Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасні підходи до організації діяльності малого (середнього) підприємства

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
105
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Оплата праці є мотивуючим фактором, тільки якщо вона безпосередньо пов'язана з підсумками праці. Працівники повинні бути впевнені в наявності стійкого зв'язку між матеріальним винагородженням та своєю працею. 

Система матеріального стимулювання персоналу ТОВ «Компаньйон Фінанс» повинна передбачати економічне обґрунтування преміальних витрат, а також наявність чіткого розмежування усіх мотиваційних елементів.
ТОВ «Компаньйон Фінанс» особливу увагу необхідно приділяти нематеріальному стимулюванню праці, складаючи гнучку систему пільг для персоналу, таких як:
а) признавати цінність працівника для організації, надавати йому творчу свободу;
б) застосовувати програми збагачення праці та ротацію кадрів;
в) надання кредиту співпрацівникам на придбання житла, автомобіля тощо.
На ТОВ «Компаньйон Фінанс» доцільно впровадити систему кадрового планування, яка створюватиме мотивацію для більш високої продуктивності праці та задоволення працею. Людей приваблюють, в першу чергу, ті робочі місця, де створені умови для розвитку їх здібностей та гарантований високий і постійний заробіток. Одним із завдань кадрового планування повинно бути облік інтересів всіх працівників підприємства. 
З метою формування системи кадрового планування на підприємстві було б доцільно закріпити за певною посадовою особою відділу кадрів обов'язки та функції кадрового планування, що надало б можливість планувати потребу в персоналі, планування навчання і перепідготовку персоналу, мотивувати працівників до більш ефективної праці, що в кінцевому результаті дасть можливість отримувати працівників додаткові прибутки та завойовувати нові ринки збуту. 
ТОВ «Компаньйон Фінанс» підвищує освітньо-кваліфікаційний рівень молодих фахівців, але не звертає увагу на розвиток і набуття нових знань та  умінь основного складу працівників, які знаходяться у віковій групі від 30 до 45 років. Тому для основного складу персоналу ТОВ «Компаньйон Фінанс» можна запропонувати проводити наступні заходи: 
-проведення семінарів; 
-обмін досвідом із зарубіжними партнерами; 
-вивчення досвіду відомих вчених у цій галузі; 
-вивчення нових, сучасних методів та форм. 
Проведення таких заходів допоможе не тільки зменшити витрати на виробництво продукції, а й надасть поштовх працівникам  підприємства створювати нові інноваційні проекти, сучасні види продукції. 
З метою підвищення продуктивності праці керівництву підприємства доцільно провести наступні заходи (рис. 3.1).
 
Рис. 3.2. Заходи щодо підвищення продуктивності праці на ТОВ «Компаньйон Фінанс»
 
ТОВ «Компаньйон Фінанс» також можна запропонувати систематично проводити підвищення кваліфікації персоналу, яке є способом підвищення ефективності роботи підприємства в цілому. Підвищення кваліфікації є результатом діяльності підприємства. Спеціально організоване навчання дозволяє досягти мети за більш короткий термін.
Підвищення кваліфікації скеровано на послідовне вдосконалення професійних знань, умінь і навичок, зростання професійної майстерності.
На курси підвищення кваліфікації варто направити менеджерів з видачі кредитів ТОВ «Компаньйон Фінанс». Тривалість курсів повинна бути не більше двох тижнів, або місяця.
Середня ціна курсів з підвищення кваліфікації в м. Києві становить 1200 грн.
Для визначення спроможності ТОВ «Компаньйон Фінанс» в підвищенні кваліфікації менеджерів з видачі кредитів (всього 25 осіб) проведемо розрахунок суми витрат на оплату курсів з підвищення кваліфікації. 
Розмір необхідних витрат на проходження курсів з підвищення кваліфікації визначаємо наступним чином:
 
Вфакт = Кількість осіб   Ціна курсів              (3.1)
 
Таким чином, розмір необхідних витрат на проходження 20 працівників підприємства курсів з підвищення кваліфікації,  складатиме: 
Вфакт = 25   1200 = 30000 (грн.).
ТОВ «Компаньйон Фінанс»має можливість витратити 1% від чистої виручки від реалізації послуг підвищення кваліфікації персоналу. 
За даними таблиці 2.1 чиста виручка від реалізації послуг підприємства в 2013 році складала 25270000 грн.
Таким чином, сума витрат на підвищення кваліфікацію персоналу, яку підприємство спроможне здійснити, буде складатиме:
Вможл. =   (грн.).
Таким чином, підприємству вистачає коштів на навчання персоналу на курсах з підвищення кваліфікації, так як сума витрат, необхідна для їх оплати (30000 грн.), є меншою, ніж сума витрат, яку підприємство спроможне здійснити (252700 грн.).
Отже, ТОВ «Компаньйон Фінанс» слід направити менеджерів з надання кредитів (всього 25 осіб) підприємства для проходження курсів з підвищення кваліфікації, що підвищить ефективність їх роботи у майбутньому та принесе підприємству додатковий прибуток. Підприємство спроможне понеси витрати на підвищення кваліфікації персоналу.
 
Висновки до розділу 3
 
Навівши в даному розділі шляхи підвищення ефективності використання людських ресурсів ТОВ «Компаньйон Фінанс», можна зробити такі висновки.
Для зниження витрат робочого часу на підприємстві у майбутньому в роботі було запропоновано застосовувати такі заходи, як впровадження організаційно-технічних заходів, які дають зростання продуктивності праці, усунення і попередження непродуктивних виплат (за понадурочні години, оплата цілодобових, внутрішньозмінних простоїв), а також надання достатньої уваги навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації. Впровадження цих заходів покращить загальну якість функціонування ТОВ «Компаньйон Фінанс».
В даному розділі роботи було з'ясовано, що ТОВ «Компаньйон Фінанс» підвищує освітньо-кваліфікаційний рівень молодих фахівців, але не звертає увагу на розвиток і набуття нових знань та  умінь основного складу працівників, які знаходяться у віковій групі від 30 до 45 років. Тому для основного складу працівників ТОВ «Компаньйон Фінанс» в роботі було запропоновано проводити такі заходи, як проведення семінарів, обмін досвідом із зарубіжними партнерами, вивчення досвіду відомих вчених у цій галузі, а також вивчення нових, сучасних методів та форм. 
В роботі було запропоновано направити менеджерів з надання кредитів (всього 25 осіб) ТОВ «Компаньйон Фінанс» для проходження курсів з підвищення кваліфікації, що підвищить ефективність продуктивності праці у майбутньому. Підприємство спроможне понести витрати на підвищення кваліфікації персоналу
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
1.Кoдeкс зaкoнiв прo прaцю Укрaїни вiд 10.12.1971 р., зi змiнaми вiд 14.10.2014 р. № 1697-VII.
2.Зaкoн Укрaїни «Прo oплaту прaцi» вiд 24.03.95 р. № 108, зi змiнaми від 26.10.2014 р. № 1697-VII.
3.Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
4.Бухалков М.И. Управление персоналом: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 368 с.
5.Верхоглядова Н.І. Економіка підприємства: навч. посіб. для вузів / Верхоглядова Н.І., Ядранський Д.М., Іваннікова Н.А. – К.: Професіонал, 2008. – 384 с.
6.Виноградський, М.Д. Управління персоналом: навч. посіб. / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 502 с.
7.Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посіб. / Гетьман О.О., Шаповал В.М. – 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
8.Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: навч. посіб. / Грабовецький Б.Є. – К.: Центр. учб. л-ри, 2009. – 256 с.
9.Дороніна М.С. Людські ресурси виробничої організації. Діагностика, розвиток: монографія / М.С. Дороніна, К.В. Сатушева; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Дороніної М.С. – Х.: Вид ХНЕУ, 2011. – 232 с.
10.Житник Т.П. Управління трудовими ресурсами: Методичні рекомендації / За ред. В.І. Перебийніса. – Полтава: ПДАА, 2007. – 47 с.
11.Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Іванілов О.С. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 728 с.
12.Калина А.В. Економіка праці: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Калина. – К.: МАУП, 2004. – 272 с. 
13.Калина А.В. та ін. Менеджмент продуктивності: Навч. посіб./А.В. Калина, С.П. Калініна, Н.Д. Лук'янченко. – К.: МАУП, 2004. – 232 с.
14.Коваленко Є.Ю. Людські ресурси та особливості сучасного управління / Є.Ю. Коваленко // Управління розвитком. – 2012. – №14(135). – С. 151-154.
15.Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учеб. пособ. – 4-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 312 с.
16.Клочан В. Продуктивність праці та її оплата / В. Клочан, Н. Костаневич // Економіст. Український журнал. – 2012. – № 2. – С. 54-55.
17.Колосов А.М. Визначення резервів підвищення ефективності праці в умовах її використання [Електронний ресурс] / А.М. Колосов // Часопис економічних реформ. – 2012. – № 1. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Cher/2012_1/Kolosov.pdf. – 1.04.13. – Назва з екрану.
18.Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2004. – 504 с.
19.Косова Т.Д. та ін. Організація і методика економічного аналізу: Навч. посіб. / Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.
20.Михайлова Л.І. Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2007. – 248 с.
21.Никифоренко В.Г. Управління персоналом: навч. посіб. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.
22.Пасєка А. Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка / А. Пасєка // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 5. – С. 45-50.
23.Починок Н. Людські ресурси в обліковій теорії та практиці / Н. Починок // Економічний аналіз. – 2010. – № 6. – С. 141-144.
24.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Савицкая Г.В. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 536 с.
25.Семикіна М.В. Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання / М.В. Семикіна // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – №17. – С. 121-126.
26.Сергійчук С.І. Удосконалення механізму управління продуктивністю праці / С.І. Сергійчук // Вісник Донецького національного університету. Економіка і право. – 2010. – № 1. – С. 108-111.
27.Ткаченко А.М. Шляга О.В. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посіб. для студ. ЗДІА економічних спеціальностей / Укл.: А.М. Ткаченко, О.В. Шляга. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2009. – 475 с.
28.Ткаченко Л.С. Продуктивність праці у аспекті формування концепції управління підприємством / Л.С. Ткаченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. / Приазов. держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2012. – №2. – С. 139-141.
29.Управління людськими ресурсами: філософські засади: навчальний посібник для ВНЗ / ред. В.Г. Воронкова. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 576 с.
30.Управління розвитком персоналу: навч. посіб. / Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська. За заг. ред. М.С. Татаревської. − Одеса: Атлант, 2013. – 427 с.
31.Ушенко Н. В. Сутність та тенденції зростання продуктивності праці в сучасних умовах розвитку економіки України / Н. В. Ушенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 175-178.
32.Черниш С.С. Економічний аналіз: навч. посіб. для вузів / Черниш С.С. / М-во освіти і науки України, Тернопіль. нац. економ. ун-т. – К.: ЦУЛ, 2010. – 312 с.
33.Чикуркова А.Д. Продуктивність праці як основа формування мотивації праці персоналу / А.Д. Чикуркова // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 3-7.
34.Ястремська О. М. Людські ресурси: пропозиції з удосконалення управління / О. М. Ястремська // Управління розвитком. – 2010. – № 6(82). – С. 52-60.
Фото Капча