Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасна українська літературна мова

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Основна література

 1. Сучасна українська  літературна мова : навч. посіб. / С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ [та ін.] ; За ред. С.О. Карамана. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 560 с. 
 2. Сучасна українська  літературна мова : підручник / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ та ін. ; За ред. А.П. Грищенка. – К. : Вища школа, 1997. – 493 с.
 3. Сучасна українська літературна мова : підручник / М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – К. : Вища шк., 2005. – 430 с.
 4. Сучасна українська мова : підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін. ; За ред. О. Д. Пономарева. – Вид. 3-тє,  перероб. – К. : Либідь, 2005. – 488 с.
 5. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : навч. посіб. / Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л.  – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 368 с.
 6. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник / Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. – К. : Літера, 2000. – 688 с.
 
Додаткова література
 1. Гнатюк Л.П. Українська мова. Особливості практичного  застосування / Гнатюк Л.П., Бас-Кононенко О.В.  — К. : Знання-Прес, 2006. — 259 с.
 2. Історія української мови : хрестоматія / Упорядники С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко ; Автор передмови С.Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 1996. – 288 с.
 3. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови : підручник / О.Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1993.— 248 с.
 4. Сучасна українська літературна мова : зб. вправ / М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. – К. : Вища школа, 2003. – 287 с.
 5. Сучасна українська літературна мова : зб. завдань для лабор. робіт / Колоїз Ж.В., Малюга Н.М., Явір В.В. – К. : Знання, 2006. –  356 с.
 6. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи : навч. посіб. / Н.І. Тоцька. – К. : Вища школа, 1995. – 151 с.
 
 
Лекція № 1
Граматика української мови як учення про її морфологічну та синтаксичну будову. Основні  граматичні поняття. (2 години)
 
План
 1. Розділи граматики
 2. Граматичне значення й граматична форма
 3. Основні способи вираження граматичних значень слова в українській мові
 4. Основні засоби вираження граматичних значень слова в українській мові
 5. Граматична категорія
 
Основна література:
 1. Сучасна українська літературна мова: Підручник /М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.; За ред..М.Я.Плющ. – К.:Вища шк.,2006. – 430 с.
 2. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч.посібник. – К.:Літера,2000. – 688 с.
 3. Сучасна українська мова: Підручник /О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін., За ред.  О.Д.Понамаріва. – К.:Либідь, 2005. – 488 с.
 4. Сучасна українська  літературна мова: Підручник /А.П.Грищенко, Л.І.Мацько, М.Я.Плющ та ін..; За ред. А.П.Грищенка. – К.:Вища школа,1997. – 493 с.
 
1. Розділи граматики
Термін граматика (грец. від літера, написання) у лінгвістичній літературі вживається у значеннях: 1) будова мови; 2) розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови — систему морфологічних категорій і форм слів різних частин мови, синтаксичних категорій, словосполучень і речень та способи словотворення.
Граматика як наука сформувалася в еллінську епоху (III—І ст. до н. е.), хоча відомо, що вже шумери й вавилонці (III—І тис. до н. е.) у «силабаріях» — двомовних філософських посібниках — виділяли списки граматичного змісту (парадигми словозміни дієслова, займенників тощо). У граматиці Паніні (V ст. до н. є.) було описано «граматичний словотвір» давньоіндоарійської мови (санскриту), зроблено спробу класифікації слів на частини мови, визначено функції основних відмінків тощо. Погляди давньоіндійських граматистів знайшли подальший розвиток в античній теорії — у філософських працях Протагора, Платона, Арістотеля, граматиках Олександрійської граматичної школи та ін. Від учення про звуки, пов'язаного з навчанням ритміки і метрики вірша, правильного читання, зумовленого потребами ораторського мистецтва, дослідження слова та його етимології граматика поступово переходить до таких об'єктів аналізу, як граматичні форми слів, частини мови, словозміна різних класів слів тощо. В античних
граматиках уперше було введено термін синтаксис, власне, було закладено основи виокремлення двох головних розділів граматики — морфології і синтаксису .
Морфологія (грец. форма; слово, вчення) — розділ граматики, який вивчає слово як граматичну одиницю мови з погляду притаманних йому граматичних значень і форм та лексико-граматичні класи
слів — частини мови — їх граматичні категорії, систему словозміни і формотворення.
Синтаксис (грец. побудова, поєднання, порядок) — розділ граматики, що вивчає способи організації слів у словосполученнях і реченнях, будову і правила творення та функціонування словосполучень і речень.
З ученням про частини мови тісно пов'язане питання про способи творення слів, що є предметом словотвору, або дериватології. Оскільки лексичні, словотвірні і граматичні значення у слові виражаються переважно морфемами, то традиційно в граматиці як предмет вивчення розглядається також морфемна будова слів різних частин мови.
Граматика оперує науковими абстракціями, що відображають узагальнені лінгвістичні сутності її семантики. Граматичними одиницями є морфема, слово, словоформа, синтаксична конструкція (словосполучення, речення). За ступенем абстракції та характером вияву парадигматичних і синтагматичних відношень одиниці граматичного рівня неоднакові. Вираженням різного ступеня абстрактності є морфема і морф як конкретний
вияв морфеми в
Фото Капча