Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління інноваційною діяльністю підприємства

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
АБДАЛЛАХ АЛІ АХМАД
 
УДК 658. 589 (5-15+61)
 
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
 
Спеціальність 08. 06. 01 – економіка, організація і управління підприємствами
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 2004
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Клименко Володимир Ілліч, Харківський національний економічний університет, доцент кафедри інформаційних систем.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Ілляшенко Сергій Миколайович, Сумський державний університет, завідувач кафедри маркетингу; кандидат економічних наук, доцент Гриньов Андрій Валентинович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, доцент кафедри економіки підприємства.
Провідна установа – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра менеджменту та маркетингу зовнішньоекономічної діяльності, Міністерство освіти і науки України (м. Харків).
Захист відбудеться «16» грудня 2004 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 055. 01 у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий «16» листопада 2004 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Сучасна наука розглядає інноваційну діяльність як важливий фактор прискорення темпів економічного розвитку та зміцнення конкурентоспроможності окремих підприємств і організацій.
У діяльності підприємств розвинутих країн інновації і технічний розвиток є важливим засобом вирішення соціально-економічних завдань. Високий рівень розвитку технології в постіндустріальній економіці дозволить перевести нересурси в інші види ресурсів і стимулювати процеси створення нового багатства.
Однак питанням управління інноваціями в діяльності підприємств країн третього світу уваги приділяється недостатньо. Насамперед відсутні стратегія і плани управління інноваційною ситуацією, недостатня роль держави в підтримці наукової та інноваційної діяльності підприємств.
Економічний і соціальний розрив між розвинутими країнами і країнами третього світу збільшується. Перші шість розвинутих країн охоплюють 50% світового експорту, середній сімейний дохід їх жителів становить 10 тис. дол. на місяць. За даними FAO (організація ООН з харчування і сільського господарства), понад 840 млн. населення отримують щомісячно менше ніж 30 дол.
Прагнення зменшити економічний розрив між розвинутими країнами і країнами третього світу зумовлює необхідність створити сприятливий інноваційний клімат у країнах третього світу для активізації інноваційного розвитку суб'єктів господарської діяльності.
Це потребує розробки і наукового обґрунтування системи управління інноваційною діяльністю підприємства, що відбиває особливості країн третього світу, і водночас дозволяє повною мірою використовувати позитивний досвід розвинутих країн.
Теоретичні основи управління інноваційною діяльністю розглядали українські і зарубіжні вчені: С.М. Ілляшенко, С.Д. Ільєнкова, В.Н. Гунін, І.Б. Гурков, А.В. Гриньов, Г.Я. Гольдштейн, І.Я. Гришин, П. Друкер, О.Б. Жихор, І.В. Журавкова, Н.Д. Кондратьєв, В.Г. Медінський, М. Портер, Б. Санто, Р.А. Фатхутдінов, І.А. Шумпетер, Ш. Танцуно, Ф. Янсен, D. Arthur, Andy Neel & Jasper Hii, Ahmad and Atif Kubursi, David North & Davis Smalbon, Ф. Котлер, М. Крозьє, A.R. Montazami, North David, E. Penrose, P. Senge, Smallbone Davis, Piet T. & Kumpe, Phedy J. та ін.
Проте подальших досліджень потребують проблеми, що стосуються розробки концептуальної моделі розвитку країн третього світу. Зокрема, недостатньо вивчені питання державного регулювання інноваційної діяльності країн третього світу, формування інноваційних стратегій розвитку підприємств у руслі концепції маркетингу, а також питання аналізу й обліку ризиків, що виникають на різних етапах реалізації інноваційного проекту, оцінки ефективності інноваційних проектів на різних етапах його життєвого циклу.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри інформаційних систем Харківського національного економічного університету за темою «Розробка методів побудови і моделювання інформаційних систем для управління організаціями в умовах ринку» (номер державної реєстрації 0102u005567), а також робіт, виконаних в ESCWA (Економічний і соціальний комітет ООН для країн Заходу Азії), «Можливості малого і середнього бізнесу – для інновацій у ESCWA» E/ECCWA/ID/2002/4, UN – New York 2002 і огляд Арабських індустріальних стратегій і політиків, що готують для ХХІ сторіччя, E/ECWA/ID/2002/4, UN – New York 2002.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо управління інноваційною діяльністю підприємств для забезпечення конкурентоспроможності й економічного зростання країн третього світу (наприклад, у ESCWA).
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:
- розробити рекомендації щодо державної підтримки інноваційної діяльності підприємств у ESCWA і визначити роль інноваційного підприємництва в підвищенні конкурентоспроможності цих країн;
- удосконалити планування інноваційних стратегій підприємств на основі інноваційного маркетингу;
- розробити методичний підхід до елементного складу життєвого циклу інноваційного проекту підприємства;
- класифікувати ризики за етапами інноваційного проекту підприємства;
- розробити моделі оцінки ризику інноваційного проекту підприємства поетапно його реалізації;
- удосконалити методику оцінки стійкості й ефективності інноваційного проекту підприємства;
- удосконалити методи прийняття управлінських рішень у галузі інноваційної діяльності підприємства.
Об'єкт дослідження – процес здійснення інноваційної діяльності на підприємстві.
Предмет дослідження – система економічних
Фото Капча