Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасний стан обліку праці та її оплати в ДП ДГ «Дмитрівка»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Роздил 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту праці та її оплати
1.1 Поняття, види та форми оплати праці
1.2 Нормативно правове забезпечення обліку і аудиту
Роздил 2. Сучасний стан обліку праці та її оплати в господарстві
2.1 Організаційно-економічна характеристика ДП ДГ «Дмитрівк» 
2.2 Первинний облік затрат праці та її оплати
2.3 Синтетичний та аналітичний облік праці та розрахунків з оплати праці
2.4 Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском
Розділ 3. Аудит обліку праці та її оплати
3.1 Організація і методика аудиту нарахування оплати праці на підприємстві
3.2 Оцінка ефективності системи обліку і контролю витрат виробництва обліку оплати праці
Висновки
Список використаної літератури
 
Вступ
 
В рамках сучасної політики спрямованої на ефективність функціонування та розвиток суб’єктів господарювання, забезпечення формування відповідних індивідуальних і колективних стимулів, основною формою є оплата праці різних категорій персоналу. Заробітна плата є найважливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Витрати на оплату праці є однією із складових вартості готової продукції. Заробітна плата, як головне джерело доходів населення, є визначальним фактором формування соціальної справедливості в суспільстві, платоспроможності, що у свою чергу, безпосередньо впливає на економічну активність у реальному секторі народногосподарського комплексу країни. За роки незалежності так і не створені умови щодо суттєвого поліпшення рівня життя народу, держава не спромоглася розмір мінімальної заробітної плати довести до рівня прожиткового мінімуму. Значна кількість вчених ставила собі за мету організувати облік праці та оплати таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, зміцненню трудової дисципліни, підвищенню якості виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг. Сьогодні на перший план виходить перебудова організації заробітної плати, проведення відповідної реформи з метою поетапного підвищення заробітної плати і створення ефективного мотиваційного механізму, який ґрунтується на поєднанні економічних стимулів і соціальних гарантій. Все це і обумовлює актуальність даної теми. Метою курсової роботи є дослідження теоретичних аспектів обліку розрахунків з оплати праці, аналізу організації обліку і порядку здійснення контролю за операціями з оплати праці на практиці, розроблення практичних рекомендацій щодо забезпечення підвищення ефективності організації обліку і аудиту розрахунків з персоналом. Дослідження проводилось на базі ДП ДУ «Дмитрівка» Реалізація вищезазначеної мети зумовила необхідність постановки та вирішення таких завдань: – дослідити поняття, форм та види оплати праці в Україні; – розглянути особливості обліку та аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві; Об’єктом дослідження є процес обліку розрахунків з оплати праці та контролю за їх здійсненням. Предметом дослідження є організація обліку та аудиту здійснення підприємством розрахунків з персонало. В якості методологічної основи дослідження використовувалися теоретичні положення економічної науки, численні праці українських та зарубіжних учених з питань обліку та аудиту оплати праці, закони України та інші нормативно-правові акти. Основні положення роботи, висновки та пропозиції базуються на використанні та узагальненні матеріалів законодавчої бази України, даних періодичних видань, електронних ресурсів.
 
Роздил 1. Теорретичні атапи обліку і аудиту праці та її оплати
 
1.1 Поняття, види та форми оплати праці
 
Заробітна плата – це винагорода працівнику за виконану роботу, обчислена як правило, у грошовому вираженні.
Форми оплати праці в Україні:
Почасова – за якої розмір винагороди встановлюється виходячи із кількості відпрацьованого часу, відповідно до тарифних ставок чи посадових окладів;
Відрядна – за якої розмір заробітку залежить від кількості і якості виконаної роботи згідно з нормами виробітку та відрядними розцінками.
Система оплати праці при почасовій формі:
Проста почасова – за простої погодинної системи оплати праці розмір заробітку визначається залежно від тарифної ставки робітника (Тсг) « кількості відпрацьованого ним часу за визначений період (ТЕФ) за формулою (1. 1.) ;
Почасово-преміальна – різновид почасової форми оплати праці, який полягає у тому, що заробітна плата працівника формується як добуток почасової тарифної ставки, кількості відпрацьованих годин та коефіцієнта, що враховує величину премії, яку установлюють за досягнення певних показників.
При відрядній формі
Проста відрядна – відрядна оплата праці – система заробітної плати, при якій заробіток залежить від обсягів виконаної роботи, яка потребує якості
Відрядно преміальна – сутність відрядно-преміальної системи оплати праці полягає в тому, що працівнику, крім заробітку за прямою відрядною системою, нараховується премія за виконання (чи перевиконання) певних кількісних і якісних показників. Розмір премії встановлюється керівництвом за згодою профспілки у відсотках до тарифного заробітку, визначеного за відрядними розцінками.
Загальний заробіток працівника за відрядно-преміальної системи оплати його праці за виконання (чи перевиконання) завдань, технічно обґрунтованих норм виробітку розраховується за формулою (1. 2.) ;
 
Акордна – форма відрядної оплати праці, за якою загальну суму заробітної плати робітникові або найчастіше колективові робітників встановлюють за весь обсяг виконаної роботи (акорд) на підставі реальної обґрунтованості норм виробітку, витрат необхідного часу роботи і відрядних розцінок на окремі види робіт або операцій. Нараховану суму виплачують за умови своєчасного і якісного виконання всього комплексу запрограмованих робіт.
Бригадна – застосовується тоді, коли в
Фото Капча