Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління основними чинниками, що впливають на інноваційну діяльність

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;"> 

1. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: навч. посіб. / Ю. М. Бажал. – К: Заповіт, 1996. – 238 с.

2. Баль-Прилипко, Л. Інноваційне сприяння розвитку підприємств // Л. Баль-Прилипко, Б. Леонова // Подовольча індукція АПК. – 2011. – №1. – С. 8 – 10.

3. Бережна І. Ю. Інвестиційно-інноваційний аспект розвитку національної економіки / І. Ю. Бережна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 24. – C. 7 – 11.

4. Василенко В. О.  Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. – 3-е вид., випр. та доп.. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 440 c. 

5. Вінник О. Інноваційні відносини: ключові проблеми вдосконалення правового регулювання / О. Вінник, І. Кравець // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 2. – C. 36 – 41.

6. Гончарук Т. В. Механізм інноваційного забезпечення у формуванні ефективності виробничих систем: теоретичний аспект / Т. В. Гончарук // Економіка АПК. – 2013. – № 6. – C. 118 – 122.

7. Готра В. В. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору економіки / В. В. Готра // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6. – C. 79 – 84.

8. Друкер Питер Ф. задачи менеджера в ХХІ веке / Друкер Питер Ф. Энциклопедия менеджмента: пер. с англ. – М. : Издательский дом « Вильямс», 2004. – 432 с.

9. Жарінова А. Г. Механізм управління інтелектуальним капіталом в умовах інноваційного розвитку економіки України / А. Г. Жарінова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – №1. – С. 44 – 46. Загальнодержавна комплексна програма розвитку високих наукоємних технологій (2004р.)

10. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 11. червня 2014 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.

11. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 5 грудня 2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Cт. 266.

12. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” №433-ІУ від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, №13. – С. 354 – 358.

13. Закон України « Про науково і науко-технічну діяльність» від 01. квітня 2015 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – ст. 165

14. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 05. 12. 2012 // Відомості Верховної Ради України. -1994. – № 13. – ст. 64

15. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 05. 12. 2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 45. – ст. 434

16. Закон України «Про державні цільові програми» від 02. 12. 2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – ст. 352

17. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 06. 11. 2014 // Відомості Верховної Ради України. -1991. – № 47. – ст. 646

18. Закон України «Про наукові парки» від 05. 12. 2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 51. – ст. 757

19. Закон України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» від 05. 10. 2006 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 49. – ст. 487

20. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 05. 12. 2012 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – ст. 32

21. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні « від 05. 12. 2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19-20. – ст. 166

22. Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 05. 12. 2012 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – ст. 363

23. Ігнатенко А. В.  Інвестиційне регулювання інноваційної діяльності за умови забезпечення оптимального рівня економічної безпеки України / А. В. Ігнатенко, В. Г. Кабанов, О. І. Харченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – C. 33 – 40. 

24. Корінько М. Д.  Інновації у діяльності суб'єктів господарювання / М. Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – C. 149 – 154. 

25. Корсікова Н. С. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства у сучасних умовах / Н. С. Корсікова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №12. – С. 102 – 105

26. Лапко О. О. економіка інновацій: навч. посіб. / О. О. Лапко. – Івоно-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – 136 с.

27. Мамчур В. А. Розвиток інститутів інфраструктури ринку інновацій в аграрній сфері / В. А. Мамчур // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – C. 114 – 118.

28. Марченко О. В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства // Актуальні Проблеми Економіки. – 2008. – № 6. – С. 158 – 164.

29. Образцова, Н. О.  Інвестиційна привабливість інноваційних підприємств як фактор забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / Н. О. Образцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 2. – C. 105 – 107. 

30. Постанова Верховної ради України Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України від 13. 07. 1999

31. Прокопенко Н. С. Аспекти управління інноваційною діяльність підприємства / Н. С. Прокопенко, О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №12. – С. 98 – 101.

32. Савелко С. О. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник ефективного розвитку підприємства / С. О. Савелко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 22. – C. 17 – 20.

33. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: учебник / Б. Санто. – Пер. с венгер. – М. : Прогресс, 2005. – 376 с.

34. Статистичний збірник: Наукова та інноваційна діяльність у Вінницької області за 2013 рік / [за ред. С. В. Рибалко]; Держ. служба статистики України, Гол. упр. статистики у Вінниц. обл.. – Вінниця, 2014. – 146 с.

35. Статистичний щорічник javascript: {object = window. open («catalog/frm_print. php? book_id=25451&view=2», «windoname», «menubar=0, location=0, width=470, height=300, top=0, left=0, toolbar=0, resizable=0, scrollbars=0») ; object. focus () ; }Вінниччини за 2013 рік / [за ред. С. Н. Ігнатова]; Держ. служба статистики України, Гол. упр. статистики у Вінниц. обл.. – Вінниця, 2014. – 619 c. 

36. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс. – М. : Экономика, 1989. -272 с.

37. Тивончук С. О. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення) / С. О. Тивончук // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – 98 – 105 с.

38. Фонд державного майна України. – Режим доступу: /_layouts/SPFUSiteDefinition/RegionalOfficesDetails. aspx? ID=4

39. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз : навч. посіб. / за ред. ; М-во освіти і науки, Київський нац. економ. ун-т. – 3-е вид. без змін. – Київ: КНЕУ, 2007. – 555 c. 

40. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер: пер. с англ. / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 4566.

 

Фото Капча