Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правове становище заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
59
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
  
ГЛИНЯНИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
 
УДК 340: 93+347. 61/. 64: 93
 
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАМІЖНЬОЇ ЖІНКИ ВІД СТАРОДАВНЬОГО ДО НОВІТНЬОГО ЧАСУ
 
Спеціальність: 12. 00. 01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
Одеса – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України Науковий консультант- доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Копиленко Олександр Любимович, директор Інституту законодавства Верховної Ради України 
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Страхов Микола Миколайович, професор кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого доктор юридичних наук, професор Ярмиш Олександр Назарович, проректор з наукової роботи.
Національного університету внутрішніх справ МВС України доктор юридичних наук, професор Харитонов Євген Олегович, завідувач кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. Дослідження проблеми правового становища заміжньої жінки є на сучасному етапі розвитку законотворчості в Україні вельми актуальною справою. В умовах розвитку державно-творчих процесів зростає роль досліджень з історії держави і права, особливо тих її аспектів, які безпосередньо пов'язані з проблемами сьогодення нашої держави.
Правове становище заміжньої жінки привертало до себе увагу дуже багатьох юристів і дослідників усіх часів. Пояснюється це тим, що дане питання тісно і нерозривно пов'язане з питанням про побудову родини і суспільства, чи, інакше кажучи, воно торкається найголовніших форм організації людства. Тому ступінь визнання за заміжньою жінкою особистості є, разом з тим, показником дійсної висоти людської культури. На довгому шляху історії людства, що бере свій початок у туманій далечині минулих тисячоліть і плине у невідоме нам майбутнє, цивільно-правове становище заміжньої жінки в різних країнах за різних часів неодноразово змінювалося. Заміжня жінка перебувала на цьому шляху то в становищі нібито речі, то в становищі дочки свого чоловіка і сестри своїх дітей, то, нарешті, у становищі члена родини, хоча і підлеглого чоловіку, але в той же час підносилась над своїми дітьми. Втім іноді, як, наприклад, у праві Стародавнього Єгипту, могло здаватися, що дружина нібито навіть панувала над чоловіком.
Складність сімейних відносин визначається кількістю розлучень. Правова проблема розлучень, починаючи з давніх часів і закінчуючи сучасністю, є дуже складною. У цьому автору дисертації вбачається соціальна значущість дослідження правового становища заміжньої жінки минулого для законотворчості в нашій державі, оскільки за даними статистики жінок в Україні більше половини населення.
Дисертаційне дослідження підводить нас, сподіваємося, що і законодавця, до вирішення конкретного питання про розширення договору (контракту) як способу укладання шлюбу в Україні. Давнє право широко практикувало свободу договору у сфері сімейного права. Щоправда, і тоді закон і звичай ставили волі сторін свої межі, але значення цих меж послаблялося тим, що сімейне право не було на той час настільки нерухомим, як тепер. Воно більше, ніж тепер, знаходилося в процесі свого творення і тому відкривало великий простір для прояву волі особи. Ось чому нас особливо цікавить питання про роль угоди сторін у справі поліпшення цивільно-правового становища заміжньої жінки.
Актуальність цієї роботи полягає в тому, що процес відродження і розвитку української державності, проголошений в Конституції курс на побудову демократичної, соціально-правової держави наполегливо вимагає утвердження в нашому суспільстві справедливості, правової і матеріальної захищеності заміжньої жінки як особистості, підвищення взаємної відповідальності особистості і держави, удосконалення законодавства і правової системи в цілому.
Важливою умовою просування до правової держави є підвищення теоретичної і професійної підготовки майбутніх правознавців, політологів, політиків і керівників, правової культури всього народу в цілому. І в цьому відношенні неоціненну допомогу майбутньому законодавцю і правозастосувачу, політичному діячу і державному службовцю, пересічному громадянину України може зробити безцінна спадщина правової думки минулого.
Твори мислителів минулого значною своєю частиною збереглися в раритетних виданнях, малодоступних для студентів і широкого кола читачів. У той же час найкращий підручник не може замінити знайомства і самостійного вивчення першоджерел. Тому, не лише актуально, але і найвищою мірою необхідно простежити зміни в цивільно-правовому положенні заміжньої жінки, намітити головні етапи звільнення її правової особистості і, подібно тому, як через багатогранну призму, подивитися через право на багатовікову долю заміжньої жінки.
Нарешті, вивчення старих законодавств було би багато в чому не повним, якби ми залишили осторонь стародавні законодавства, оскільки лише в історичній перспективі наш предмет дослідження набуває найбільшої повноти і визначеності. Разом з тим розуміння причин саме такого чи іншого поводження законодавця у справі визначення правового становища заміжньої жінки є дуже важливим для законотворчих процесів у нашій державі, а також для устрою незалежної правової держави Україна.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження базується на науковій програмі кафедри історії держави і права Одеської національної юридичної академії, яка працює над вивченням проблеми: “Традиції і новації в правовому розвитку: історичний аспект” та плану науково-дослідної роботи Одеської національної юридичної академії “Правові проблеми становлення і розвитку сучасної
Фото Капча