Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка моделей для керування організаційно-технічним розвитком виробництва

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЦТВА
05. 13. 22 – Управління проектами та розвиток виробництва
 
АРУТЮНЯН ІРИНА АНДРІЇВНА
УДК 624. 04: 69. 059
 
Дніпропетровськ – 2004
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі промислового та цивільного будівництва Запорізької державної інженерної академії Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Павлов Іван Дмитрович, Запорізька державна інженерна академія, завідуючий кафедрою промислового та цивільного будівництва.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Тян Рево Борисович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, завідуючий кафедрою фінансів; кандидат економічних наук, доцент Головкова Людмила Степанівна, Запорізький державний універсітет, завідуюча кафедри міжгалузевого менеджменту.
Провідна організація: Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра організації і управління будівництвом, Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться 31 березня 2005р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д08. 085. 01 Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а, ПДАБтаА, ауд. 202
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми У дійсний час економія країни впритул підійшла до рубежу, за яким починається економічне зростання. При цьому необхідною умовою використання оптимального підходу до планування та керування (принципу оптимальності) є гнучкість, альтернативність виробничо-господарських ситуацій, в умовах яких доводиться приймати планово-управлінські рішення.
Дисертаційна робота присвячена проблемі формування ефективного в умовах ринка бізнес-плану, що пов'язано з визначенням мети фірми – максимізувати прибуток у результаті виробничо-господарської діяльності. Це вимагає забезпечити зростання виробництва та зниження собівартості завдяки розробленому, обґрунтованому та продуманому плану організаційно-технічного розвитку (ОТР). Реалізація обсягів ОТР пов'язана з залученням додаткових капіталовкладень, які завжди обмежені. Тому при плануванні технічного розвитку обов'язковим етапом роботи є економічне обґрунтування та визначення рішення по максимізації економічних результатів.
Підхід здійснюється шляхом рішення екстремального завдання вибору обсягів організаційно-технічних заходів. Існуючі методи та моделі оптимального програмування не дозволяють вирішити проблему та зв’язані з труднощами приведення завдання до канонічного виду. Для цього використаємо підходи, які базуються на теорії графів, які мають переваги в реалізації, доступності, математичному, економічному та фізичному тлумаченню. Таким чином, завдання технічного розвитку виробництва розглядається як підсистема загальної системи організаційно-технологічної підготовки будівництва і її реалізація здійсниться на базі сучасних економіко-математичних методів і моделей та ПЕОМ, буде мати моделюючу інформаційну підготовку.
Передбачено широкий комплекс заходів щодо вдосконалення будівельного виробництва, підвищенню обґрунтованості та поліпшенню розробки планів, їх збалансованості з матеріальними ресурсами та потужностями будівельно-монтажних організацій.
У зв'язку з цим практика організації будівельного виробництва має потребу не тільки в адекватному економічному інструментарії, що дозволяє більш ефективно використати науковий потенціал, що нагромадився, але і подальшому розвитку і розробці інструментів аналізу методів і моделей формування ОТР. Оцінка стану питання та традиційних моделей розробки ОТР здобуває особливу актуальність.
Теоретичну і практичну розробку питань, пов'язаних з інвестуванням у проекти підприємств, відображено в роботах багатьох вітчизняних і закордонних економістів: М. С. Балицького, А. І. Белоконя, М. С. Болотських, С. Д. Бушуєва, В. М. Васильєва, В. Т. Вечерова, І. Г. Галкина, Д. Ф. Гончаренко, О. А. Гусакова, А. Л. Горчакова, М. Ф. Друкованого, Е. К. Завадскаса, М. І. Ільіна, В. Г. Кієвського, В. М. Кірноса, Ю. О. Кулікова, І. І. Мазура, П. П. Олійника, І. Д. Павлова, В. І. Торкатюка, Р. Б. Тяна, Є. П. Уварова, С. А. Ушацького, П. П. Федоренка, В. Д. Шапіро, А. К. Шрейбера, Л. М. Шутенка. Незважаючи на високий рівень професіоналізму названих авторів, ще існує широкий комплекс проблем щодо удосконалення управління проектами на підприємстві.
Зв язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок наукових досліджень реалізовано згідно з планами наукових досліджень Запорізької державної інженерної академії за темами:
–“Методи і моделі системи організації управління будівельними проектами на передінвестиційній стадії їх реалізації”, номер державної реєстрації 0199U003975,
–“Розробка моделей управління проектами, вибір та оцінка альтернатив реалізації проектів методами імітаційного моделювання”, номер державної реєстрації 0101U007514.
Мета і задачі дослідження. Ціль складається в створенні методики прийняття ефективних рішень організаційно-технічного розвитку виробництва. Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких завдань:
-аналіз існуючих методик керування організаційно-технічними заходами;
-розробка концепції оптимального планування та керування організаційно-технічного розвитку будівельної організації;
-обґрунтування теоретичних положень ефективності використання ресурсів будівельної організації на основі сітьового моделювання;
-виявлення факторів підвищення ефективності ОТР у будівельній організації;
-розробка теоретичних основ побудови економіко-математичної моделі ОТР;
-розробка методики керування організаційно-технічними заходами з урахуванням ступеня впливу економічних показників;
-розрахунок і обґрунтування економічної ефективності впровадження комплексу економіко-математичних моделей;
-експериментальна перевірка та впровадження отриманих результатів у практику підготовки та реалізацію будівельних організацій.
Об'єкт дослідження  є процес моделювання організаційно-технічних заходів (ОТЗ).
Предметом дослідження  є організаційно-технічні заходи, що розроблюються в будівельних організаціях України.
Методи дослідження. Реалізація поставленої мети здійснювалася
Фото Капча