Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Право інтелектуальної власності

Тип роботи: 
Конспект заняття
К-сть сторінок: 
115
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">До заявки додають документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки. Таким документом є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція (форма № 042005). Терміни і порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені у «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності», що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716 (далі – Положення).

Cтрок подання документа про сплату збору за подання заявки може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців (ч. 11 ст. 12 Закону). Клопотання про продовження пропущеного строку разом із документом про сплату збору за продовження строку повинно надійти до Укрпатенту не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення строку.
Якщо заявник згідно з чинним законодавством України має пільги у сплаті зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, то до заявки додається клопотання про надання пільги та завірена копія документа, що підтверджує право на пільгу. Копію подають до кожної заявки.
Якщо заявку подають через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки слід додати видану заявником довіреність (копію довіреності), що засвідчує його (її) повноваження.
Якщо заявка подається відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності і заявник бажає скористатися правом конвенційного пріоритету (Якщо заявка спочатку була подана в одній із країн Паризького Союзу, а потім в Україні, то дія патенту відраховується від дати раніше поданої заявки), то він має додати до заявки такі документи: заяву про пріоритет із посиланням на дату подання й номер попередньої заявки, поданої до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції; копію попередньої заявки, засвідчену зазначеним органом. Ці документи мають бути подані до Укрпатенту разом із матеріалами заявки або не пізніше встановленого Законом строку.
Розгляд заявки
Порядок розгляду заявки на винахід визначається «Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» (далі Правилами розгляду).
Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, яка встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).
Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує даті подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, даті її пріоритету і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.
Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.
Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.
На підставі рішення про видачу патенту і за наявності документа про сплату державного мита за його видачу здійснюється державна реєстрація патенту та публікація відомостей про його видачу у офіційному бюлетені.
Видача патенту проводиться у місячний строк після його державної реєстрації.
Терміни і порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи, а також розміри зазначених зборів визначені Положенням.
Право на подання заявки, насамперед, має автор. У встановловлених законом випадках це право має роботодавець. В Україні діє патент на винахід терміном дії 20 років, що видається після проведення експертизи по суті. Терміни дії патенту прийнято відраховувати від дати подання заявки до Установи.
Правова охорона інших об’єктів промислової власності здійснюється за схемою, що наведена у таблиці з тими чи іншими особливостями. Основні характеристики щодо правової охорони цих об’єктів наведені в нижченаведеній таблиці.
 
Припинення правової охорони об’єктів промислової власності має свої особливості. Передусім воно здійснюється офіційно, лише Установою або судом. Патентні закони України передбачають такі способи припинення правової охорони об’єктів промислової власності як припинення дії патенту та визнання його недійсним.
Дія охоронного документа на об’єкт промислової власності може достроково припинятися цілком чи частково на основі таких підстав:
  • за заявою власника патенту;
  • через невчасну сплату річного збору за підтримання дії охоронного документа.
3. Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.
Нетрадиційні об’єктиОб’єкт правової охорониКритерії охороноздатностіОхоронний документТермін правової охорони, роки
сорт рослин порода тваринокрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція)
селекційне досягнення у тваринництві (порода, лінія, сім’я)
Охоронним документом, що закріплює права суб’єктів права на сорт рослин, є патент.
Урядовий орган державного управління, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань сільського господарства і продовольства, на підставі позитивного рішення експертного органа за результатами експертизи на патентоспроможність сорту, здійснює державну реєстрацію сорту, вносячи його до Державного реєстру сортів України.
Критеріями охороноздатності сортів
Фото Капча