Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Транспортна система України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
 
"Транспортна система України"
 
План
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження транспортної системи країни
1.1. Роль транспорту в національній економіці
1.2. Фактори впливу на територіальну організацію транспортної системи
1.3. Характеристика окремих видів транспорту України
Розділ 2. Стан та динаміка розвитку транспортної системи України у 2008 – 2012 рр.
2.1. Характеристика вантажообороту усіх видів транспорту України за 2008 – 2012 рр.
2.2. Характеристика пасажирообігу транспорту загального користування за 2008 – 2012 рр.
2.3. Характеристика основних техніко – економічних показників роботи транспорту
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України
3.1. Проблеми розвитку транспортної системи України
3.2. Перспективи вдосконалення транспортної системи України
3.3. Транзитний потенціал України та зв'язок транспорту України з транспортними системами закордонних держав
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність теми. Дослідження обраної теми "Транспортна система України" є вкрай актуальним, оскільки транспорт – найважливіша ланка у сфері економічних стосунків. Транспортний комплекс бере участь у створенні продукції та доставці її споживачам, здійснює зв'язок між виробництвом та споживанням, між різними галузями господарства, між країнами та регіонами. Транспорт впливає на розвиток господарства і як споживач металу, енергії, деревини, гуми, інших продуктів. На нього припадає значна частина основних виробничих фондів та промислово-виробничого персоналу. Головним у вивченні транспорту є встановлення основних направлень вантажів та пасажирів, виявлення нераціональних перевезень та оптимального поділу вантажів між окремими видами транспорту. Всі шляхи сполучення та всі транспортні засоби України в сукупності творять національну транспортну систему, яка постійно удосконалюється не тільки технічно, але й організаційно.
Стан розробки проблеми. На сьогоднішній день рівень дослідження транспортної системи України є досить високим. Є достатня кількість літератури та Інтернет – ресурсів для дослідження цієї теми. Зокрема, для написання роботи були використані монографії, Інтернет – ресурси та навчальні посібники. Дослідницька діяльність транспортної системи представлена такими науковцями, як П’ятаченко Г. Г, Гілецький Й. Р., Заблоцький Б. Ф, Заставний Ф. Д., Дорогунцов С. І, Пітюренко Ю. І, Олійник Я. Б, Заяць Т. А., Бандур С. І, Куценко В. І., Міщенко В. С., Краєвий О. Д., Білоконь І. В., Піріашвілі Б. З., Цибуляк В. П., Хусаїнов Д. Я.. Питання транспортної системи також були висвітлені в працях таких вчених, як Парунакяна В. Є., Цвєтова Ю. М., Аксенова І. Я., Соколова Л. М. та інших, а також у періодичних виданнях "Економіка України", "Регіональні перспективи" та ін.
Мета дослідження: охарактеризувати транспортну систему України, визначити важливі проблеми цієї галузі господарства та намітити перспективні шляхи їх вирішення.
Для реалізації зазначеної мети були поставлені такі завдання:
розглянути етапи розвитку транспортної системи України;
охарактеризувати структуру транспортної системи країни;
дати характеристику основним видам транспорту;
намітити основні проблеми розвитку транспортної системи та напрями її інтегрування в транспортні структури Європи.
визначити перспективи розвитку транспортної системи країни.
Об’єктом курсової роботи є транспортна система України.
Предмет дослідження: особливості її розміщення та перспективи розвитку.
Методи наукового дослідження:
Літературний метод (опрацювання літературних джерел, пов’язаних з досліджуваною проблемою).
Метод порівняння (дає можливість зробити висновок про подібність чи відмінність об'єктів пізнання, виявити кількісні та якісні характеристики предметів, класифікувати, упорядкувати і оцінити їх).
Історичний метод (дослідження виникнення, формування та розвитку основних видів транспорту хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв'язків, закономірностей та суперечностей).
Метод узагальнення (фіксування загальний ознак та особливостей предметів).
Метод аналізу та синтезу (аналіз і синтез – взаємозумовлені логічні методи наукового дослідження, що являють собою два взаємопов’язаних процеси уявного чи фактичного розкладання цілого на складові частини і об’єднання окремих частин у ціле).
Структура роботи:
вступ
основна частина
висновок
список використаної літератури
додатки
 
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження транспортної системи країни
 
1.1. Роль транспорту в національній економіці
 
Виробничо-господарський комплекс країни – це складна організаційно-економічна система, яка об’єднує взаємопов’язані та взаємодіючі компоненти, що орієнтовані на реалізацію заданої цільової установки і мають здатність до розширеного відтворення за рахунок власних та залучених ресурсів.
Іншими словами, виробничо-господарський комплекс країни – це складна система зв'язків підприємств, установ і організацій, які від одних одержують сировину, паливо, напівфабрикати, іншим відправляють готову продукцію. Ці зв'язки потребують транспортних засобів і шляхів сполучення, без яких не може відбуватися процес виробництва. У зв'язку з цим транспорт є невід'ємною, дуже важливою частиною виробничо-господарського комплексу країни і належить до матеріальної сфери виробництва.
Транспорт (від лат. transport – переношу, переміщую, переводжу) – одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі та невиробничі потреби народного господарства і населення у перевезеннях. (Зеркалов) [1, ст. 12].
Транспорт є важливою складовою частиною ринкової інфраструктури, бо створює умови для формування загальнодержавного й місцевих ринків. Специфіка транспорту як галузі господарства полягає в тому, що він сам не виробляє продукцію, а бере участь у її створенні, забезпечує виробництво
Фото Капча