Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
90
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тестові завдання
з курсу «Загальна психологія»
 
Анотація
 
Кваліфікаційний іспит з психології є важливим завершальним етапом у підготовці фахівця – практичного психолога та одним із методів перевірки знань студентів з дисциплін психологічного циклу напряму підготовки 6. 030103 «Практична психологія».
В програму державного іспиту включені питання з нормативної частини циклу професійно-орієнтованої (професійної та практичної) підготовки навчального плану, таких як: загальна психологія, педагогічна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, методика роботи практичного психолога, психодіагностика, основи психологічного консультування, основи патопсихології. Це дасть можливість перевірити стан підготовки майбутніх практичних психологів, виявити їх вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватись у швидкому потоці наукової інформації з психології.
Відповіді студентів повинні свідчити про їх освіченість в важливих питаннях психології, про готовність до майбутньої професійної діяльності.
 
Тестові завдання
з курсу «Загальна психологія»
 
1. Чому психологію можна назвати плюралістичною наукою?
а) автори отримують дані, які не завжди добре узгоджуються між собою;
б) рішення про те, чи вважати якусь гіпотезу обґрунтованою, приймається на Всесвітніх психологічних конгресах закритим голосуванням;
в) в рамках психології співіснують підходи, які ґрунтуються на різних парадигмах.
2. Термін „психологія” виник
а) в античності;
б) в кінці ХУІ ст. ;
в) на початку ХІХ ст.
3. Як можна охарактеризувати нейропсихологію – одну з найбільш динамічніших в останні роки областей психологічного знання?
а) міждисциплінарна спеціальна галузь психології;
б) прикладна галузь психології;
в) фундаментальна спеціальна галузь психології.
4. Назви яких феноменів „перекочували” із спеціально наукового у загально вживаний лексикон?
а) оральна фіксація;
б) комплекс неповноцінності;
в) зсув мотиву на ціль.
5. Який основний метод сучасної психології?
а) тестування;
б) інтроспекція;
в) експеримент.
6. Що являється специфічною характеристикою методу тестів?
а) наявність „норм”, з якими порівнюються отримані дані;
б) висока швидкість процедури;
в) об'єктивність.
7. Яку назву отримав феномен, який полягає в тому, що при послідовному освітленні двох розміщених під кутом один до одного щілин на диску з інтервалом біля 60 мс виникає ілюзія руху?
а) Псі-феномен;
б) Фі-феномен;
в) Бі-феномен.
8. За рахунок чого, на думку Дж. Уотсона, у людини формуються шкідливі форми поведінки: алкоголізм, або паління?
а) за рахунок створення хибних (неправильних) з точки зору адаптації умовно рефлекторних зв'язків;
б) за рахунок надто жорстокого виховання;
в) за рахунок вродженої схильності.
9. Як називається в концепції Л. С. Виготського процес перетворення зовнішньої дії у внутрішню психологічну функцію?
а) інтеграція;
б) індивідуалізація;
в) інтеріоризація.
10. Як О. М. Леонтьєв назвав феномен, який полягає в тому, що дія, яка існує в рамках певної діяльності, стає самостійною діяльністю?
а) зсув мотиву на ціль;
б) автономізація;
в) автоматизація.
11. Що за О. М. Леонтьєвим служить об’єктивним критерієм виникнення психіки?
а) розуміння мови;
б) наявність нервової системи;
в) здатність до утворення реакції на нейтральні стимули, які служать сигналами біологічно значимих стимулів.
12. Який тип нервової системи контролює підвищення серцебиття і потовиділення, коли ми займаємося спортом?
а) центральна;
б) симпатична;
в) парасимпатична.
13. При ушкодженні якої структури головного мозку порушується процес адекватного переживання емоції страху?
а) миндалина;
б) мозочок;
в) Варолієвий міст.
14. Яким чином можливе відновлення вищих психічних функцій при локальних ушкодженнях мозку?
а) за допомогою препаратів, що покращують мозковий кровообіг;
б) необхідно таким чином перебудувати функціональну систему, щоб вищі психічні функції взяли на себе роль її ушкоджених ланок.
в) відновлення неможливе.
15. Які явища спостерігаються при ізоляції півкуль переднього мозку?
а) людина втрачає здатність бачити в одному із полів зору;
б) наступає параліч верхніх кінцівок;
в) порушується здатність до мовного оформлення інформації, що надходить у праву півкулю.
16. На якій стадії психічного розвитку за О. М. Леонтьєвим її представники можуть відображати предмети і явища у сукупності їх окремих властивостей і характеристик?
а) сенсомоторної психіки;
б) перцептивної психіки;
в) сенсорної психіки.
17. Живі істоти за психічною організацією мають …
а) подразливість;
б) реактивність;
в) чутливість.
18. Інстинктивна поведінка у тварин є адаптивною формою пристосування у…
а) відносно стабільних умовах існування;
б) швидкозмінюванних умовах існування;
в) ситуації невизначеності і непередбачуваності.
19. Основною формою пристосування у рослин є …
а) таксиси;
б) тропізми;
в) умовні рефлекси.
20. Безумовні рефлекси…
а) завжди мають вроджену природу;
б) властиві лише нижчим тваринам;
в) зникають по мірі сходження організму по еволюційній драбині.
21. Елементом структури діяльності є...
а) поведінка;
б) активність;
в) дія.
22. Спосіб, яким виконується дія в певних умовах. називається
а) навичка;
б) рефлекс;
в) операція.
23. Діяльність як специфічна людська форма активності характеризується...
а)
Фото Капча