Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стан кредитного ринку в Україні

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
97
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Стан кредитного ринку в Україні

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

1.1. Поняття кредитного ринку та його складові

1.2. Основні учасники кредитного ринку

1.3. Принципи та етапи кредитування фізичних та юридичних осіб

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЗА 2011-2013 РР.

2.1. Становлення та сучасний стан кредитного ринку України

2.2. Кредитування у небанківських фінансово-кредитних установах

2.3. Структура та динаміка кредитів, наданих банками України

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

ВСТУП

Важливим та актуальним для України є питання вдосконалення організаційно-економічних і правових засад ефективної кредитної діяльності на вітчизняному грошово-кредитному ринку. Спроможність останнього задовольняти суспільні потреби в позичкових коштах сприяє розвитку економіки країни. Від рівня ефективності кредитної діяльності значною мірою залежить стабільність фінансової системи.

Активізація кредитної діяльності на кредитному ринку України в останні роки супроводжується одночасним зниженням її прибутковості, що зумовлено передусім нестабільністю фінансових ринків, недосконалістю нормативно-правового забезпечення та високим рівнем конкуренції. За таких умов зростають вимоги до якості кредитної діяльності. Відповідно актуальним є оцінювання стану середовища кредитної діяльності − кредитного ринку − чому й присвячена дана дипломна робота.

Дослідженням теоретико-методологічних основ кредитування та аналізу його результатів приділяється багато уваги у працях провідних вітчизняних вчених: М. Д. Білик, Ф. Ф. Бутинця, О. В. Васюренка, В. В. Вітлінського, А. В. Головача, Н. А. Головач, Р. А. Гриценка, О. Д. Заруби, В. Б. Захожая, Б. С. Івасіва, М. Р. Ковбасюка, Г. О. Кравченко, В. Д. Лагутіна, І. М. Лазепка, Б. Л. Луціва, А. М. Мороза, Л. О. Примостки, М. Ф. Пуховкіної, А. М. Герасимовича. Серед російських науковців вагомий внесок у розробку цієї тематики здійснено О. І. Лаврушиним, Г. С. Пановою, В. М. Усоскіним.

Зниження ефективності кредитної діяльності, що спостерігається останнім часом, вимагає від суб’єктів кредитного ринку адекватного збільшення кредитних вкладень (для забезпечення прибутковості кредитної діяльності на рівні не нижчому ніж у попередні роки), це супроводжується зростанням ризиків та зумовлює необхідність проведення комплексних досліджень щодо особливостей функціонування кредитного ринку.

Метою дипломної роботи є дослідження специфіки функціонування кредитного ринку України та визначення напрямів його удосконалення. 

Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:

  • проаналізувати теоретичне забезпечення кредитної діяльності в Україні, а саме: поняття кредитного ринку та його складові; роль основних учасників кредитного ринку; принципи та етапи кредитування фізичних та юридичних осіб;
  • проаналізувати сучасні тенденції розвитку кредитної діяльності  на кредитному ринку України, а саме: процес становлення та сучасний стан кредитного ринку України; особливості кредитування на кредитному ринку небанківськими фінансово-кредитними установами; особливості кредитування на кредитному ринку України банківськими установами;
  • виявити проблеми розвитку кредитного ринку України та запропонувати шляхи їх подолання.

Об’єктом дослідження є специфіка функціонування кредитного ринку України. Предметом дослідження є відносини на кредитному ринку України та кредитна діяльність  банків та небанківських фінансово-кредитних установ.

Теоретичною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання: порівняння, структурний аналіз, аналіз динаміки, комплексність. При вивченні особливостей розвитку кредитного ринку України на сучасному етапі застосовано методи порівняння, графічні методи дослідження.

Дипломна робота включає вступ, три розділи, висновок, список використаної літератури та додатки.

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

1.1. Поняття кредитного ринку та його складові

Поняття «кредитний ринок» є однією із основних категорій наукових досліджень у сфері фінансів та кредитного обігу. Зокрема, воно є ключовим у вивченні механізму формування рівноваги кредитного ринку.

Однак, поняття «грошово-кредитний ринок» досліджено не достатньо: спостерігається плюралізм думок щодо структури грошово-кредитного ринку, яка по-різному трактується вченими у залежності від специфіки їх наукових досліджень. Таким чином, постає необхідність уточнення змісту даного поняття у контексті дослідження методичних підходів щодо формування рівноважного стану грошово-кредитного ринку. Відсутність законодавчого закріплення змісту даного поняття в Україні підвищує актуальність даного дослідження. Ознайомлення з працями вчених із країн з розвиненою ринковою економікою, дає підстави стверджувати, що поняття «кредитний ринок» активно використовується як у науковій так і навчально-методичній літературі [36, 60]. У науковій літературі дане поняття переважно використовуєтеся в аспекті дослідження окремих прикладних проблем функціонування кредитних ринків. З іншого боку, у навчально-методичній літературі наводиться детальне роз’яснення сутності, структури та інструментів кредитного ринку. Також зміст даного поняття розкривається у довідково-енциклопедичній літературі економічного спрямування [5, 20, 54, 62, 65].

Дослідники країн СНД [6, 21, 52, 63, 73] або запозичують трактування даного поняття, яке сформоване у країнах з розвиненою ринковою економікою; або формулюють власне бачення структури кредитного ринку враховуючи національні особливості. Окремий підхід щодо розуміння кредитного ринку сформований представниками Національного банку України [37].

Кредитна система – (у широкому розумінні) це сукупність кредитних відносин, форм і методів кредиту, що існують у рамках тієї чи іншої соціально-економічної формації; (у вузькому розумінні) це сукупність банків і інших кредитно-фінансових установ, що здійснюють мобілізацію вільних грошових капіталів і доходів та надання їх у позичку.

Сучасна кредитна система – це сукупність кредитно-фінансових інститутів, що діють

Фото Капча