Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи оптимізації лікування хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини, ускладненої розлитим перитонітом

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
 
Лозенко Л.В.
 
УДК 616. 381-002-031. 81-07-089-085. 37
 
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГОСТРОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ, УСКЛАДНЕНОЇ РОЗЛИТИМ ПЕРИТОНІТОМ
 
14. 01. 03 – хірургія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Дніпропетровськ, 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Бондаренко Микола Матвійович, Дніпропетровська державна медична академія, завідуючий кафедрою хірургічних хвороб.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Ярешко Володимир Григорович, Запорізький державний інститут удосконалення лікарів, завідуючий кафедрою хірургії № 2, доктор медичних наук, Лауреат державної премії України, професор Десятерик Володимир Іванович, Дніпропетровська державна медична академія, завідуючий кафедрою хірургії, травматології і ортопедії ФПО.
Провідна установа: Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України, відділ хірургії печінкі та портальної гіпертензії, м. Київ.
Захист відбудеться «12» жовтня 1999р. о 13 годині, аудит. №9 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д08. 601. 01 у Дніпропетровській державній медичній академії за адресою: 320044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність проблеми. В нинішній час досягнуті значні успіхи в діагностиці та комплексному лікуванні гострої хірургічної патології органів черевної порожнини. Однак, тяжкість перебігу гострої хірургічної патології, висока летальність пояснюють те, що дана проблема постійно знаходиться в центрі уваги хірургів, які надають невідкладну допомогу (М. І. Кузін, 1996; О. А. Вільцанюк, 1996; П. І. Гордійчук, 1996; В. М. Демідов та співавт., 1996).
Відомо, що перебіг та наслідок гострих запальних захворювань органів черевної порожнини багато в чому залежить від імунологічної реактивності організму. При адекватному стані імунних факторів захисту захворювання набуває сприятливого перебігу, а при зниженні або спотворенні імунних реакцій наростає небезпека генералізації запального процесу, виникнення септичних ускладнень та смерті хворих (О. Н. Спіцин та співавт., 1996; В. А. Шор, Е. Е. Грищенко, 1993; В. І. Ковальчук і співавт., 1991).
Традиційний комплекс лікувальних заходів, який включає антибактеріальну терапію, на основі використання антибіотиків широкого і надширокого спектру дії, далеко не завжди приводить до бажаних результатів. Тому удосконалення лікувальної допомоги хворим з гострою хірургічною патологією є найбільш актуальною проблемою. Принципово важливим є дослідження та раціональне використання нових, більш ефективних засобів місцевої та загальної дії, направлених на підвищення імунного захисту організму та активацію репаративних процесів.
В останні роки особлива увага приділяється препаратам, які здатні впливати на імунорегуляційні процеси, зокрема, цитокінам.
Однак, широкому впровадженню в практику перешкоджує, перш за все, дороговизна комерційних рекомбінантних цитокінів. Крім того, синтетичні цитокіни мають виражені побічні дії.
Аналіз сучасних публікацій показав, що в останній час розробляються нові підходи до цитокінотерапії – аутоцитокінотерапія, суть якої полягає в активації внутрішних регуляційних резервів природних імунокомпетентних клітин (Л. В. Ковальчук і співавт., 1996; В. В. Новіков і співавт., 1995; А. Раухфаус і співавт., 1996). Інформації про даний підхід до імунотерапії хворих з гострою хірургічною патологією ми не знайшли.
Науково-практичне вирішення цієї проблеми висвітлено в запропонованій роботі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертація виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Українського НДІ гастроентерології і є фрагментом досліджень, які виконувались впродовж останніх 5 років у відділенні хірургії органів травлення за тематикою: «Розробка нової медичної технології, профілактики, ранньої діагностики і різних варіантів реабілітаційного лікування порушень травлення після операцій на шлунку і позапечінкових жовчних протоках», шифр теми ОК. 91. 81. № держреєстрації УА 01001749.
Мета і задачі дослідження. Підвищити ефективність хірургічного лікування хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини, ускладненою розлитим перитонітом, шляхом виявлення та корекції клінічно значимих порушень імунного статусу.
Для досягнення цієї мети поставлені такі задачі:
1.Оцінити імунний статус у хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини до операції і в ранньому післяопераційному періоді (1-10 діб).
2.Вивчити взаємозв’язок між характером клінічного проявлення захворювання та варіантами порушень імунного статусу, особливостями формування неспецифічної резистентності організму, і на їх основі розробити критерії прогнозу перебігу раннього післяопераційного періоду.
3.Розробити спосіб імунопрофілактики та імунокорекції гнійно-септичних ускладнень з боку органів черевної порожнини.
Наукова новизна одержаних результатів
Вперше у хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини виявлені порушення регуляційних механізмів імунітету, зокрема, порушення медіаторної функції імунокомпетентних клітин. Встановлено, що вираженість порушень імунорегуляції корегує з тяжкістю патологічного процесу, що свідчить про патогенетичну значимість виявлених відхилень.
Показано, що значне зниження у крові головних показників Т-системи імунітету, дизбаланс регуляційних субпопуляцій Т-лімфоцитів, їх медіаторної функції, є несприятливими клініко-діагностичними і прогностичними показниками, які створюють можливості для розвитку гнійно-септичних ускладнень у ранньому післяопераційному періоді.
Вперше виявлені варіанти зміни функціонального стану імунної системи, характерні для гострої хірургічної патології органів черевної порожнини, показана їх залежність від стану компенсаційних можливостей організму, які обумовлюють тяжкість патологічного процесу, що дозволяє проводити індивідуальну оцінку імунного статусу кожного хворого.
Доведено можливість використання окремих показників імунітету як об’єктивного критерію тяжкості перебігу гострої хірургічної патології органів
Фото Капча