Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Практикум з філософії

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
159
Мова: 
Українська
Оцінка: 

не філософія;

д)Філософія – це сфера інтелектуальної діяльності, що покликана виробляти засоби людського життєвого самовизначення.
9)Які розділи філософії вивчають загальні закони, принципи і правила мислення?
а)Аксіологія;
б)Гносеологія;
в)Логіка;
г)Філософська антропологія;
д)Онтологія.
10)Зміст світогляду групується довкола відношення
а)Природне – соціальне
б)Тварина – інша тварина
в)Рослини – світ
г)Людина – світ
д)Природні речі – штучні речі
11)Міфологічний світогляд передбачає
а)Протистояння людини природі
б)Єдність людини з природою
в)Розмежованість людського та природного
г)Поділ всього сущого на матеріальне і духовне
д)Вірно все вищезгадане
12)Філософський світогляд є:
а)Свідомо вибудуваним
б)Логічно послідовним
в)Характеризується рефлексією, тобто думкою про думку
г)Є авторською формою мислення
д)Вірно все вищезгадане
13)Поясніть, чому, на вашу думку, при визначенні характерних рис філософського мислення ми порівнюємо філософію із наукою, релігією та мистецтвом?
14)Філософське мислення, на відміну від наукового, спрямоване до людини, концентрується навколо людини. (Так Ні)
15)Оберіть найбільш виправданий варіант відповіді на питання:
Цінність, історична та культурна значущість філософії полягає в тому, що вона:
а)Постає засобом створення політичних програм;
б)Вказує науці єдино виправдані способи проведення наукових досліджень;
в)Надає людині засоби та орієнтири для свідомої організації власного життя;
г)Здатна проникати в таємниці Всесвіту;
16)Пояснює прихований зміст релігійних одкровень.
а)Складності визначення предмету філософії обумовлені:
б)Тим, що сфера її предметних інтересів майже безмежна;
в)Тим, що взаємини людини із світом історично мінливі;
г)Тим, що весь історичний досвід людського самоосмислення включається у зміст філософського знання;
д)Тим, що філософія працює в сфері духовного, яке не можна фіксувати фізично;
е)Вірно все перераховане.
17)Спробуйте пояснити, чому та на яких засадах може існувати релігійна філософія. Врахуйте те, що за певними суттєвими характеристиками філософія та релігія постають несумісними (наприклад, релігія базується на догматах – безсумнівних вихідних твердженнях, а філософія передбачає критичне мислення, що прагне доходити до останніх прояснень).
18)Як ви розумієте таке явище, як “філософське мистецтво” (наприклад, “інтелектуальне або філософське кіно”)? Якими рисами володіє це мистецтво?
19)Проаналізуйте наведені нижче визначення предмету філософії, поясніть, які найперші функції філософії в ньому акцентовані:
“Існує лише одне справді серйозне філософське питання – питання про самогубство. Судити про те, варте чи не варте життя того, щоби бути живим, – значить відповідати на основне питання філософії”
“Проблеми філософії на всьому шляху її історії завжди ті ж самі. Але погляд на них з боку окремих філософів є різним. Кожна справді нова філософія висуває на перший план якійсь новий момент, однаково необхідний всім іншим для загальної повноти філософії”
“Людина за своєю природою є вільною, але не завжди розуміє, як варто скористатися своєю свободою. Філософія відкриває людині горизонт життєвого вибору, допомагаючи здійснити його свідомо”.
“Філософія досліджує сутність самої істини, самого добра, самої краси; вона досліджує саму сутність буття і життя, досліджує самий дух людини та природу її найважливіших дій…”
Яке із наведених визначень предмету філософії видається вам найбільш виправданим, придатним для життя? – Обгрунтуйте свої твердження.
Використання першоджерел в опрацюванні теми.
Завдання 1. Поняття світогляду.
Уважно опрацюйте наведені нижче уривки із творів видатних філософів, передайте їх вихідні ідеї своїми словами та аргументуйте своє їх розуміння та оцінку.
“З одного боку, “світогляд” має філософський смисл. Але… він означає не тільки пізнання світу в цілому, оскільки під цим словом розуміють переконання не лише теоретиків, а й звичайних людей... Світогляд формується самим життям, до науки, поза наукою. Він визначає переконання в релігії, мистецтві, моралі, політиці. У більшості випадків людей цікавлять переконання окремих видатних особистостей, які є в дійсності далекими від філософії. І, нарешті, говорять про світогляд первісних людей, чи про світогляд малорозвинених людей. Є навіть такий вираз як “світогляд дитячої кімнати”... (Г. Ріккерт, “Система філософії”).
На яких рисах світогляду наголошує автор? Які сфери функціонування світогляду представлені в даному уривку та які ви ще можете до них додати? Які види світогляду подаються тут як найперші?
“Світогляд не є продуктом мислення і народжується не просто із волі до пізнання. Розуміння реальної дійсності є важливим моментом у формуванні світогляду, але лише моментом. Світогляд народжується із умов життя, життєвого досвіду та нашого психічного складу”, із “життєвого настрою”, із “сукупності стимулів та почуттів” (В. Дільтей).
Який тип світогляду подається в даному уривку? Як ви можете окреслити, виходячи із наведеного фрагменту, на якому грунті та із яких складових формується світогляд? Як би ви могли розкрити зміст тої “сукупності стимулів” (що саме це є?), які сприяють форомуванню світогляду за реальних умов людської життєдіяльності?
Завдання 2. Взаємовідношення філософії та світогляду.
“…Світогляд пов’язують із філософією, коли чекають від філософії впорядкування погляду на життя, на мету життя. Більше того, люди покладають на філософію найважливішу місію – дати їм світогляд... Ось чому філософія займає виключне місце і в науковому житті, де існує потреба у теоретичній цілісності, і в інших областях, які викликають інтерес до себе ширших людських
Фото Капча