Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Складнопідрядні речення часу і місця у мові гінді

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ВИЗНАЧЕННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У МОВАХ ГІНДІ ТА УКРАЇНСЬКІЙ
Загальна характеристика складнопідрядних речень
1.1.1. Будова складнопідрядного речення.
1.1.2. Засоби зв’язку в складнопідрядному реченні.
1.1.3. Види складнопідрядних речень.
1.2. Особливості функціонування складнопідрядних речень у мові гінді
1.2.1. Підрядні речення часу у мові гінді.
1.2.2.  Підрядні речення місця у мові гінді.
РОЗДІЛ ІІ. ПРИКЛАДИ ВЖИВАННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ
2.1. Складнопідрядні речення часу в мові гінді
2.1.1. Сполучникове слово जब.
2.1.2.  Парний сполучник जब… तब  (तो) − коли… тоді (то).
2.1.3.  Парний сполучник तभी… जब – саме тоді… коли.
2.1.4.  Парний сполучник जब तक… तब तक  – доки… доти.
2.1.5. Парний сполучник जब से… तब से – з тих пір як… відтоді.
2.2. Складнопідрядні речення місця
2.2.1. Сполучникове слово जहाँ – де.
2.2.2. Парний сполучник वहाँ… जहाँ – там… де.
2.3. Складнопідрядні речення порівняння зі сполучниковими словами часу і місця
2.3.1. Сполучникове слово जहाँ у значенні “якщо”.
2.3.2. Сполучникове слово जब कि – в той час як..
ВИСНОВКИ
АНОТАЦІЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Здатність користуватися мовою – це коштовний дар, яким наділена лише людина. Мова – це те, що має здатність Об’єднувати людей, країни і навіть нації. Саме тому вивчення мови, як своєї так і іноземної, можна назвати справжнім обов’язком кожної свідомої людини. 
Будь яка мова складається із різноманітних конструкції, поєднань і зворотів. Досконале оволодіння кожною складовою відкриває для мовця великі горизонти. Вагомим етапом вивчення мови являється ознайомлення із складнопідрядними реченнями, що слугують засобами вираження певних зв’язків між подіями, предметами, чи явищами. Вони характерні для літературної мови і часто використовуються в текстах офіційного, публіцистичного і художнього характеру. 
Широке використання складнопідрядних речень свідчить про красу мовлення людини і важливість змісту промови. Одним із аспектів адекватного перекладу є здатність перекладача гарно перекласти складне речення з підрядним зв’язком, точно відтворити зміст висловлювання і зберегти його стиль.
Щоб досягти високої якості перекладу складносурядних речень з мови оригіналу, слід досконало розуміти усі тонкощі вживання таких конструкцій в обох мовах.
Питання складнопідрядних речень в своїх роботах вивчали такі українські вчені, як Христіанінова Р.О., Богдан М.М. і Поспелов М.С., а також індійські дослідники місіс Судеш Шаран, Тиварі Бголанатх та Варма Шивендра.
Актуальність теми дослідження зумовлена швидким розвитком міжнародних зв’язків і необхідністю покращити якість перекладу офіційних документів. 
Мета дослідження полягає у вивченні особливостей структури та функціонування складнопідрядних речень часу і місця у сучасних мовах гінді та українській.
Мета дослідження зумовила необхідність постановки наступних конкретних завдань:
  1. Дати визначення і характеристику складнопідрядних речень.
  2. Виділити і охарактеризувати основні види складнопідрядних речень.
  3. Описати засоби вираження зв’язку у складнопідрядних реченнях часу і місця в мові гінді.
  4. За допомогою прикладів проілюструвати основні особливості та частоту вживання різних засобів зв’язку в підрядних реченнях часу і місця мови гінді. 
  5. Виявити спільні та відміні риси таких речень в обох мовах.
Об’єктом дослідження виступають складнопідрядні речення часу і місця.
Предметом дослідження є структурні та функціональні особливості складнопідрядних речень часу і місця у умові гінді.
Матеріалом для досліджень слугували інформаційні тексти інтернет видань мовою гінді на суспільно-політичну тематику.
Для реалізації поставлених в роботі завдань використовуються наступні методи дослідження. Описовий метод слугує для опису та загальної характеристики складнопідрядних конструкцій. Зіставний використовується для зіставлення граматичних явищ  у сучасних мовах гінді і українській та виокремлення спільних і відмінних рис вживання складнопідрядних речень у обох мовах, а метод суцільної вибірки – для відбору характерних прикладів вживання складнопідрядних речень часу і місця у суспільно-політичних текстах мови гінді.
Практичне значення роботи полягає у можливості подальшого використання його результатів при викладанні практичного курсу мови гінді та при укладанні граматичних довідників. Дана робота може стати підґрунтям для подальшого дослідження особливостей функціонування складнопідрядних речень у мові гінді.
Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, анотації іноземною мовою та списку використаних джерел.
 
 
РОЗДІЛ І. ВИЗНАЧЕННЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У МОВАХ ГІНДІ ТА УКРАЇНСЬКІЙ
 
1.1.Загальна характеристика складнопідрядних речень
“Мова – один із найвизначніших божественно-людсь¬ких витворів, універсальне надбання людства й універ¬сальна реальність суспільного існування,” – такими словами описує Кочерган М. П. здатність людини до мови. [8; 7] Кожна свідома особа має розвивати в собі цю здатність, а оволодіння складнопідрядними реченнями – важливий аспект вивчення будь-якої мовної культури. 
Складнопідрядні речення – це складні речення, в яких одна частина синтаксично підпорядковується іншій. За словами Поспелова М. С. складне речення утворює єдине смислове та інтонаційне ціле, яке складається з двох або більше частин, відповідних своєю будовою простим реченням. Але звідси як прямий висновок випливає, що частини складного речення не утворюють окремих речень, бо, не маючи смислової та інтонаційної закінченості, вони в складному реченні або втрачають самостійність, або й зовсім її не мають. [10; 23] Тобто реалізація в складному реченні підрядної частини “не впливає на
Фото Капча