Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 

які, у свою чергу, поділяються на елементи. Кожного разу, коли проект та його елементи розподіляються, створюється так званий рівень.

Отже, WBS — це ієрархічна структура, побудована з метою логічного розподілу всіх робіт з виконання проекту й подана, як правило, у графічному чи табличному вигляді. Це сукупність кількох рівнів, кожний з яких формується в результаті розподілу роботи попереднього рівня на її складові. 
Для створення WBS структуризація може проводитися за та-кими рівнями:
рівень 1 — проект;
рівень 2 — стадії або субпроекти;
рівень 3 — системи або блоки;
рівень 4 — робочі пакети.
Елементом найнижчого рівня є група робіт або так званий 
робочий пакет (work package). Це група робіт або операцій, які 
піддаються оцінюванню з погляду визначення затрат, необхідних ресурсів і часу виконання. Робочий пакет має такі характе-
ристики:
•обсяг і перелік робіт, що їх необхідно виконати;
•відповідальність за виконання робочого пакета;
•бюджет;
•потрібні ресурси;
•тривалість (строки початку й закінчення).
Для того самого проекту можна створити кілька WBS із різною кількістю рівнів та елементів на кожному рівні залежно від принципу, який покладається в основу поділу проекту на його складові. Тому для підприємства корисно створювати для окремих типів проектів стандартні формати їх WBS.
Принципи формування рівнів WBS:
-за продуктами або субпроектами (субпроект 1 — субпроект 2 — субпроект 3);
-фазами проекту (проектування — будівництво — введення в експлуатацію);
-локалізацією робіт (фундамент — зовнішні роботи — внут-рішні роботи);
-центрами затрат (компанія 1 — компанія 2 — компанія 3).
Цю роботу із систематизації та структуризації проектних робіт потрібно неодмінно виконати на початковій стадії пла-нування проекту. Для кожного робочого пакета належить ви-значити тривалість, ресурси й затрати, щоб у подальшому фо-рмувати систему планів і здійснювати їх контроль. Причому сума затрат за елементами робочої структури проекту має від-повідати бюджету, виділеному для проекту в плані ОТР, а з формуванням календарних планів виконання проектних робіт необхідно спланувати потребу в ресурсах і узгодити її з наяв-ними ресурсами підрозділів компанії, задіяних у виконанні проекту.
Структуризація проекту є початковим кроком у плануванні проекту й вирішує завдання визначення першої його основної мети — планування обсягів робіт. Застосовуючи багатоспрямо-вану структуризацію, паралельно з цим здійснюють оцінювання затрат і ресурсів за роботами та проектом у цілому. Проте етап структуризації не дає змоги відповісти на питання, скільки часу потрібно, щоб виконати всі роботи за проектом, які календарні строки виконання окремих робіт, субпроектів, як розподіляється в часі потреба в різних ресурсах протягом виконання проекту? Тобто з’являється необхідність планування ще однієї головної мети проекту — виконання його в часі.
Для вирішення цього завдання у проектному менеджменті за-стосовують сіткове й календарне планування. Ураховуючи те, що для успішної роботи над проектом менеджеру необхідно швидко обробляти значний масив інформації, то життєво необхідними стають такі спеціальні інструменти, як сітковий і календарний графіки. Їхня роль підсилюється ще й тим, що вони поєднують у собі параметри часу, вартості й ресурсів.
Використання цих інструментів у плануванні проекту дає цілу низку переваг, до яких належать можливості:
•визначити й наочно подати повний обсяг робіт у вигляді графіка; 
•установити такі цілі проекту щодо часу виконання робіт, вартості й обсягів ресурсів, що їх реально можна досягнути; 
•оцінити бюджет проекту;
•по ходу проекту контролювати виконання робіт і передбачати подальший перебіг подій; 
•ефективно розподілити відповідальність за проектні роботи між членами команди;
•визначивши критичні роботи, переміщувати ресурси, змен-шувати ризики й невизначеність.
Основним методом календарного планування проектів є сіт-кове планування. Воно виникло у 1950-х рр., коли почали розви-ватися комп’ютерні засоби. У світовій практиці його називають метод критичного шляху — СРМ (critical path method), або аналіз критичного шляху — СРА (critical path analysis), або метод оцінювання і огляду програми — РЕRT (program evaluation and review technique). У вітчизняній практиці їх називають сітковими графіками. 
Зараз їх застосовують дуже широко, незалежно від розмірів 
проекту, чому сприяє широке програмне забезпечення, яке зна-чно спрощує всі процеси побудови сіткових і календарних 
планів.
Сіткове планування дає змогу створити логічну діаграму пос-лідовності виконання робіт — сіткові графіки — і визначити їхню тривалість для подальшого контролю. 
Використання сіткового планування допомагає відповісти на такі питання:
1.Скільки часу потрібно на виконання всього проекту?
2.У який час мають розпочинатися та закінчуватися окремі роботи?
3.Які роботи є «критичними» та мають виконуватися точ-
но за графіком, аби не зірвати строки виконання проекту в 
цілому?
4.На який термін можна відкласти виконання «некритичних» робіт, щоб це не вплинуло на строки виконання проекту?
Сіткове планування полягає, насамперед, у побудові сіткового графіка та обчисленні його параметрів. Ці аспекти висвітлено в темі 12.
В умовах невизначеності, коли важко однозначно оцінити 
тривалість проектних робіт (що характерно і для унікальних інноваційних проектів), використовують PERT-метод, який 
передбачає три оцінки можливої тривалості кожної роботи 
проекту:
•оптимістичний час (а) — термін виконання роботи, якщо все буде забезпечено ідеальним чином;
Фото Капча