Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правові питання спадкування за заповітом

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ПРАВОВІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ
Спеціальність 12. 00. 03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 
ЧУЙКОВА ВАЛЕНТИНА ЮРІЇВНА
УДК 347. 65/. 68
 
Харків – 1999
 
Дисертація є рукописом.
Робота виконана на кафедрі цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти України.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Азімов Чінгізхан Нуфатович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри цивільного права.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Кузнєцова Наталія Семенівна, Національний Університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цивільного права; кандидат юридичних наук, доцент Кройтор Володимир Андрійович, Університет внутрішніх справ МВС України, начальник кафедри цивільно-правових наук
Провідна установа - Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, відділ цивільного і трудового права, м. Київ.
Захист відбудеться “ __22_ ”__червня__1999р. о 15_____годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 086. 02 при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 310024, м. Харків 24, вул. Пушкінська 77
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження правових питань спадкування за заповітом обумовлена зростаючим значенням права приватної власності громадян і порядку її спадкування в умовах ринкової економіки, необхідністю розробки правового механізму, який належним чином міг би захистити права і інтереси громадян.
Спадкове право сьогодні – один з центральних інститутів цивільного права. Його місце у системі цивільного законодавства визначається співвідношенням з іншими цивільно-правовими інститутами і, в першу чергу, з інститутом права власності, який в останнє десятиріччя радикально змінився, але ці зміни не знайшли відображення у спадковому праві України. Між тим, спадкове право забезпечує правонаступництво у цивільних правах і обов‘язках на випадок смерті їх носія, визначає долю майна померлого.
Призначення інституту спадкового права в умовах ринку – у стимулюванні розвитку приватної власності і створенні умов, які необхідні для її використання з метою забезпечення матеріальних та інших потреб громадян-власників, а після їх смерті – спадкоємців. Більш того, економічна ситуація в Україні потребує комплексного вивчення відносин, які виникають при спадкуванні за заповітом, а також законодавства, що регулює ці відносини.
У зв’язку з реформою спадкового права України актуальність вибраної теми не викликає сумнівів, а спадкування за заповітом вміщує в собі основні принципи цивільно-правового регулювання – принцип дозволеної спрямованості і принцип диспозитивності.
Дослідження проблем спадкового права в умовах ринку, а саме спадкування за заповітом, має важливе теоретичне і практичне значення. Цим і пояснюється вибір теми дисертаційного дослідження, його актуальність та значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана відповідно до цільової комплексної програми “Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки ” (номер державної реєстрації 0186. 0. 070867).
Предмет дослідження складає система нормативних актів, які регулюють правовідносини спадкоємства за заповітом, судова та нотаріальна практика їх застосування.
Об’єктом дослідження є питання правового регулювання спадкування за заповітом, юридична природа заповіту, підстави виникнення спадкових правовідносин за заповітом, особливість спадкування за заповітом в ринкових умовах.
Мета та завдання дослідження. Метою наукового дослідження є всебічне комплексне дослідження відносин спадкування за заповітом в ринкових умовах, теоретичне обгрунтування нормативного закріплення спадкування за заповітом як одного з важливіших в сучасних умовах видів спадкування, а також запропонування конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України стосовно цього виду спадкування.
Згідно з метою дисертаційного дослідження були поставлені такі головні завдання:
-проаналізувати підстави виникнення спадкового правовідношення за заповітом;
-виявити юридичну природу заповіту;
-визначити суб’єктний склад спадкового правовідношення за заповітом;
-проаналізувати поняття “спадкової маси” в межах ринкових відносин;
-розробити пропозиції щодо вдосконалення спадкового законодавства стосовно спадкування за заповітом, окреслити перспективи та основні напрямки його розвитку.
Методологічна, теоретична та емпірична основи дослідження. Методологічна основа дослідження складається з базових науково-теоретичних положень, прийнятих в юридичній науці в цілому і в науці цивільного права зокрема. У процесі роботи автор використав такі наукові методи дослідження: історичний, логіко-юридичний, системний, соціологічний, порівняльно-правовий, статистичний. Основні положення та висновки, подані в роботі, грунтуються на аналізі чинного цивільного законодавства, особливостей його застосування, досягнень цивільно-правової науки.
Теоретичну основу для висновків, зроблених у дисертації, становлять праці відомих дореволюційних російських, радянських, українських та зарубіжних вчених-юристів: М. М. Агаркова, Ч. Н. Азімова, С. С. Алексеєва, Б. С. Антимонова, С. М. Братуся, М. Ю. Барщевського, М. І. Брагінського, В. В. Васильченка, Д. П. Ватмана, М. М. Вітрянського, Д. М. Генкіна, Ю. М. Гільмана, М. В. Гордона, К. А. Граве, О. В. Гренкової, В. К. Дронікова, І. А. Зеніна, О. С. Іоффе, О. О. Красавчикова, І. Ю. Красько, Д. Є. Керімова, Р. З. Лівшиця, П. С. Нікітюка, І. Б. Новицького, А. А. Підопригори, І. А. Покровського, О. О. Пушкіна, П. М. Рабіновича, А. А. Рубанова, В. А.
Фото Капча