Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні основи конфліктологічної компетентності вчителя

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
90
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ 1. СУТНІСТЬ КОНФЛІКТОЛОГІЇ ТА СПЕЦИФІКА КОНФЛІКТІВ У ШКІЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ
1.1 Термінологічне поле дослідження
1.2 Причини виникнення педагогічних конфліктів
Розділ 2. КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
2.1 Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності вчителя
2.2 Структура конфліктологічної компетентності вчителя
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність і доцільність дослідження. Складні й суперечливі процеси, які відбуваються в Україні на межі третього тисячоліття, вимагають підвищення рівня професіоналізму освітян. Особливо високі вимоги ставляться до компетентності вчителя (закони України “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, Державна програма “Вчитель”, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті). Однією із складових професійно-педагогічної компетентності є конфліктологічна компетентність, яка передбачає здатність учителя ефективно взаємодіяти з іншими людьми, досягати консенсусу, запобігати і розв'язувати проблемні й конфліктні ситуації на засадах гуманності, толерантності, відповідальності, співпраці.
Актуальність формування конфліктологічної компетентності вчителя підсилюється значним зростанням кількості міжособистісних конфліктів у системі освіти. Разом з тим ознайомлення з результатами теоретичних напрацювань учених і практикою здійснення навчально-виховного процесу в освітніх закладах свідчить, що серед освітян спостерігається досить низький рівень конфліктологічної культури, що призводить до високої конфліктогенності педагогічного середовища і стресогенності всіх учасників взаємодії в освітніх закладах.
Це підтверджується і даними проведених нами опитувань 240 учителів шкіл Запорізької області. Приблизно одна третина педагогів у професійній діяльності досить часто стикається з конфліктами, які мають негативні руйнівні наслідки. До того ж, більшість учителів не володіє методами розв'язання конфліктів, тому багато з них залишаються неврегульованими. Отже, практика школи вимагає розв'язання проблеми підготовки професійно компетентних педагогічних кадрів, які володіють методами передбачення, запобігання, регулювання конфліктів, що виникають у педагогічному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
Формування конфліктологічної компетентності вчителя як складової професійної є одним з основних завдань порівняно нової галузі наукової дисципліни-педагогічної конфліктології, що інтегрує систему принципів, наукових знань, форм і методів таких галузей, як загальна конфліктологія, соціологія, психологія, деонтологія, педагогіка.
Аналіз психолого-педагогічної літератури, досліджень із загальних питань конфліктології, педагогічної конфліктології, а також проблем професійної компетентності вчителя свідчить, що проблема конфлікту і пов'язаних з ним явищ, формування конфліктологічної компетентності педагога вивчаються в таких основних напрямах:
• обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження проблеми конфліктів у педагогіці, основ педагогічного управління конфліктами (А. Анцупов, О. Бєлкін, В. Журавльов, О. Іонова, І. Коваль, Є. Тонков та інші) ;
• розкриття сутності конфліктів у шкільних колективах, причин їх виникнення, шляхів запобігання і розв'язання, зокрема в учнівському середовищі (А. Анцупов, В. Афонькова, Г. Балл, В. Басова, С. Гиренко, В. Журавльов, А. Зосимовський, О. Ковальов, Я. Коломинський, М. Рибакова, Є. Родченкова та інші) ; у взаєминах “учитель-учні” (О. Бєлкін, О. Гаврилюк, О. Гуменюк, Ю. Костюшко, В. Кушнірюк, М. Рибакова, Б. Хасан, Ю. Черненький, Є. Юрківський та інші), „учитель-батьки” (Ш. Дундуа), “учитель-учитель” (О. Бєлкін, В. Жаворонков, І. Зиміна, Г. Карпова, Т. Чистякова та інші) ;
• конфліктологічна підготовка педагогів і майбутніх учителів (Г. Антонов, С. Баникіна, М. Васильєва, О. Лукашонок, С. Мусатов, М. Рибакова, Г. Пльотка, Л. Порохня, В. Семиченко, Н. Щуркова та інші).
Разом з тим у педагогічній науці не розкрито сам процес формування конфліктологічної компетентності педагога, який забезпечує готовність учителя до здійснення педагогічно доцільної взаємодії, безконфліктного спілкування з іншими учасниками педагогічного процесу – учнями, їхніми батьками, колегами, адміністрацією.
Такий стан наукового знання зумовлює необхідність розв'язання суперечностей, що об'єктивно мають місце в теорії і практиці педагогіки:
• між наявністю різноманітних конфліктів у шкільній практиці й нездатністю педагогів запобігати та конструктивно розв'язувати їх;
• між потребою теоретичного і практичного забезпечення готовності вчителя до конструктивного розв'язання конфліктів та відсутністю цілеспрямованої організації його конфліктологічної підготовки;
Таким чином, актуальність проблеми, об'єктивна потреба у формуванні конфліктологічної компетентності педагогічних кадрів, відсутність науково-методичного обґрунтування процесу конфліктологічної підготовки, технології її реалізації зумовили вибір теми дослідження «Теоретичні питання формування конфліктологічної компетентності вчителя»
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати зв'язок конфліктологічної компетентності вчителя з професіоналізмом вчителя.
Відповідно до мети дослідження визначені такі завдання:
▪ з'ясувати на підставі аналізу психолого-педагогічної літератури основні підходи до розгляду поняття конфлікту та особливості прояву конфліктів у шкільних колективах;
▪ науково обґрунтувати сутність і структуру конфліктологічної компетентності вчителя;
Об'єкт дослідження – процес конфліктологічна компетентність вчителя.
Предмет дослідження – теоретичні основи конфліктологічної компетентності вчителя та забезпечення їх реалізації.
З метою виконання визначених завдань і перевірки гіпотези були використані такі методи дослідження: теоретичні: аналіз і синтез наукової, навчально-методичної літератури для порівняння, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, визначення поняттєво-категоріального апарату; емпіричні: анкетування, опитування, спостереження, бесіда, діалог, методи самооцінки, вивчення продуктів діяльності педагогів для виявлення рівня готовності до здійснення антиконфліктної діяльності за різними показниками.
 
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КОНФЛІКТОЛОГІЇ ТА СПЕЦИФІКА КОНФЛІКТІВ У ШКІЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ
 
1.1 Термінологічне поле дослідження
 
У системі освіти, як у всіх інших сферах людської діяльності, майже щомиті спалахують конфлікти. Одні з них розв'язуються досить швидко, а інші можуть не затухати роками. У простих ситуаціях можна й без спеціальних знань
Фото Капча