Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка маркенгової стратегії підприємства

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему
«Розробка маркенгової стратегії підприємства»
 
ЗМІСТ
 
Вступ 
Розділ 1. Теоретичні аспекти розробки маркетингової стратегії 
1.1. Сутність маркетингової стратегії, її значення 
1.2. Принципи і методи розробки маркетингових стратегій 
1.3. Класифікація маркетингових стратегій 
Розділ 2. Аналіз маркетингового стану підприємства 
2.1. Діагностика конкурентного середовища підприємства 
2.2. Організаційно-економічна характеристика підприємства 
2.3. Оцінка впливу макро- та мікросередовища на діяльність підприємства 
2.4. SWOT-аналіз діяльності підприємства, аналіз портфелю продукції 
2.5. Аналіз поточної маркетингової стратегії 
Розділ 3. Розробка маркетингової стратегії підприємства 
3.1. Альтернативні варіанти маркетингової стратегії підприємства – реалістичний, песимістичний оптимістичний варіанти реалізації, оцінка ефективності 
3.2. Аналіз ризиків реалізації альтернативних стратегій і вибір оптимальної стратегії 
Висновки 
Список використаної літератури 
 
ВСТУП
 
Ще 10 років тому більшість підприємств України мало звертали увагу на розробку маркетингової стратегії. Основна діяльність була спрямована на досягненні планових показників фінансово-господарської діяльності, отримання більших прибутків. Для досягнення даних цілей в основному застосовувався не метод покращення стійкості позиції підприємства на ринку, а зменшення витрат шляхом скорочення працюючих, покращення продуктивності, інновацій. А сьогодні, в умовах жорсткої конкуренції, підприємство для того щоб отримати хоч мінімальні прибутки, повинно чітко спланувати свою діяльність, затвердити свої позиції на ринку шляхом впізнавання імені (торгової марки), покращення якості продукції та чітко-сформованої маркетингової стратегії. Необхідність вивчення суті маркетингової діяльності заключається в тому, що українська конкуренція сьогодні знаходиться ще на стадії розвитку, і тому для завоювання основних позицій на ринку достатньо мати стартовий капітал та продумати чітку маркетингову діяльність. І це потрібно робити прямо зараз, оскільки вже через 10-15 років «втиснутися» в український ринок буде на багато складніше.
Метою роботи є вивчення й освоєння методичних основ управління маркетинговою діяльністю, теоретичне обґрунтування й методологічна розробка основних принципів і практичних етапів удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства та складання оптимального варіанту маркетингової стратегії підприємства.
В даній роботі розглянуто організаційний механізм одного із дилерів ТОВ «Ведекон» Дане підприємство надає послуги широкосмугового бездротового доступу (ШПД),
• підключення до мережі Інтернет на далекі дистанції в зоні прямої видимості;
• організація корпоративних каналів зв'язку;
• розробка і виробництво високонадійних рішень
• для побудови мультисервісних мереж бездротового
• широкосмугової передачі даних;
• розробка і впровадження рішень з інформаційної
• безпеки;
• впровадження систем моніторингу та архівування
• поштових повідомлень;
• розробка і впровадження комплексних рішень по системам відеоспостереження;
Отже, об’єктом дослідження даної дипломної роботи є ТОВ «Ведекон»
Предметом дипломного дослідження є маркетингова політика даного підприємства та методика управління нею.
Для виконання поставленої мети, в ході написання роботи, необхідно виконати наступні завдання:
  • дослідити теоретичні основи маркетингової стратегії підприємства, а саме: її суть, принципи та види;
  • провести діагностику конкурентного середовища;
  • дослідити сильні та слабкі позиції підприємства на ринку;
  • провести аналіз поточної стратегії підприємства;
  • розглянути альтернативні варіанти реалізації стратегії маркетингу;
  • за допомогою економічного аналізу визначити оптимальну стратегію.
Інформаційною базою дослідження є звіти з маркетингових досліджень, фінансова звітність підприємства, внутрішня організаційна документація.
Базисом аналізу маркетингового стану підприємства є загальні способи пізнання такі, як аналіз – метод дослідження, що полягає в уявному розчленуванні цілого поняття на складові, виділенні його окремих частин, зв’язку між ними; синтез – з’єднання окремих частин в єдине ціле. Перехід від аналізу фактів до синтезу здійснюється за допомогою індукції (спосіб переходу від знання окремих фактів до знання загального, від вивчення причин до результатів) та дедукції – спосіб дослідження від загального до часткового, від результатів до причин.
Дипломна робота складається з трьох розділів. Перший розділ є теоретичного змісту. В ньому досліджено поняття маркетингової стратегії та її складові.
Другий розділ є аналітичного змісту. В ньому досліджено конкурентне середовище фірми, її позиції на ринку та проведено дослідження поточної маркетингової стратегії на підприємстві.
Третій розділ є рекомендаційного змісту. В ньому досліджено планування маркетингової діяльності шляхом відкриття нової точки збуту підприємства та вдосконалення діяльності підприємства в загальному.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
 
1.1. Сутність маркетингової стратегії, її значення
 
Навколишнє середовище постійно впливає на функціонування підприємства, а це вимагає оперативного прийняття різного роду управлінських рішень. Проте цей факт не заперечує необхідності планувати діяльність підприємства, що дає можливість:
- чітко сформулювати кінцеві цілі та завдання підприємства;
- правильно розподілити наявні ресурси;
- урахувати всі потреби цільових споживачів;
- оцінити сильні та слабкі сторони підприємства;
- ретельно розробити заходи для досягнення запланованого тощо.
Для визначення цілей та завдань, а також вибору оптимальної моделі їх досягнення завдяки координації та розподілу наявних ресурсів здійснюється стратегічне планування. [30]
Стратегія – це визначення основних довгострокових цілей та завдань підприємства, затвердження курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей.
Отже, стратегія – це координуючий, об’єднуючий фактор між цілями і ресурсами фірми.
Стратегії мають кілька відмінних рис:
1. Процес виробітку стратегії не завершується якоюсь миттєвою дією. Зазвичай він
Фото Капча