгорода та м. Чернігова.
 
Список літератури:
 
 1. Агроклиматический справочник по Закарпатской области. Киев, 1960
 2. Климат Ужгорода. Гидрометеоиздат 1991
 3. www. klimatipogoda. ru
 4. Государственный водный кадастр 1991 г. Т. II Вып. I. Киев, 1992
 5. Ковкин В. В., Шуваева О. В., Морозов С. В., Ранута В. Ф. руководство по методам полевых и лабораторных исследований снежного покрова для изучения закономерностей длительного загрязнения местности в зоне действия антропогенных источников: Метод, пособие. Новосибирск: Новосиб. Гос. Ун-т, 2012. С. 85.
 6. Набиванець Б. Й., Сухан В. В., Карабіна Л. В. Аналітична хімія природного середовища. К. : Либідь, 1996. С. 304.
 7. Алемасова А. С., Луговой К. С. Экологическая аналитическая химия. Донецк: ДонНУ, 2010. С. 271.
 8. Державні санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) ДСП 9. 9. 5. – 080 – 02. Правила № 1 від 28. 01. 2002 р.
 9. http: //eco. com. ua/content/do-ekologichnoi-otsinki-yakosti-poverkhnevikh-vod.
 10. http: //www. bestreferat. ru/referat-218023. html.
 11. karpatskijobjektiv. com
 
Фото Капча