Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка маркенгової стратегії підприємства

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Оцінка: 

діяльності

Провівши дані дослідження визначено 4 основних завдання та напрямки маркетингової стратегії.
Завдання №1. «Розвиток ринку».
Як показали дослідження ТОВ «Ведекон» підключило в 2013 році 1165 людей. Це підключення дає можливість отримувати доходи підприємству в розмірі 70-90 тис. грн на рік. Основною метою компанії ТОВ «Ведекон» є збільшення в наступному році ринку на 120%.
Завдання №2. Оптимізація прибутків від діяльності через інтернет.
Завданням на 2014 рік є збільшення долі ринку більш ніж на 10%.
Завдання №3. Збільшення обсягів збуту продукції через офісні приміщення.
Підприємству доцільно вжити заходів по залученню додаткових покупців, та переманювання їх від конкурентів. Сьогодні доля ринку, яку займає дане підприємство в цій сфері складає 13%. Підприємство планує збільшити доходи від даної діяльності в наступному році на 70%. За рахунок поступового витіснення конкурентів із даного ринку, це дозволить збільшити долю ринку на 15%.
Завдання №4. Диверсифікація послуг
Обґрунтовуючи дані цілі, використовуючи економічні показники, розроблено 3 види фінансового плану на 2014 рік: оптимістичний, песимістичний та реалістичний. Реалістичний варіант є «золотою серединою» між песимістичним та оптимістичним. За даними реалістичних показників, підприємство планує отримати 313, 21 тис. грн чистого прибутку в 2014 році. Даний показник є на 174, 5 тис. грн більшим показника минулого року.
Аналізуючи ризики, які можуть виникнути при реалізації вищевикладеної стратегії визначено, що діяльності підприємства притаманні 2 види ризику: маркетинговий та фінансовий.
Маркетинговий ризик завжди може бути присутнім, оскільки підприємство не може спрогнозувати зміну кон’юнктури ринку, проте воно може оперативно реагувати на зміни. Аналізуючи фінансові ризики, визначено ризик неплатоспроможності та фінансової стійкості.
За даними аналізу ми бачимо, що при оптимістичному варіанті,
ліквідність підприємства складає 1, 6. При песимістичному загальна ліквідність підприємства знаходиться в межах норми. Це означає, що незалежно від розвитку подій, підприємство буде платоспроможним.
Аналіз ризику фінансової стійкості показує, що даний показник залишатиметься практично незмінним, незалежно від розвитку подій. В 2017 плановий показник фінансової незалежності складатиме близько 0, 94-0, 95, що є дуже високим показником. Таким чином, підприємство в 2014 році буде фінансово стійким.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що для підприємства притаманні ряд ризиків, проте вони не є вагомим фактором для того, щоб не розвиватися в напрямках, зазначених в другому розділі дипломної роботи.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
 1. Конституція України К. : Україна, 1996
 2. Господарський кодекс України – К. Парламенська 2004 р.
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні- Закон України від 16. 07. 1999р. № 996.
 4. Про господарчі товариства: Закон України // Голос України. – 1991. – 19 вересня.
 5. Про оподаткування прибутку підприємства. – Закон України: Затв. Верховною Радою України №283/97-ВР від 22. 05. 97р, із змінами і доповненнями//Все про бухгалтерський Облік-1998. -№76. -С. 2-32
 6. Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування затверджено Наказом Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України від 24. 07. 2002р.
 7. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. Навчальний посібник. За редакцією Кравченко Л. І. Мінськ 1995р. – 341 – 381с.
 8. Аналіз господарської діяльності. Підручник. За редакцією Романова О. Є. Москва 2003р. – 124 – 142с.
 9. Армстронг Гарі, Котлер Філіп. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання. : Пер. з англ.. : Уч. пос. -М. : Видавничий дім «Вільямс», -2001. -608 с. : ил. -Парал. тит. англ.
 10. Беляевский И. К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз. – М. : Фин. и стат-ка, 2001. – 320 с.
 11. Березин И. С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 400 с.
 12. Божук С. Г., Ковалик Л. Н. Маркетинговые исследования. – СПб. : Питер, 2002. -160 с.
 13. Борманн Д., Воротина Л., Федерманн Р. Менеджмент. Предпринимательская деятельность в рыночной экономике. – Hamburg: S und W, Steuer- und Wirtschaftsverlagen, 1992. – 906 с.
 14. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін/ А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2001. – 119 с.
 15. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. – К. : Лібра, 2002. -712с.
 16. Голубков Е. П. Основы маркетинга: Учебник. – М. : Финпресс, 1999. – 656с.
 17. Горемыкин В., Богомолов А. Планирование предпринимательской деятельности. – М. : Инфра-М, 1997. – 340с.
 18. Дж. К. Ван Хорн. Основы управления финансами. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 800с.
 19. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии/ П. Дойль. – 3-е изд.. – СПб. : Питер, 2002. – 544 ил.. – Пер. с англ.
 20. Економіка підприємства: Опорний конспект лекцій. Укладач: Е. О. Грицюк. -Чернівці, 2003.
 21. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : КНТЕУ, 2001. – 528с., іл.
 22. Економіка торговельного підприємства. Навчальний посібник. За редакцією Маазаракі А. А. – К. : Хрещатик, 1999. – 458с.
 23. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К. : КНТЕУ, 2001. -540с.
 24. Є. В. Мних. Економічний аналіз: Підручник. -Київ: Центр навчальної літератури, 2003.
 25. Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ: Монография/ А. И. Ковалев. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2000. – 256 с.
 26. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378с.
 27. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб: Питер Ком, 1999. – 896с.
 28. Кретов И. И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 181с.
 29. Крикавський С., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: підручник. – Львів: Львівська політехніка, 2001. – 336 с.
 30. Мороз Л. А., Чухрай H. I. Маркетинг: Підручник/За редакцією Л. А. Мороз. -2-е вид. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр „ШТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід» 2002.
 31. Макаровська Т. П., Боднар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. -К. : МАУП, 2003. -
 32. Мец Т. Н., „Основи фінансового аналізу” Харків 2002.
 33. Мороз Л. А. Маркетинг: Підручник/ Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай. – Львів: Ін-телект-Захід, 2002. – 244 с.
 34. Основи фінансового менеджменту Підручник. За редакцією Бланка І. А. (1 частина) К. „Ніка-Центр”2004р. – 318-328с.
 35. О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход/ Дж. О'Шонесси; Пер. с англ. под ред. Д. О. Ямпольской. – СПб. : Питер, 2001. – 864 с.
 36. Поплюйко Ю. „Облік і наліз використання виробничих запасів”. Автореферат 2003. -17-20с.
 37. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. -454с.
 38. Почепцов Г. Г. Паблік Рилейшнз: Навч. посіб. -К. : Т-во «Знання», КОО, 2000.
 39. Протопопова В. О., Полонський А. Н. Економіка підприємства. Начальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ: ЦУЛ, 2003 – 227 с.
 40. Старостіна А. О. Маркетинг: Навчальний посібник/ А. О. Старостіна, Д. М. Черваньов, О. В. Зозульов. – Київ: Знання-Прес, 2002. – 191 с.
 41. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. 2 вид., стер. -К: Алеута, 2003. -485с.
 42. Федоренко В. С. Маркетинг. – Черкаси, 2004. – 162с.
 43. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 460 с., іл.
 44. Фінансовий аналіз. Підручник. За редакцією Митрофанова Г. В., Кравченко Г. О., Барабаш Н. С. Київ 2002р. – 3 – 29с.
 45. Шершньова З. Є., Обнорська С. В. Стратегічне управління: Навчальний посібник. К. : КНЕУ, 1999 р.
 46. http: //www. marketing-ua. com
 47. http: //delo. ua/
 48. http: //www. rynok
Фото Капча