Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування парогазової установки для промислового району міста

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 

∙ Nгт = 13, 2 + 2 ∙17 = 47, 2 МВт

ККД парогазової установки по виробництву електростанції:
ηпгу =   =   = 0, 49
Отже, ККД ПГУ ηпгу = 49%.
ККД ПГУ по відпуску електроенергії нетто:
ηнпгу = ηпгу (1- eв. п),
де, ев. п – доля витрати електроенергії на власні потреби;
  = 49 ∙ (1-0. 05) = 46, 5
Отже,   = 46%
Питома витрата умовного палива на виробництво електроенергії:
  =   =   = 251, 0 г/кВт∙год
Значить, питома витрата умовного палива становить 261 г/кВт∙год
Розрахунок деаератора
Деаератор має тиск пари   = 0, 12 МПа (1, 2 ата), і температура насичення становить tд = 104 0С
Витрата живильної води:
  = Dжв ∙ 1, 05 = 13, 6 ∙ 1, 05 = 14, 3 кг/с;   = 3, 3 ∙ 1, 05 = 3, 46 кг/с
Витрата хімічно очищеної води розраховується:
Dхво = (  +  ) – (  +  )
Dхво = (14, 3 +3, 46) – (13, 6 +3, 3) = 0, 86 кг/с.
Тиск в конденсаторі Pк = 3, 5 кПа або 0, 035 ата. При такому тиску температура насичення пари становить tк = 27 0С.
Температура води на вході в деаератор вираховується, як сума температур пари конденсатора і конденсатора пари ущільнень, тобто:
tв = tк + ∆tку = 27 + 5 = 32 0С.
Сумарна витрата пари:
∑Dк =   +   = 13, 6 + 3, 3 = 16, 9 кг/с
Сумарна витрата живильної води:
∑Джв =   +  = 14, 3 +3, 46 = 17, 7кг/с
Значення ентальпій:
гріючої пари ід = 2815, 6 кДж/кг;
живильної води на виході із деаератора tд = 440 кДж/кг;
води на вході в деаератор tв = 134 кДж/кг
хімічно очищеної води іхво = 126 кДж/кг.
Складаємо рівняння теплового балансу для деаератора і визначаємо з нього витрату пари:
∑Dжв ∙ tд = ∑Dк ∙ tв + Dп ∙ ід + Dхво ∙ іхво
Звідки
Dп =  
Dп =   = 1, 93 кг/с
або Dп = 7, 0т/год.
Складаємо таблицю в яку заповнимо всі розрахункові значення.
 
Таблиця 1. 2 – Основні показники газотурбогенератора і парогазової установки.
 
 
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПГУ З КОТЛОМ-УТИЛІЗАТОРОМ
 
2. 1. Парогазова установка з одноконтурним КУ
На рис. 2. 1. приведена теплова схема ПГУ з одноконтурним КУ, а на рис. 2. 2 – відповідна Q, Т- діаграма теплообміну між вихідними газами ГТУ і пароводяним робочим тілом. Газовий підігрівач конденсату (ГПК) замінює відсутні в ПТУ підігрівачі низького тиску. Нагрівання основного конденсату в ньому викликає пониження температури газів до кінцевого значення ῠух. У схемі передбачений деаератор живильної води, що живиться відбірним паром парової турбіни. Парогенеруючий контур одного тиску складається з економайзера, випарника і пароперегрівача. Мінімальний температурний напір має місце на кінці випарних поверхонь нагріву: Θ = ῠ3 – Тнас = 8-10 °С, а відповідна різниця температур – на гарячому кінці пароперегрівача ΘПЕ = ῠ1 – Тпе = 20-40 ° С. Щоб уникнути корозійного зносу температуру конденсату на вході в КУ Гках підтримують на рівні 50-60 °С при спалюванні природного газу і не нижче 110 ° С при переході на рідке газотурбінне паливо в ГТУ.
В якості ілюстрації розглянемо приклад ПГУ (див. рис. 2. 1.), в якій в якості ГТУ прийнята установка типу У64. 2 (Siemens). Її основні технічні дані наведені в табл. 2. 1. та 2. 2.
Рис. 2. 1. Теплова схема ПГУ з одноконтурним КУ
ГПК – газовий підігрівач конденсату, Д- деаератор; ПІ, КІ – поживний і конденсатний насоси; ῠ1 – ῠ5- температура газів.
 
Рис. 2. 2. Q, Т-діаграма теплообміну в КУ ПГУ
Т – температура пари і води.
 
Таблиця 2. 1 – Технічні дані енергетичної ГТУ
 
Додаткові технічні дані:
1. Паливо – метан  100%,   кДж/кг;
2. ККД КС  ;
3. Механічний ККД компресора  
4. Механічний ККД ГТ  
5. Ізотропний ККД компресора  
6. Ізотропний ККД ТГ  
На 1 кг/с масової витрати робочого тіла отримані:
1. Потужність споживана компресором  кВт;
2. Потужність ГТ  кВт;
3. Потужність електрогенератора ГТУ   кВт;
4. Теплота, що підводиться з паливом в КС   кВт;
5. ККД виробництва електроенергії  ;
 
Таблиця 2. 2. Технічні дані парової ступені і всієї ПГУ (КУ одного тиску)
 
Дані таблиць показують, що в розглянутій ПГУ з одноконтурним КУ вдається охолодити вихідні гази ГТУ до температури 162 ° С і отримати невисоке значення ККД виробництва електроенергії. Разом з тим теплова схема такої установки проста в експлуатації і характеризується низькими питомими капіталовкладеннями. Вибір даного типу ПГУ економічно обгрунтований у тих випадках, коли застосовується дешеве паливо, а електростанція
Фото Капча