Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 13. Організаційно-технічний розвиток
 
13.1. Технічний та організаційний розвиток як складова інноваційних процесів і спосіб досягнення стратегічних цілей підприємства
 
Сталий розвиток підприємства у тривалій перспективі, забезпечення його конкурентоспроможності в умовах посилення ринкової боротьби неможливі без цілеспрямованого формування адекватного техніко-технологічного й організаційного рівня компанії. Водночас реалізація стратегічних планів, спрямованих на досягнення довгострокових цілей компанії, полягає в розробленні та впровадженні відповідних продуктових, технічних, технологічних, організаційних та інших інновацій. Отже, планування організаційно-технічного розвитку (ОТР) підприємства безпосередньо пов’язане з його інноваційною діяльністю, а результати останньої знаходять своє відображення в організаційно-технічному рівні виробництва. 
Як відомо, інновації — це процес впровадження, реалізації або використання новацій у діяльності організацій, підприємств. Інноваційна діяльність — це комплекс дій, спрямованих на вті-лення результатів наукових досліджень у нових продуктах, тех-нологіях, устаткуванні, організаційних рішеннях тощо. Вище ке-рівництво компанії має визначити власну інноваційну політику — проактивну (яка випереджає можливі зміни в галузі чи дії конкурентів) чи реактивну (що реагує на зміни чи дії конкурентів) та стратегію — інноваційного лідера чи послідовника. Від цього залежить організація інноваційної діяльності підприємства, яка може здійснюватися власними підрозділами чи шляхом участі підприємства в наукових організаційних структурах, або ж полягати в придбанні інновацій на стороні. 
Для цього на підприємствах створюють підрозділи, що коор-динують та здійснюють інноваційну діяльність, а саме:
-науково-технічні ради в межах усієї компанії (визначають напрями інноваційної діяльності);
-відділи розроблення нової продукції;
-відділи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР);
-тимчасові творчі науково-технічні колективи, групи;
-координаційні та робочі групи для участі в бізнес-інкубаторах, технопарках, технополісах.
Останнім часом у компаніях з’являються так звані департаменти (відділи) розвитку, які відповідають, у тому числі, і за організацію та результати інноваційної діяльності.
Серед розмаїття можливих інновацій у контексті ОТР варто насамперед звернути увагу на технологічні, що пов’язані з мето-дами виробництва, та нетехнологічні, які стосуються організаційноуправлінських та фінансово-економічних аспектів діяльності підприємства. Інновації можуть бути стратегічного або тактичного спрямування, принципово новими (базовими) чи поліпшувальними. Останнім часом виокремлюють техно-інновації, що спрямовані на підвищення техніко-технологічного рівня підприємства, та бізнес-інновації, що стосуються нових технологій ведення бізнесу (економічні, фінансові, структурні, організаційні). Тож, інновації можливі й навіть необхідні в будь-якій сфері діяльності підприємства — маркетинговій, виробничій, фінансовій, збутовій, науково-дослідній, управлінській.
Об’єктами інновацій на підприємстві можуть виступати:
•продуктовий портфель (види продукції та послуг);
•маркетингова й збутова діяльність;
•матеріальні ресурси, що споживаються;
•якість продукції підприємства в цілому;
•засоби виробництва;
•методи й технологія виробництва;
•організація праці та процесів;
•персонал підприємства й соціальна інфраструктура;
•системи та методи управління (у функціональних сферах і на підприємстві в цілому);
•організаційні структури;
•інформаційні системи;
•інші сфери діяльності.
Значна частина названих об’єктів інновацій (наприклад, якість продукції та підприємства в цілому, засоби виробництва, методи й технологія виробництва, організація праці й процесів) зумов-лює технічний та організаційний розвиток підприємства. 
Технічний розвиток виробництва полягає у створенні та під-вищенні рівня техніко-технологічного потенціалу, який би відпо-відав поточним і стратегічним цілям підприємства.
Організаційний розвиток, що сприяє ефективнішому функці-онуванню виробничих процесів і підприємства в цілому, здійс-нюють удосконаленням наявних та впровадженням нових управ-лінських технологій, методів і форм організації праці й виробництва. Тому план ОТР має міжфункціональний характер і вміщує як плани інноваційної діяльності, якою займаються на-уково-дослідні та дослідно-конструкторські підрозділи, так і проекти технічної та інших служб щодо ремонту обладнання, заміни застарілого устаткування, підвищення якості продукції, поширення передових методів організації праці тощо. Він вико-нує такі основні ролі:
•по-перше, відображає стратегію і тактику підприємства у сфері інноваційної діяльності, яка є чинником створення конку-рентних переваг, формування й розвитку потенціалу фірми;
•по-друге, формує портфель проектів, реалізація яких має забезпечити виконання стратегічних планів компанії;
•по-третє, узагальнює план заходів, що є «підтримуючими» для досягнення запланованих підприємством обсягів продажу, їхнього ресурсного, кадрового, організаційного забезпечення.
 
13.2. Планування технічного та організаційного розвитку підприємства
 
Ефективна система планування ОТР ґрунтується на та-ких принципах:
-єдність фінансово-економічних, маркетингових, науково-технічних і соціальних завдань розвитку підприємства;
-взаємозв’язок і узгодженість стратегічних та поточних ці-лей та напрямів діяльності підприємства;
-альтернативність визначення, всебічне обґрунтування спо-собів досягнення поставлених завдань і вибір оптимальних 
рішень;
-бюджетна й ресурсна забезпеченість розроблених планів;
-комплексність, безперервність як взаємозв’язок і послідов-ність, змінність у плануванні;
-гнучкість і еластичність як адаптивність планів щодо мож-ливих відхилень або зміни внутрішнього чи зовнішнього середо-вища [53, с. 192].
Планування ОТР передбачає формування комплексу планів, які мають різне спрямування за цілями, предметом, рівнями, змі-стом і періодом планування:
•за цільовим призначенням:
-стратегічні;
-оперативні;
•часовим горизонтом планування:
-довгострокові;
-середньострокові;
-поточні (короткострокові);
•ступенем деталізації:
-загальнофірмові;
-плани підрозділів;
•функціональною сферою:
-маркетингові;
-виробничі;
-НДДКР;
-збутові;
-фінансові;
-з управління персоналом;
-міжфункціональні;
-інші;
•кінцевим результатом:
-продуктові;
-техніко-технологічні;
-організаційні;
-з інформаційних технологій;
-соціальні;
-економічні;
-інші;
•змістовим спрямуванням:
-тематичні плани (портфель проектів);
-бізнес-плани (обґрунтування інновацій);
-проектні плани (реалізації проектів) [53, с. 194—195].
Для кожного конкретного підприємства структура
Фото Капча