Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">•найімовірніший час (m) — очікуваний термін виконання роботи за нормальних умов;

•песимістичний час (b) — термін виконання роботи, якщо виникнуть істотні перешкоди.
Середній або очікуваний час виконання роботи (t) обчислю-ють за формулою:
 
Тривалість проекту розраховують на основі очікуваних зна-чень тривалості проектних робіт. Для визначення можливих ко-ливань або мінливості цих значень використовують відому ста-тистичну міру мінливості — дисперсію, або варіацію, часу виконання роботи (σ):
 
Варіація загального часу виконання проекту визначається сумою варіацій робіт критичного шляху ( ).
За умов незалежності строків виконання окремих робіт стан-дартне відхилення за проектом у цілому (σ):
 
Це припущення полягає в тому, що розподіл часу Т завершен-ня проекту є нормальним (дзвоноподібним), що дає змогу оціни-ти ймовірність виконання проекту в задані строки за допомогою коефіцієнта Z і відповідних статистичних таблиць:
 
де Тз — задані строки виконання проекту; Т — тривалість проек-ту, розрахована на основі очікуваного часу виконання проектних робіт.
Календарне планування проекту, яке полягає у визначенні календарних дат виконання всіх робіт, ставить 
за мету координацію діяльності залучених до проекту виконавців з метою забезпечення його успішного завершення, створення умов для реагування на ринкові можливості та вчас-ного надходження доходів, що гарантує ефективність інвестицій.
Цілі календарного графіка:
•забезпечити виконавців наочною інформацією про строки виконання проектних робіт;
•координувати надходження ресурсів для виконання 
проекту;
•вчасно забезпечити потрібні ресурси;
•передбачити в різні моменти рівень потрібних фінансо-
вих витрат і ресурсів та їх раціональний розподіл між проек-
тами;
•забезпечити вчасне виконання проекту.
Календарні графіки у вигляді відомих діаграм Гантта легко будуються за допомогою програмного забезпечення та мають такий вигляд (рис. 13.1).
Відповідно до встановлених і узгоджених з планом ОТР строків виконання проектних робіт проводять календарне 
планування необхідних ресурсів, а також розподіл бюджету проекту за календарними періодами з урахуванням обсягів про-ектних робіт у кожному періоді й можливостей підприємства щодо фінансування запланованих проектів. Ці потреби у фінансуванні, інтегровані з календарними графіками проектів, мають знайти відображення в інвестиційному бюджеті підприємства.
 
Рис. 13.1. Діаграма Ганта 
 
13.5. Оцінювання результатів реалізації плану організаційно-технічного розвитку підприємства
 
Оцінювання організаційно-технічного рівня вироб-ництва, його підвищення після реалізації плану ОТР з урахуванням впливу на параметри діяльності підприємства в цілому ведуть за системою показників, які можна поділити на такі групи:
Показники, що характеризують науково-технічний рівень підприємства:
•напрями інноваційних розробок;
•наявність науково-технічних ресурсів;
•питома вага продукції, що відповідає сучасним техніко-технологічним рішенням;
•ступінь оновлення продукції;
•рівень скорочення життєвого циклу виробів;
•рівень якості продукції;
•частка застарілих видів продукції.
Показники, що визначають техніко-технологічний рівень виробництва:
•рівень автоматизації та механізації виробництва;
•коефіцієнт фізичного спрацювання устаткування;
•середній вік технологічного устаткування;
•рівень прогресивності технологічних процесів; 
•середній вік технологічних процесів;
•коефіцієнт технологічної оснащеності виробництва;
•фондоозброєність праці;
•енергоозброєність праці;
•механоозброєність праці;
•коефіцієнт використання сировини й матеріалів;
•рівень утилізації відходів виробництва;
•рівень забруднення навколишнього середовища;
•питома вага екологічно чистої продукції.
Показники, що визначають організаційний рівень вироб-ництва:
•рівень спеціалізації виробництва;
•рівень кооперації виробництва;
•коефіцієнт змінності роботи технологічного устаткування;
•час на виконання замовлення;
•працемісткість продукції;
•час на розроблення та запуск у виробництво нового виду продукції;
•укомплектованість штатного розкладу фірми, %;
•питома вага основних виробничих робочих у загальній кіль-кості всіх працівників підприємства, %;
•плинність кадрів за рік, %;
•втрати робочого часу, %;
•показник травматизму;
•коефіцієнт (показник) пропорційності часткових виробничих процесів за потужністю;
•коефіцієнт безперервності виробничих процесів;
•коефіцієнт паралельності виробничих процесів;
•коефіцієнт прямоточності виробничих процесів;
•коефіцієнт ритмічності виробничих процесів;
•рівень підготовки виробництва, його обслуговування та опе-ративне управління;
•прогресивність застосованих технічних засобів та інформа-ційних технологій в управлінні підприємством [85].
Відстежування динаміки цих показників по підприємству, аналіз їхнього рівня порівняно з вітчизняними й зарубіжними конкурентами, проведення бенчмаркингу (виявлення найкращої практики) дають змогу компанії оцінювати рівень свого потен-ціалу, можливості чи загрози, які обумовлюються її організа-ційно-технічним станом, адекватність ОТР перспективам і амбі-ціям підприємства.
Обчислення впливу реалізованих заходів на основні показни-ки діяльності підприємства здійснюють, як правило, за такими показниками:
1. Підвищення продуктивності праці (Вt) за рахунок упрова-дження організаційно-технічних заходів, %:
 
де V1 — об’єм товарної продукції, грн; Ч1 — середньооблі-
кова чисельність промислово-виробничого персоналу на рік, 
що передує впровадженню заходів, осіб; Σ ΔЧt – зменшення 
чисельності промислово-виробничого персоналу в t-му році, 
осіб.
2. Відносне вивільнення чисельності промислово-виробничого персоналу:
 
де Т1, Тt — затрати праці (трудомісткість) на одиницю продукції до впровадження заходів в t-му році, год; Nt — обсяг виробниц-тва продукції в t-му році, од.; Фп — плановий фонд робочого часу одного робітника за рік, год; Kв.н — коефіцієнт виконання норм часу.
3. Зниження матеріальних витрат:
  
де Мt, М1 — матеріальні витрати на одиницю продукції в t-му році та році, що передує впровадженню організаційно-технічних заходів, грн.
4. Зміна фондовіддачі (приріст («+»), зниження («–»)) у ре-зультаті впровадження організаційно-технічних заходів, %:
 
де Рпр — приріст товарної продукції підприємства у результаті 
впровадження заходів, %; Ро.ф — приріст середньорічної вартості основних виробничих фондів, пов’язаних з упровадженням 
заходів, %.
5.Зміна рівня рентабельності виробництва: 
 
де Ер.б — рівень рентабельності виробництва в базовому році, %; Рпрб — приріст прибутку в результаті впровадження заходів, %; Ро.о.ф — приріст середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних коштів, % [5, с. 288].
Така оцінка дає змогу підприємству відстежувати результа-тивність здійснюваних заходів, їхній вплив на цільові показники розвитку, стратегічні параметри підприємства, визначати найре-зультативніші для прийняття рішень щодо наступних проектів.
 
Питання для самоперевірки
3.Який зв’язок між інноваційною діяльністю підприємства та його організаційно-технічним розвитком?
4.У чому полягає сутність технічного й організаційного розвитку підприємства?
5.Яка структура плану ОТР, зміст його основних розділів?
6.Як розробляється план ОТР?
7.Які методи й показники оцінювання організаційно-технічних проектів і заходів?
8.Для чого необхідна робоча структура проекту?
9.Яка мета сіткового планування проектів?
10.За якими показниками оцінюють організаційно-технічний рівень підприємства?
11.Як обчислити вплив організаційно-технічних заходів на узагальнювальні показники діяльності підприємства?
Фото Капча