Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка програмного комплексу системи «Електронна книга рецептів»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Фролов, Г. В. Фролов – Язык С#. Самоучитель. – М. : Диалог-Мифи, 2003. -560с.

 • Бондарев В. Н. Програмирование на С #. 2005. djvu.
 • Вайнер, Пинсон. C # Изнутри. 2000. djvu.
 • Вандевурд, Джосаттис. Шаблоны C #. Справочник разработчика. Вильямс. 2003. djvu.
 • Глушаков, Коваль, Смирнов. Язык программирования С #, учебный курс. 2001. djvu.
 •  
  Додаток А
  ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
  на виконання курсової роботи
  на тему: Розробка програмного комплексу системи « електронна книга рецептів»
  з дисципліни:
  «Проблемно-орієнтоване програмування»
  1. 1 Мета: Метою курсової роботи є розробка комплексу програм для розробки програмного комплексу системи « Електронна книга рецептів «.
  1. 2 Найменування та галузь застосування об'єкта розробки: Дана робота присвячена розробці програмного забезпечення для системи « Електронна книга рецептів».
  1. 3 Підстава для проведення робіт: Підставою для розробки програмного забезпечення є навчальний план спеціальності 6. 050101 «Комп'ютерні науки», робоча програма дисципліни «Проблемно-орієнтоване програмування», індивідуальне завдання.
  1. 4 Дата початку роботи: «__01___» вересня 2014 р.
  1. 5 Дата закінчення роботи: «_25__» грудня 2014 р.
  1. 6 Мета призначення розробки: Метою даної роботи є набуття навичок розробки програмного забезпечення для автоматизації системи «Електронна книга рецептів». Система повинна застосовуватися для отримання довідкової інформації про приготування тої чи іншої страви. Призначається для полегшення приготування різних страв. Операції з даними про рецепт можуть розширюватись.
  1. 7 Вимоги до надійності: Надійність даного проекту забезпечується використанням структурного програмування; а також тим, що програма працює під керівництвом єдиного меню; в ній передбачені переривання, тобто програма реагує на невірні дії користувача, вказуючи на дії, які необхідно виконати користувачеві.
  Все програмне забезпечення та супроводжуюча технічна документація повинні задовольняти наступним ДЕСТам:
  ИСО 5807 – 85 ГОСТ на розробку програмних документів, схем алгоритмів програм, даних та систем.
  ГОСТ 19. 781 – 74 – Вимоги до розробки програмного забезпечення.
  ГОСТ 19. 101-77 (СТ СЭВ 1626 – 79) – Держстандарт на розробку програмної документації, видів програм та програмних документів.
  ГОСТ 29. 401 – 78 – Текст програми. Вимоги до змісту та оформлення.
  ГОСТ 19. 106 – 78 – Вимоги до програмної документації.
  ГОСТ 7. 1 – 84 та ДСТУ 3008 – 95 – Розробка технічної документації.
  Стадії та етапи розробки:
  1. Постановки задачі та розробка технічного завдання на виконання розробки програмного забезпечення для системи «Електронна книга рецептів» (до 29. 09. 2014 р.).
  2. Варіантний аналіз існуючих методів поставленої задачі та вибір СУБД та програмного середовища для роботи з БД для системи «Електронна книга рецептів».. (до 13. 10. 2014 р.).
  3. Розробка структури програми та структури бази даних для системи «Електронна книга рецептів. (до 3. 11. 200 р.).
  4. Розробка програмного забезпечення та розробка інтерфейсу, створення бази даних для системи «Електронна книга рецептів». (до 17. 11. 2014 р.).
  5. Розроблення тестів та тестування розробленої програми та для системи «Електронна книга рецептів». (до 24. 11. 2014 р.).
  6. Демонстрація програмного забезпечення для системи «Електронна книга рецептів». (до 1. 12. 2014 р.).
  7. Розробка пояснювальної записки (до 8. 12. 2014 р.).
  8. Захист курсової роботи (до 15. 12. 2014 р.).
  1. 9 Вимоги до безпеки.
  Розроблене програмне забезпечення повинно відповідати сучасним вимогам СНІП та ДЕСТів до робочого місця операторів ЕОМ
   Додаток Б
  Form1
  using System;
  using System. Collections. Generic;
  using System. ComponentModel;
  using System. Data;
  using System. Drawing;
  using System. Linq;
  using System. Text;
  using System. Windows. Forms;
  using System. IO;
  using System. Drawing. Printing;
  namespace recepty
  { publicpartialclassForm1: Form
  { int ci = 0, cj = 1;
  int count = 0;
  string[] data;
  Book bookC1 = newBook () ;
  Form2 frm2 = newForm2 () ;
  string[][] list;
  PrintDocument PD = newPrintDocument () ;
  public Form1 ()
  { InitializeComponent () ; }
  privatevoid button1_Click (object sender, EventArgs e)
  { this. panel1. Visible = true;
  pictureBox8. Visible = pictureBox9. Visible = true;
  panel7. Refresh () ;
  data = bookC1. GetDataArr () ;
  count = data. Length;
  showData () ; }
  privatevoid showData ()
  { if (ci < count && ci >= 0)
  { setDataForm (data[ci]. Split ('#'), 1, label1, label6, label5) ; }
  else
  { deleteDataForm (1, label1, label6, label5) ; }
  if (cj < count && cj > 0)
  { setDataForm (data[cj]. Split ('#'), 2, label3, label2, label4) ; }
  else
  {deleteDataForm (2, label3, label2, label4) ;}}
  void setDataForm (string [] data_inf, int numb, paramsLabel []ct)
  { try
  { if (numb == 1)
  pictureBox1. Image = Image. FromFile (Directory. GetCurrentDirectory () + data_inf[5]. Remove (0, 2)) ; }
  catch
  { pictureBox1. Image = null; }
  try
  { if (numb == 2)
  { pictureBox2. Image = Image. FromFile (Directory. GetCurrentDirectory () + data_inf[5]. Remove (0, 2)) ; }}
  catch
  { pictureBox2. Image = null; }
  pictureBox1. SizeMode = pictureBox2. SizeMode = System. Windows. Forms. PictureBoxSizeMode. StretchImage;
  ct[0]. Text=data_inf[0]. Trim ('\n', '') ;
  ct[1]. Text=data_inf[2]. Trim ('\n', '') ;
  ct[2]. Text=data_inf[3]. Trim ('\n', '') ; }
  void deleteDataForm (int numb, paramsLabel [] ct)
  { if (numb==1)
  pictureBox1. Image=null;
  elseif (numb==2)
  pictureBox2. Image=null;
  ct[0]. Text=««;
  ct[1]. Text=««;
  ct[2]. Text=««; }
  privatevoid button_Click (object sender, EventArgs e)
  { if (sender==this. pictureBox8)
  { ci-=2; cj-=2;
  pictureBox9. Enabled=true;
  if (ci<=0 && cj<=1)
  pictureBox8. Enabled=false; }
  elseif (sender==this. pictureBox9)
  { ci+=2; cj+=2;
  pictureBox8. Enabled=true;
  if (ci>=count-1 && cj>=count)
  pictureBox9. Enabled=false; }
  showData () ; }
  privatevoid Form1_Load (object sender, EventArgs e)
  { this. BackgroundImage=Image. FromFile (Directory. GetCurrentDirectory () +»\\data\\book. jpg») ; }
  privatevoid pictureBox5_Click (object sender, EventArgs e)
  { this. panel1. Visible=false;
  deleteDataForm (2, label2, label3, label4) ;
  frm2. listBox1. Items. Clear () ;
  frm2. listBox1. Items. Add («\t ЗМІСТ\n») ;
  list=bookC1. GetList () ;
  for (int i=0; i<list. Length; i++)
  frm2. listBox1. Items. Add (list[i][0]. Trim ('')) ;
  frm2. listBox1. SelectedIndexChanged+=new System. EventHandler (this. listBox_SelectedIndexChanged) ;
  frm2. panel1. BringToFront () ;
  panel7. Controls. Add (frm2. panel1) ;
  pictureBox8. Visible=pictureBox9. Visible=false; }
  privatevoid listBox_SelectedIndexChanged (object sender, EventArgs e)
  { cj=0;
  if (frm2. listBox1. SelectedIndex! =0)
  { setDataForm (list[frm2. listBox1. SelectedIndex -1], 2, label3, label2, label4) ;
  cj++; }}
  privatevoid pictureBox7_Click (object sender, EventArgs e)
  { PrintDoc () ; }
  privatevoid PrintDoc ()
  { PrinterSettings PS=newPrinterSettings () ;
  PD. PrinterSettings=PS;
  PD. PrinterSettings. PrintRange =PrintRange. SomePages;
  PrinterSet. name=label3. Text;
  PrinterSet. ingrad=label2. Text;
  PrinterSet. article=label4. Text;
  PrinterSet. image1=pictureBox2. Image;
  PD. PrintPage+=newPrintPageEventHandler (PrinterSet. PD_PrintPage) ;
  if (printDialog1. ShowDialog () ==DialogResult. OK)
  { PD. PrinterSettings. PrinterName=printDialog1. PrinterSettings. PrinterName;
  PD. Print () ; }}}}
  PrinterSet
  using System;
  using System. Collections. Generic;
  using System. Linq;
  using System. Text;
  using System. Drawing. Printing;
  using System. Drawing;
  using System. Windows. Forms;
  namespace recepty
  { classPrinterSet
  { PrintDocument PD=newPrintDocument () ;
  publicstaticImage image1;
  publicstaticstring name;
  publicstaticstring ingrad;
  publicstaticstring article;
  publicstaticint z=0;
  publicstaticint count=0;
  publicstaticvoid PD_PrintPage (object sender, PrintPageEventArgs e)
  { string PrintText=Environment. NewLine;
  PrintText+=ingrad+Environment. NewLine;
  PrintText+=checkTextLine (article) +Environment. NewLine;
  Font PrintFont=newFont («Times New Roman», 5, FontStyle. Regular, GraphicsUnit. Millimeter) ;
  Font PrintFont2=newFont («Times New Roman», 5, FontStyle. Bold, GraphicsUnit. Millimeter) ;
  Rectangle rectang=e. PageBounds;
  rectang. Location=newPoint (30, 320) ;
  int linesPerPage=Convert. ToInt16 (e. PageBounds. Height / PrintFont. GetHeight (e. Graphics)) ;
  string [] text_lines=PrintText. Split ('\n') ;
  string tx=««;
  while (z<text_lines. Length &&count++<linesPerPage-5)
  { tx+=text_lines[z++]+Environment. NewLine; }
  e. Graphics. DrawImage (image1, 100, 20, 270, 250) ;
  e. Graphics. DrawString («\n», PrintFont, Brushes. Black, rectang) ;
  e. Graphics. DrawString (name, PrintFont2, Brushes. Black, 120, 300) ;
  e. Graphics. DrawString (tx, PrintFont, Brushes. Black, rectang) ;
  count=0;
  if (z<text_lines. Length)
  e. HasMorePages=true;
  else e. HasMorePages=false;
  } privatestaticstring checkTextLine (string text)
  { string res=««;
  int k=text. Length /80;
  if (k==0)
  return text+Environment. NewLine;
  int pos_p=0;
  int pos_n=0;
  while (pos_p! =-1)
  { pos_n=text. IndexOf (««, (pos_p+80<text. Length)? pos_p+80: text. Length -1) ;
  res+=text. Substring (pos_p, (pos_n-pos_p>0)? pos_n-pos_p: text. Length-pos_p) +Environment. NewLine;
  pos_p=pos_n; }
  return res; }}}
  Book
  using System;
  using System. Collections. Generic;
  using System. Linq;
  using System. Text;
  using System. IO;
  using System. Windows. Forms;
  namespace recepty
  { classBook
  {publicstring[] GetDataArr ()
  {string[] data=null;
  int i=0;
  TextReader text;
  Stream str=Stream. Null;
  OpenFileDialog openFileDialog1=newOpenFileDialog () ;
  string text_line;
  string data_text=««;
  openFileDialog1. FileName=Directory. GetCurrentDirectory () +»\\data\\recepty. txt»;
  try
  {if ((str=openFileDialog1. OpenFile ())! =Stream. Null)
  {text=newStreamReader (str, Encoding. Default) ;
  while ((text_line=text. ReadLine ())! =null)
  {data_text+=text_line+Environment. NewLine;}}}
  catch (Exception ex)
  {MessageBox. Show (ex. ToString ()) ;}
  str. Close () ;
  data=data_text. Split ('&') ;
  return data;}
  publicstring [][] GetList ()
  {string[] data=GetDataArr () ;
  string[][]list=newstring[data. Length][];
  for (int i=0; i<data. Length; i++)
  list[i]=data[i]. Split ('#') ;
  return list;
  }}}
   
   
  Фото Капча