Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Практичні роботи з механіки

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 

та зношування відомо, що об’єм зношеного матеріалу на одиницю шляху тертя рівний

 (3. 6) 
де K – постійна, яка називається коефіцієнтом зносу, безрозмірна і завжди менша одиниці;
P – нормальне навантаження;
H – твердість більш м’якого матеріалу.
Хай шлях тертя S = vt, А – площа контакту. Тоді інтенсивність лінійного зношування рівна Ih = IS/A = KPvt/ (AH), а інтенсивність зношування за одиницю часу є функцією рv: 
  (3. 7) 
де k = К/H.
Тобто, чинник pv можна використовувати як критерій при виборі навантаження для підшипників сухого тертя. Це дозволяє підібрати підшипникові матеріали, придатні для надійної роботи.
Підшипники з рідинним мащенням.
Зусиллями багатьох вчених були розроблені аналітичні методи розрахунку рідинних (гідродинамічних) підшипників ковзання. Однак вони складні і тому не придатні для інженерних розрахунків. Нижче описано спрощену, наближену методику розрахунку. Вона дозволяє розрахувати основні параметри рідинного підшипника ковзання з відносною довжиною підшипника l/d від 0, 25 до 2.
Спочатку рідинний підшипник проектують по критеріях р і рv, подібно до підшипника сухого тертя. Потім враховують гідродинамічну поведінку підшипника. Роблять це наступним чином. Задають відносний зазор с/r (c – величина зазору; r – радіус цапфи вала). Для цапфи діаметром d ≤ 100 мм він вибирається рівним 0, 001…0, 003. При цьому зазор тим більший, чим більша швидкість ковзання, менший питомий тиск, більша відносна довжина підшипника і твердіший матеріал втулки підшипника.
Потім вибирають допустиму температуру змащувальної плівки [T], тип змащувального матеріалу і визначають динамічну в'язкість останнього. Як правило, допустима температура складає [T] ≤ 60…75 °С. Динамічну в'язкість при заданій температурі знаходять з довідкових графіків, один з яких представлений на рисунку 3. 6.
Навантажувальна здатність розраховується за формулою
  (3. 8) 
Зазвичай e/c позначають ε і називають відносним ексцентриситетом. Його можна визначити використовуючи графіки представлені на рисунку 3. 7. Потім розраховують мінімальну товщину масляної плівки: 
 (3. 9) 
Рисунок 3. 6. Вплив температури на динамічну в’язкість деяких масел:
1 – індустріальне; 2 – моторне; 3 – дизельне
 Рисунок 3. 7. Залежність коефіцієнту навантаження підшипника від відносного ексцентриситету для різних відносних довжин цапфи
Після цього виконують перевірку режиму рідинного тертя за формулою
 , (3. 10)
де k – чинник надійності для рідинного тертя в підшипнику, [k] – його допустиме значення, Rzj i Rzb – шорсткості поверхонь цапфи і підшипника відповідно. При v > 0, 5 м/с рекомендується, щоби [k] складало більше двох, в інших випадках [k] – може бути трохи нижче за це значення, оскільки в цьому випадку контакт нерівностей не призводить до значного нагрівання і зносу підшипника.
Розрахунок теплового режиму виконується із застосуванням рівняння теплового балансу, тобто кількість теплоти Q, що виділилося за рахунок тертя, прирівнюється кількості теплоти, що йде в корпус і вал (Q1) і що відноситься мастилом (Q2). Рівняння балансу записується у вигляді
Q = Q1 + Q2. (3. 11)
Тепло, що виділяється при терті розраховується як
Q = f P v. (3. 12)
Кількість теплоти, що відводиться валом, як правило, мала, і тому під Q1 зазвичай розуміють кількість теплоти, що розсіюється корпусом. Цю кількість теплоти визначають з рівняння
Q1 = α A (Tout – Tin), (3. 13)
де α – коефіцієнт тепловіддачі (орієнтовно, береться рівним 9, 3…16, 3 Вт/ (м2·К) у відсутність вимушеної конвекції) ;
А – площа зовнішньої поверхні підшипникової втулки, товщина якої S (рисунок 3. 1) вибирається в залежності від діаметра вала d:
S = 5 мм для d = 35... 60 мм;
S = 7, 5 мм для d = 65... 110 мм;
S = 10 мм для d = 120... 200 мм;
Тout і Tin, – температура масла на вході в зазор і на виході з нього.
Кількість теплоти, що виноситься маслом, розраховується як
Q2 = cρm (Tout – Tin), (3. 14)
де c – питома теплоємність масла (для мінеральних масел c ≈ 2000 Дж/ (кг·K)) ;
ρ – щільність масла (ρ = 900 кг/м3 для нафтових масел) ;
т – витрата масла через підшипник в одиницю часу.
Середню температуру масла в зоні контакту можна прийняти рівною
T = Tin + 0, 5 (Tout – Tin). (3. 15)
Вона не повинна перевищувати допустиму температуру [Т]. Враховуючи цю умову і підставляючи Q, Q1 і Q2 в рівняння теплового балансу, отримаємо
 . (3. 16)
Коефіцієнт тертя f визначають з графіків, представлених на рисунку 3. 8, а витрата масла – за допомогою рисунку 3. 9.
Рисунок 3. 8. Залежність коефіцієнту тертя від відносного ексцентриситету для різних відносних довжин цапфи
Рисунок 3. 9. Вплив ексцентриситету ε на безрозмірні витрати мастила  
Якщо одне з вищезгаданих умов не виконується, необхідно змінити геометричні параметри підшипника або вибрати інше масло з більшою динамічною в'язкістю, змінити шорсткість поверхонь або використовувати комбінацію цих методів.
Приклад Необхідно розрахувати гідродинамічний підшипник ковзання. Умови завдання наступні: діаметр цапфи d = 60 мм, навантаження на підшипник Р = 12 кH, частота обертання валу n = 960 об/хв. Передбачається, що втулка підшипника виконана з бронзи ([р] = 3 МПа, [pv] = 10 МПа·м/с). Шорсткості робочих поверхонь рівні: Rzj = 1, 6 мкм для валу і Rzb = 3, 2 мкм для підшипника.
Розрахунок. Відносна довжина підшипника приймається рівною l/d = 1, 2; тоді довжина цапфи рівна l = 1, 2d = 1, 2 · 60 = 72 мм. Питоме навантаження на підшипник рівне
що цілком реально, оскільки р < [р].
Швидкість ковзання (колова швидкість цапфи) рівна
Добуток pv рівний
Відносний зазор приймаємо рівним 0, 001. Вибираємо індустріальне масло з температурою в робочій зоні Т = 68 °С (питома теплоємність с = 2000 Дж/ (кг · К), щільність ρ = 900 кг/м3). Відповідно до рисунку 6 динамічна в’язкість масла рівна η = 0, 016 Па·с. Використовуючи рівняння () розраховуємо навантажувальну здатність:
де ω = πn/30 = 960π/30 = 100 с-1.
Ексцентриситет визначуваний з графіків на рисунку 3. 7, ε = 0, 64. По рівнянню (3. 9) розраховуємо мінімальну товщину плівки
Перевіримо тепер режим рідинного мащення за допомогою умови
Отже, виконується умова рідинного режиму мастила.
Хай температура масла на вході в зазор рівна Тin = 40°С, коефіцієнт тепловіддачі α = 16, 3 Вт/ (м2·K), площа зовнішньої поверхні підшипника А = 0, 035 м2. Враховуючи, що ε = 0, 64 і l/d = 1, 2, i використовуючи відповідну криву на рисунку 8, знаходимо, що f (c/r) = 1, 8 і, отже, коефіцієнт тертя f = 1, 8 (с/r) = 1, 8 · 0, 001 = 0, 0018.
Рисунок 9 дозволяє визначити витрату масла, що протікає через підшипник за 1 c: m/ (ωld2 ) = 0, 05 і, відповідно
Тоді умова дасть
Таким чином, умова теплового режиму повністю задовольняється, навіть за відсутності додаткового повітряного охолоджування.
 
3.3. Порядок виконання роботи
3. 3. 1 Розрахувати гідродинамічний підшипник ковзання:
3. 3. 1. 1 Згідно свого варіанту завдання використовуючи таблицю 3. 1 вибрати дані свого завдання.
3. 3. 1. 2 Вибрати відносну довжину підшипника.
3. 3. 1. 3 Розрахувати питоме навантаження на підшипник за формулою (3. 2). Перевірити навантажувальну здатність підшипника ковзання по критеріях: [р] (формула 3. 3) і [pv] (формула 3. 5).
3. 3. 1. 4 Вибрати відносний зазор у підшипнику. По марці масла та його робочій температурі визначити динамічну в'язкість (графіки на рисунку 3. 6).
3. 3. 1. 5 За формулою (3. 8) розрахувати навантажувальну здатність підшипника.
3. 3. 1. 6 Згідно графіка 3. 7 визначити ексцентриситет підшипника ковзання.
3. 3. 1. 7 Розрахувати мінімальну товщину масляної плівки (формула 3. 9) та перевірити режим мащення (формула 3. 10).
3. 3. 2 Виконати тепловий розрахунок підшипника:
3. 3. 2. 1 Розрахувати площу зовнішньої поверхні втулки підшипника.
3. 3. 2. 2 За графіком 3. 9 визначити витрати масла в розрахованому підшипнику ковзання.
3. 3. 2. 3 Згідно рівняння теплового балансу (3. 16) розрахувати середню температуру в зоні контакту підшипника ковзання та порівняти її із допустимою.
3. 3. 3 Накреслити ескіз розрахованого підшипника, вказавши на ньому усі розміри та параметри.
3. 3. 4 Зробити висновки по роботі.
 
3.4. Питання для самоконтролю і підготовки
3. 4. 1 Що таке підшипник ковзання? Схема, види, конструкції.
3. 4. 2 Вплив перекосу цапфи валу на роботу підшипника ковзання. Як уникнути цього перекосу?
3. 4. 3 Поясніть механізм створення гідродинамічного тиску у зазорі підшипника?
3. 4. 4 У чому полягає різниця між гідродинамічними та гідростатичними підшипниками ковзання?
3. 4. 5 Що таке навантажувальна здатність підшипника ковзання? Від чого вона залежить?
3. 4. 6 Опишіть рижими мащення у підшипниках ковзання користуючись кривою Герсі-Штрибека.
3. 4. 7 Які види пошкоджень можуть виникати на робочих поверхнях підшипників, що працюють в умовах сухого тертя?
3. 4. 8 По яких критеріях розраховуються підшипники ковзання, що працюють в умовах сухого тертя?
3. 4. 9 Методика розрахунку гідродинамічних підшипників ковзання.
 
№ варіантуd, ммP, кНn, хв. -1Rzj/Rzb
14068001, 2/2, 2
24578001, 5/3, 2
35088501, 6/3, 2
45598501, 8/3, 4
560109001, 2/2, 2
665129001, 5/3, 2
770129501, 6/3, 2
880139501, 8/3, 4
985148001, 2/2, 2
1090148001, 5/3, 2
11100158501, 6/3, 2
12105168501, 8/3, 4
134059001, 2/2, 2
144559001, 5/3, 2
155079501, 6/3, 2
165589501, 8/3, 4
176098001, 2/2, 2
1865108001, 5/3, 2
1970108501, 6/3, 2
20801110001, 8/3, 4
21851211001, 2/2, 2
22901211001, 5/3, 2
231001412001, 6/3, 2
241051512001, 8/3, 4
 
Примітка: Матеріал робочої поверхні підшипника та марка масла задається викладачем.
Фото Капча