Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Регулювання ринків, що розвиваються, в умовах фінансової лібералізації

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 
Жамалдінов Руслан Аліжанович
 
УДК 339. 13. 017
 
Регулювання ринків, що розвиваються, в умовах фінансової лібералізації
 
Спеціальність 08. 05. 01 - світове господарство і міжнародні економічні відносини
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
Науковий керівник: Плотніков Олексій Віталійович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
Офіційні опоненти: Бураковський Ігор Валентинович, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-могилянська академія» РУБЦОВА Марина Юріївна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка.
Провідна установа: Київський національний економічний університет, кафедра міжнародної економіки.
Захист відбудеться «21» січня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 176. 01 по захисту дисертацій в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, Київ-30, вул. Леонтовича, 5.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, Київ-30, вул. Леонтовича, 5.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми дослідження. Основною умовою й рушійною силою глобальних трансформацій у сфері валютних, кредитних і фінансових відносин є фінансова лібералізація, сутність якої полягає в усуненні чи зменшенні обмежень у діяльності банків та інших фінансових установ при наданні ними своїх послуг.
Лібералізаційні процеси не лише вплинули на динаміку фінансових потоків, але й зумовили якісні трансформації світових фінансових ринків. Йдеться, у першу чергу, про відкриття для іноземного капіталу ринків, що розвиваються. Цю тенденцію необхідно розуміти як одну з найважливіших умов набуття фінансовими потоками дійсно глобального характеру.
Проте, незважаючи на інтенсифікацію процесів інтеграції фінансових ринків країн, що розвиваються, та держав з перехідною економікою до міжнародної фінансової системи, їх вага у загальному обсягу світового руху капіталу залишається доволі незначною. За обсягами залучених прямих іноземних інвестицій, синдикованих позик та міжнародних боргових зобов'язань, що знаходяться в обігу, вони значно поступаються розвиненим країнам. Починаючи з 60-х рр. століття, що минуло, спостерігається драматичне скорочення притоку фінансових ресурсів по офіційній лінії.
За цих умов пріоритетного значення для ринків, що розвиваються, набуває залучення приватного іноземного капіталу. Потенційні можливості для реалізації означеного завдання надає фінансова лібералізація.
Але навіть якщо подальша інтеграція ринків, що розвиваються, до міжнародної фінансової системи і буде успішною, варто враховувати ризики й недоліки зростаючої фінансової взаємозалежності. Так, наприклад, досвід країн Південно-Східної Азії, Латинської Америки та держав з перехідною економікою свідчить про те, що за певних умов фінансова лібералізація представляє реальну загрозу як для банківського сектору, так і для економічного розвитку в цілому.
З огляду на це вкрай актуального значення набуває проведення фундаментальних досліджень щодо стимулювання надходження іноземного капіталу на ринки, що розвиваються, а також розробка механізму регулювання останніх з метою отримання позитивних і пом'якшення негативних ефектів фінансової лібералізації.
До того ж, незважаючи на актуальність, велике наукове й практичне значення даної проблематики, вона, на жаль, ще не знайшла адекватного розкриття та відображення в рамках вітчизняної наукової думки.
Науково-практичне дослідження базується на вивченні праць провідних українських вчених, зокрема Балакіна Р. Л., Білоруса О. Г., Будкіна В. С., Бураковського І. В., Волошина Є. Н., Гальчинського А. С., Геєця В. М., Дудченка М. А., Кредісова А. І., Левицького М. А., Лук'яненка Д. Г., Новицького В. Є., Пахомова Ю. М., Плотнікова О. В., Рум'янцева А. П., Сльозко О. О., Степаненка В. О., Філіпенка А. С., Шниркова О. І. та ін.
В науковому аналізі широко використовувались праці сучасних російських вчених, таких як Долгов С., Федякіна Л., Макаревич Л., Биков К., Доронін І. та ін.
Також грунтовно вивчені праці з проблем міжнародних валютно-фінансових відносин провідних західних вчених, зокрема Сороса Д., Бансала К., Гібсона Х., Кальво Г., Лєйдермана Л., Маршала Ф. та ін.
Статистичною базою для проведення дослідження ринків, що розвиваються, слугували аналітичні й статистичні матеріали, звіти і огляди СОТ, МВФ, Світового банку, Банку міжнародних розрахунків, ЮНКТАД та інших міжнародних організацій. Стан інвестиційної сфери в Україні досліджено з використанням аналітичних і статистичних матеріалів Кабінету Міністрів України, Держкомстату тощо.
Однак в роботах українських та іноземних вчених, в основному, розглядаються валютно-фінансові кризи на ринках, що розвиваються, але практично відсутні фундаментальні дослідження, пов'язані з формуванням, розвитком та регулюванням означених ринків в умовах фінансової лібералізації.
Таким чином, запропоноване до захисту дисертаційне дослідження має на меті заповнити цю прогалину.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних робіт відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, а саме теми “Валютно-фінансові аспекти глобалізації світової економіки” (номер державної реєстрації ІІ. 93/03. 01). Автором розроблені пропозиції в частині формування
Фото Капча