Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи гуманізації системи державного управління в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Державне і регіональне управління» на тему:
 
«Шляхи гуманізації системи державного управління в Україні»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УКРАВЛІННЯ
1.1. Поняття гуманізації системи державного управління
1.2. Гуманізація різних сфер державного управління
1.3. Гуманістичні засади конституційного ладу України
1.4. Державна служба в Україні як чинник гуманізації державного управління
2. АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ГУМАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
2.1. Розробка і реалізація державних програм у гуманітарній сфері
2.2. Оцінка і аналіз гуманізації в інформаційному суспільстві
2.3. Сучасні проблеми гуманізації управління на ринку праці
3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ШЛЯХІВ ГУМАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
3.1. Концепції гуманітарного розвитку України та удосконалення державного управління гуманітарним розвитком
3.2. Шляхи удосконалення державного управління України в гуманітарно-культурній сфері
3.3. Очікувані результати проведення державної гуманітарної політики
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми. Одним із пріоритетних напрямів визначених завдань економічних реформ України є належне організаційне забезпечення створення професійної та ефективної державної служби. У зв’язку з чим надзвичайно актуальною постає тема з’ясування ролі та місця державної служби в Україні як чинника гуманізації державного управління. Звернення дослідницької уваги до цієї теми обумовлено, передусім, загостренням протиріч між об’єктивною необхідністю гуманізації державної служби і її сучасним станом, між процесами саморозвитку особистості державного службовця і системою традиційної нормовідповідної діяльності, а також недостатньою розробленістю теоретичних основ означеної проблеми в галузі науки «Державне управління». На нинішньому етапі розвитку Української держави особливої актуальності набувають питання, пов’язані з модернізацією державного управління, проведенням системних трансформацій в усіх сферах суспільного життя та гуманізацією владних відносин. Реформування державного управління спрямоване на досягнення цілей і реалізацію функцій держави шляхом удосконалення організаційно-розпорядчої діяльності органів влади у межах, визначених нормативно-правовими актами. За цих обставин Україна як демократична, соціальна, правова держава потребує таких організаційних форм, засобів, інститутів та механізмів організації державного управління, які відповідають національним традиціям публічного управління, отримують суспільне визнання, регулюються сталими правовими нормами та розвиваються в контексті загально цивілізаційного процесу гуманізації владних відносин.
Об’єктом дослідження є теоретичні та методичні підходи до гуманізації системи державного управління в Україні.
Предмет дослідження: сутність, основні чинники та напрями гуманізації державного управління в сучасній Україні.
Мета курсової роботи. Вивчення проблем гуманізації державного управління, насамперед, пов’язано із становленням нової української держави, а разом із ним – формуванням самого інституту державної служби. Оскільки основною функцією державної служби є управління, то від його якості значною мірою залежить майбутній розвиток української держави. Відповідно до положень Конституції України наша держава проголошена демократичною, правовою, соціальною державою. Практична ж складова реалізації зазначених положень здійснюється через державно-управлінську діяльність відповідних суб’єктів управління. Тому мету даного дослідження можна окреслити як визначення комплексу пріоритетних заходів, спрямованих на забезпечення ефективності функціонування державної служби в Україні як чинника гуманізації державного управління.
Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання:
проаналізувати і узагальнити існуючі в сучасній науці державного управління підходи до формування гуманістичної за своєю суттю концепції відносин між державою і суспільством; уточнити зміст поняття «гуманізація державного управління», з’ясувати суть та соціальну роль цього явища;
оцінити сучасний стан нормативно-правового забезпечення процесів гуманізації державного управління в Україні;
обґрунтувати роль гуманізації взаємодії влади і суспільства як стратегічного напряму розвитку відносин між ними;
запропонувати напрями й засоби гуманізації взаємовідносин держави і суспільства шляхом удосконалення державної служби як інституту практичного забезпечення такої гуманізації;
визначити найбільш доцільні форми організації державного управління щодо вирішення соціальних проблем, спроможні забезпечити гуманізацію суспільного життя;
розкрити роль духовно-ціннісних орієнтирів у гуманістичній трансформації управління.
Методи дослідження: в роботі були використані наступні методи дослідження: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення), системний підхід; метод аналізу та синтезу, метод структурного аналізу, економіко-статистичний аналіз для вирішення завдань другого розділу роботи; ситуаційний та порівняльний підходи.
Результат дослідження: знайдено шляхи гуманізації системи державного управління та різних її сфер в Україні.
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг становить 55 сторінок: основний текст -51, джерела – 4 (41 позицій).
 
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГУМАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УКРАВЛІННЯ
 
1.1. Поняття гуманізації системи державного управління
 
Системна соціально-економічна криза, з якою стикнувся світ в останні роки, підштовхує до опрацювання нових методів організації управлінської діяльності як у масштабі окремої держави, так і на рівні міждержавних утворень. Процес осмислення цілей, методів та бажаних результатів державно-управлінської діяльності все чіткіше набуває ознак модернізації, що виявляється в поступовому намаганні відійти від матриць мислення класичної модерної доби європейської культури та прийняти в практику управлінської діяльності нові орієнтири пост модерної світоглядної орієнтації. Основною відмінною рисою нової світоглядної орієнтації державного управління буде його гуманізація, яка виявлятиметься в сталому переході на визначення ефективності управлінської діяльності у якісно-кількісному відображенні.
Одним із вагомих важелів підвищення якості життя суспільства може бути оновлення стилю мислення державних службовців та переорієнтація вимог до ефективності їх діяльності з матеріально
Фото Капча