Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Право інтелектуальної власності

Тип роботи: 
Конспект заняття
К-сть сторінок: 
115
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
 
 
Опорний конспект лекцій
з дисциплін «Інтелектуальна власність»,
«Право інтелектуальної власності»
для студентів 5 курсу всіх спеціальностей
 
 
 
Тема № 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1. Мета та завдання курсу «Інтелектуальна власність».
Ефективність економічних, політичних, соціальних перетворень, що відбуваються в Україні, значною мірою залежить від всебічного використання творчого інтелектуального потенціалу держави та успішного функціонування системи державної охорони та захисту інтелектуальної власності.
Конституція України гарантує громадянам свободу художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав, моральних і матеріальних інтересів творців, що пов’язані з різними видами творчої інтелектуальної діяльності. Світовий рівень розвитку інформаційних технологій зумовлює необхідність посилення в Україні державного захисту творчого, наукового, технічного потенціалу за допомогою різних судових та несудових процесуальних форм, а також забезпечення найефективнішого їх застосування.
Нині в Україні формується національна система законодавства у сфері інтелектуальної власності, відбувається процес імплементації норм міжнародного права в законодавство України, проводиться цілеспрямована робота з підготовки вступу України у міжнародні союзи із захисту об’єктів інтелектуальної власності.
Практика діяльності судових, правоохоронних та митних органів, комерційних структур свідчить про необхідність опанування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.
Основна наша мета – сформувати в процесі вивчення необхідні правові знання у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності. Відповідно, в процесі вивчення курсу необхідно проаналізувати:
 • зміст поняття «інтелектуальна власність», місце інституту права інтелектуальної власності в системі права України;
 • міжнародно-правову систему захисту інтелектуальної власності;
 • систему та повноваження органів державного управління у сфері інтелектуальної власності;
 • зміст способів захисту прав авторів творів літератури, науки, мистецтва; умови і межі надання правової охорони об’єктам промислової власності;
 • правову природу і зміст авторських та ліцензійних договорів.
А також навчитися:
 • тлумачити і застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної власності;
 • аналізувати суспільні відносини, що регулюються правом інтелектуальної власності, давати їм правову кваліфікацію.
2. Нормативно-правові джерела та література з дисципліни.
Нормативно-правова база у сфері інтелектуальної власності постійно вдосконалюється і поповнюється новими документами з метою створення таких правових механізмів, які б дозволили максимально захистити національного виробника та іноземного інвестора від правопорушень та зловживань у цій сфері, кількість яких невпинно зростає. До основних нормативно-правових джерел можна віднести:
 • Конституцію України;
 • Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р.
Книга четверта ЦК України «Право інтелектуальної власності» складається з 12 глав, що об’єднують 90 статей (ст. ст. 418-508). Усі вони умовно можуть бути поділені на чотири блоки. Перші три з них складають главу 35 «Загальні положення про право інтелектуальної власності» із 14 статей. У цій главі містяться норми, що в тій чи іншій мірі стосуються усіх видів права інтелектуальної власності (поняття, види прав інтелектуальної власності, об’єкти, суб’єкти, строки чинності, виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності, їх захист тощо). Другий блок «Авторське право і суміжні права» складається з двох глав (36, 37), що містять 24 статті (16 – авторське право, 8 – суміжні права).
Третій блок «Патентне право» або, як його зараз називають, «Право промислової власності», складається з чотирьох глав: 1) глава 39 «Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок» – 12 статей; 2) глава 40 «Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми» – 10 статей; 3) глава 41 «Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію» – 4 статті; 4) глава 42 «Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин» – 4 статті.
Четвертий блок у спеціальній літературі називають «Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг». Він складається з трьох глав (43, 44, 45) ; глава 43 – «Право інтелектуальної власності на комерційне найменування» – 3 статті; глава 44 – «Право інтелектуальної власності на торговельну марку» – 9 статей; глава 45 – «Право інтелектуальної власності на географічне зазначення» – 4 статті.
Окремими є дві глави книги четвертої: глава 38 – «Право інтелектуальної власності на наукове відкриття» – 2 статті; глава 46 – «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю» – 4 статті.
 • Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»;
 • Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»;
 • Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»;
 • Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
 • Закон України «Про племінне тваринництво»;
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права»;
 • Закон України «Про видавничу справу»;
 • Закон України « Про телебачення і радіомовлення»;
 • Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;
 • Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».
Окреслені нормативно-правові акти постійно оновлюються, тому найновішу інформацію про зміни в законодавстві можна отримати на веб-сайті Верховної Ради України – http: //zakon. rada. gov. ua/.
Міжнародні договори:
 • Бернська конвеція по охороні літературних та художних творів (1886 p.) ;
 • Всесвітня (Женевська) конвенція по авторському праву (1952р) ;
 • Римська конвенція по охороні прав артистів-виконавців, виготовлювачів фонограм, а також виробників організацій мовлення (1961 p.) ;
 • Стокгольмська конвенція про створення всесвітньої організації інтелектуальної власності (1967 p.) ;
 • Женевська конвенція по охороні інтересів виготовлювачів фонограм (1971 p.).
 • Підручники та посібники:
 • Бутнік-Сіверський О. Б. Економіка
Фото Капча