Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Реалізація контролю органами державної казначейської служби

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
99
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дипломна робота 
На тему:
«Реалізація контролю органами державної казначейської служби»
 
ЗМІСТ
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
1.1. Реалізація казначейського контролю та його призначення 
1.2. Інформаційне забезпечення дослідження 
1.3. Критична оцінка наукових публікацій з проблеми реалізації державного фінансового контролю 
РОЗДІЛ 2. КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ УДКСУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 
2.1. Методика та інструментальний аналіз організації і результатів контрольної роботи казначейства 
2.2. Порядок організації контрольної роботи за цільовим використанням бюджетних коштів бюджету 
2.3. Аналіз показників результатів контрольної роботи ДКСУ Святошинського району 
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ОРГАНАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА 
3.1. Проблеми та перспективи покращення організації контрольної роботи органів казначейської служби 
3.2. Управлінські рішення щодо вдосконалення організації контролю за взяттям та виконанням зобов'язань щодо бюджетних видатків 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
ВСТУП
 
Актуальність. Бюджетний контроль є важливою складовою фінансового контролю. Завдання фінансового контролю, його види, форми і методи, суб’єкти й об’єкти залежать від рівня здійснення контролю. Відповідно до побудови економічної системи розрізняють фінансовий контроль на макро- і мікрорівнях.
Бюджетний контроль належить до макрорівня, де об’єктом фінансового контролю є державні фінанси. Оскільки бюджет держави, як уже зазначалось, охоплює все суспільство, то і суб’єктами бюджетного контролю є, з одного боку, державні органи влади й управління, а з іншого – юридичні та фізичні особи.
Фінансовий, у тому числі бюджетний, контроль є одним із функціональних елементів управлінської діяльності у сфері фінансів. Оскільки фінанси, і насамперед бюджет, пов’язані з вартісним розподілом і перерозподілом валового внутрішнього продукту, вони мають властивість кількісно (через фінансові ресурси і грошові фонди) відображати відтворювальний процес у цілому й окремі його фази, регулювати пропорції, які складаються в процесі формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення.
Важливою складової розвитку демократичної держави є самостійність і незалежність місцевого самоврядування. Зміцнення інституту місцевого самоврядування в Україні значною мірою залежить від того, чи будуть створені умови для фінансової незалежності органів місцевого самоврядування, основу якої становлять місцеві бюджети.
Вважається, що основною ознакою фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є володіння і самостійне розпорядження фінансовими ресурсами, розмір яких відповідає функціям і задачам, покладеним на ці органи управління. Такі фінансові ресурси потрібні місцевій владі для реалізації намічених цілей і програм економічного і соціального розвитку території відповідно до обраних пріоритетів. Фінансову незалежність можна також розуміти як незалежність від загальнодержавних органів влади в прийнятті конкретних рішень щодо місцевих проблем і, головне, як забезпечення повного та своєчасного виконання місцевих бюджетів як за видатками, так і за доходами.
Сучасний рівень розвитку держав та способи організації фінансового і господарського життя суспільства, побудованого на засадах демократичності, делегування владних повноважень, участі держави (у більшій чи меншій мірі) в регулюванні економіки, соціальної сфери, немислимі без контролю.
Дієвий контроль є запорукою фінансової дисципліни, дає принципову можливість формувати єдині державні фонди для забезпечення життєдіяльності всієї країни як одного організму, що має свої внутрішні та зовнішні інтереси, дбає про добробут громадян, збереження та розвиток нації. Необхідність контролю стає очевидною вже з огляду на те, що майже 35% усіх фінансових ресурсів держави, у тому числі 15% зведеного бюджету, щорічно спрямовується на розвиток економіки. Зрозуміло, що такі потужні фінансові потоки не можуть вливатись в економіку хаотично, без врахування актуальних та потенційних потреб суспільства, а відтак – і без контролю. Суть контролю в демократичному суспільстві полягає у регулюванні процесу розширеного відтворення валового внутрішнього продукту відповідно до конституційних норм.
Описана важливість контролю в регулюванні господарських та фінансових процесів, що мають місце в державі, є основною передумовою написання даної дипломної роботи, в якій буде висвітлено особливості контрольної роботи казначейства на місцях.
Казначейська система виконання державного бюджету передбачає проходження всіх фінансових бюджетних потоків через органи Державного казначейства, що дає змогу здійснювати повний і безперервний контроль за бюджетними ресурсами. Організації, підприємства установи, будучи одержувачами бюджетних коштів різних рівнів, несуть бюджетно-правову відповідальність за використання державних фінансів. Підставою для застосування норм бюджетно-правової відповідальності є здійснення бюджетних правопорушень, серед яких можемо назвати нецільове використання засобів, виділених з бюджету, непредставлення бухгалтерських і фінансових документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів.
Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених з питань функціонування місцевих бюджетів можна назвати праці: Н. Альвіанської, С. Бейлі, Ш. Бланкарта, О. Богачової, Л. Дробозіної, У. Еванса, А. Ігудіна, Л. Павлової, Г. Поляка, В. Родіонової, П. Самуельсона, В. Танзі, А. Улюкаєва, Ф. Фішера, К. Фостера, М. Ходоровича.
Проблеми розробки теоретичних основ формування місцевих бюджетів досліджувались у працях вітчизняних вчених: Й. Бескида, М. Білик, С. Буковинського, С. Булгакової, О. Василика, С. Гасанова, А. Даниленка, М. Долішнього, А. Єпіфанова, Т. Єфименко, В. Зайчикової, О. Кириленко, В. Кравченка, І. Лук’яненко, І. Луніної, В. Опаріна, К. Павлюк, Д. Полозенка, Г. П’ятаченка, І. Сала, С. Слухая, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та інших.
Загальновідомо, що місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу. Керівник
Фото Капча