Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль зовнішнього дихання та показників системи транспорту кисню в патогенезі хронічної цереброваскулярної патології

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство охорони здоров'я України
Харківська медична академія післядипломної освіти
 
Гребенюк Ганна Віталіївна
 
УДК 616. 831-036. 1-092: [612. 2+612. 1]-085
 
 
Роль зовнішнього дихання та показників системи транспорту кисню в патогенезі хронічної цереброваскулярної патології
 
14. 01. 15 – нервові хвороби
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України. 
Науковий керівник: кандидат медичних наук, професор ЯворськаВалентина Олексіївна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри невропатології та нейрохірургії. 
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Григорова Ірина Анатоліївна, Харківський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри нервових хвороб; доктор медичних наук, професор Пашковський Валерій Мелентійович, Буковинська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії та медпсихології.
Провідна установа: Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, кафедра нервових хвороб, м. Київ. 
Захист відбудеться « 26 « червня 2002 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 609. 01 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58). 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58). 
 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Судинні захворювання головного мозку становлять актуальну медичну й соціальну проблему, оскільки вони посідають провідне місце в структурі загальної захворюваності і призводять до тривалої втрати працездатності, інвалідизації та смертності, що пов'язано з чималими економічними збитками для суспільства [Є. В. Шмідт, 1985; А. Ю. Руденко, 1995, 2000; І. С. Зозуля зі співавт., 1995, 1998; П. В. Волошин, В. І. Тайцлін, 1999; С. М. Віничук, 1999, 2001; В. Ф. Москаленко, П. В. Волошин, П. Р. Петрашенко, 2001 та ін. ]. 
За останні десятиріччя вивчення етіології, патогенезу, діагностики і лікування цереброваскулярної патології набуло подальшого розвитку. Так, велику увагу приділяють початковим формам судинної патології головного мозку [Б. С. Віленський, 1992, 2000; В. Д. Деменко, 1995; Є. М. Бурцев, 1997, 1998; В. І. Тайцлін, 1999; Л. П. Терещенко, 2001 та ін. ]. Механізми судинної патології головного мозку досліджують не лише на органному, а й на клітинно-молекулярному та ультрастуктурному рівнях [П. В. Волошин, В. О. Яворська, В. О. Малахов, 1991; Н. М. Грицай, 1993, 2000; Т. С. Міщенко, 1995, 2001; І. А. Григорова, 1996, 1997, 2000; В. М. Пашковський, 1996; Є. Г. Дубенко зі співавт., 2001; Y. Yamasaky et al., 1992; Ph. Chang, 1993, 1994; L. L. Werling et al., 1994]. В практику лікування впроваджуються нові ефективні препарати та немедикаментозні методи лікування [С. М. Віничук, 1995; В. Д. Деменко зі співавт., 1995; Л. А. Дзяк, В. О. Голік, 1999; Є. М. Бурцев, 2000; M. J. Harrison, 1992]. Втім, деякі питання, які стосуються механізмів судинної патології головного мозку, залишаються вивченими недостатньо. 
Актуальність теми. Останніми роками намітилася чітка тенденція до старіння населення, що частково зумовлює зміни структури судинних захворювань головного мозку. Хронічна цереброваскулярна патологія все частіше починає формуватись у молодих осіб працездатного віку. З огляду на це вважають перспективним виявлення й лікування початкових порушень мозкового кровообігу, які ведуть до помірно прогресуючого ішемічного ураження головного мозку. Не зважаючи на численні дослідження, присвячені даній проблемі, залишається недостатньо вивченою роль дихальної системи в патогенезі хронічної цереброваскулярної патології. Функцію дихання вивчали, головним чином, при гострих порушеннях кровопостачання головного мозку, коли дихальні розлади вимагають реанімаційних заходів і часто пов'язані з приєднанням бронхолегеневої і серцево-судинної недостатності. Комплексного ж дослідження функції зовнішнього дихання та системи транспорту кисню у хворих на хронічні порушення мозкового кровообігу, за даними доступної літератури, не проводили. Втім, дихальні розлади можуть негативно впливати на забезпечення організму киснем. Отже, вивчення функції дихання у хворих на хронічну цереброваскулярну патологію і розробка лікувальних заходів порушень дихальної системи є актуальною проблемою. Викладене вище й визначило напрямок нашої роботи і стало предметом вивчення. 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планами науково-дослідної роботи Науково-дослідного інститута неврології, психіатрії та наркології АМН України “Розробити методи лікування та профілактики різних форм цереброваскулярних захворювань на підставі вивчення сучасних патогенетичних механізмів їх розвитку” (№ державної реєстрації 0100U001631). 
Мета дослідження. На підставі результатів комплексного клініко-інструментального та біохімічного дослідження функції зовнішнього дихання і показників системи транспорту кисню визначити роль досліджуваних параметрів у патогенезі хронічної цереброваскулярної патології та розробити лікувально-профілактичні заходи з урахуванням отриманих даних. 
Завдання дослідження: 
1. Провести дослідження функції зовнішнього дихання у хворих на хронічну цереброваскулярну патологію на підставі вивчення об'ємно-часових взаємовідношень у структурі дихального циклу (патерну дихання). 
2. Вивчити особливості формування патерну дихання в залежності від порушень церебральної гемодинаміки у хворих на хронічну цереброваскулярну патологію. 
3. Провести дослідження стану біоелектричної активності головного мозку у хворих на хронічну цереброваскулярну патологію з урахуванням розладів зовнішнього дихання. 
4. Вивчити вміст і співвідношення різних форм гемоглобіну. 
5. Провести дослідження
Фото Капча