Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління основними чинниками, що впливають на інноваційну діяльність

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

на впровадження інновацій. В основному підприємства району спрямовують свою діяльність на освоювання виробництва інноваційних видів продукції. На останньому місці серед видів інноваційної діяльності є впроваджування нові або вдосконаленої методи обробки або виробництва продукції.

Інноваційна спрямованість економічного розвитку змінює основу, що потребує високої концентрації матеріальних і фінансових ресурсів, а також підвищення уваги до використання інвестиційних ресурсів для впровадження інноваційної діяльності Вінницької області.

Джерелами фінансування інноваційної діяльності є кошти державного бюджету України, місцевих бюджетів; власні кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ; власні чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної діяльності; інвестиції фізичних і юридичних осіб; інші джерела [31, с. 99].

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності недостатній для забезпечення сталого розвитку інноваційної діяльності підприємств. Нестача власних коштів і незацікавленість банківської системи України у фінансуванні інноваційної діяльності роблять неефективною роботу в інноваційній сфері і знижують мотивацію підприємств щодо активізації інноваційної діяльності.

Джерела фінансування інноваційної діяльності для підприємств Вінницької області за 2011 -2013 роки наведені в табл. 2. 6. [34, с. 100].

Таблиця 2. 6

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами у Вінницькій області за 2011 -2013 роки

ПоказникиРокиВідхилення

201120122013

тис. грн. тис. грн. тис. грн. (+/-) % 

Усього44481, 44192786949466504651462

у т. ч. з держбюджету---00

місцевих бюджетів-9478-16-17

власних коштів44281, 44184546611076168261393

іноземних держав---00, 0

кредитів200729, 233760, 533560, 516780

інших джерел---00

Аналізуючи дані подані в таблиці можна зробити висновок про те, що коштів на розвиток інноваційної діяльності у Вінницькій області з кожним роком збільшується, але нажаль тільки за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання та виданих їм кредитів. Усього в 2013 році на інноваційну діяльність було витрачено 694946 тис. грн. Найбільша частка інвестицій припадає на власні кошти підприємств 661107 тис. грн. За досліджуваний період кошти з державного бюджету не виділяються. Кошти з місцевих бюджетів виділяються в незначній кількості і з кожним роком зменшуються, вони мають цільове призначення. Іноземні держави не надають фінансових інвестицій в нашу країні у зв’язку з нестабільною ситуацією в країні. Інших джерел залучення коштів не має, оскільки з 2011 року в області не проводиться ніяких конкурсів та тендерів на інноваційну діяльність.

Підприємства Вінницької області на теперішній час переживають досить нестабільну ситуацію у сфері залучення інвестицій для своєї інноваційної діяльності підприємств у зв’язку з політичною, економічною та соціальною ситуацією в Україні, і у зв’язку з цим підприємства не можуть залучати інвесторів (страх втратити кошти).

Фінансування інноваційної діяльності для підприємств промисловості України та Вінницької області зокрема, в умовах обмеженості власних фінансових ресурсів та зовнішніх джерел інвестицій стає одним з найбільш гострих питань. Здійснення інноваційної діяльності та впровадження інновацій передбачають наявність відповідного фінансування.

Підприємства Вінницької області орієнтовані на підвищення рівня новизни інновацій, інвестуючи значні фінансові ресурси у науково-технічні розробки і маючи при цьому значні інвестиційні витрати.

Для кожного підприємства витрати на впровадження інноваційної діяльності є досить визначним фактором розвитку інноваційної діяльності. Будь-який напрямок інноваційної діяльності потребує значних фінансових, трудових, інтелектуальних та інших витрат. Розглянемо основні з цих напрямків, які наведено в таблиці. 2. 7 [34, с. 99].

Таблиця 2. 7

Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості

ПоказникиРокиВідхилення

201120122013

тис. грн. тис. грн. тис. грн. (+/-) 

Усього44481419278694946650465

у тому числі за напрямами дослідження та розробки247124411783-688

внутрішні науково-дослідні роботи20991509989-1111

зовнішні науково-дослідні роботи372931794423

придбання інших зовнішніх знань2064156137

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення40746347901690544649798

інші12456887324631218

Співставлення структури витрат на інноваційну діяльність за напрямами проведених інновацій говорить про те, що за різними напрямами відбувалися різні темпи зміни витрат. Так, за напрямами дослідження та розробки цей показник становив у 2011 році 2471 тис. грн., проти 2441 тис. грн. у 2012 р., а в 2013 р. він становить 1783 тис. грн. Найбільшу частку інноваційних витрат становить придбання машин, обладнання та програмного забезпечення 649798 тис. грн. Показник придбання інших зовнішніх знань зріс на 137 тис. грн. порівнюючи 2013 рік із 2011 роком, що спричинено тим, що вітчизняні науковці виїхали за кордон. Витрати на внутрішні науково-дослідні розробки у промисловості скоротилися до 989 тис. грн. у 2013 році. Такий незначний рівень витрат на дослідження і розробки у промисловості говорить про те, що в галузях майже не проводяться наукові розробки і рівень її оновлення відбувається за рахунок тих досліджень, що зроблені іншими країнами, та стратегія галузі щодо її інноваційної діяльності має наздоганяючий характер.

Структура інноваційних витрат залежить від стадії інноваційного процесу. Так, на стадії досліджень і проектування переважають витрати на оплату праці і відрахування, значними є амортизаційні відрахування на науково-дослідне обладнання і нематеріальні активи, витрати на відрядження, маркетингові, інформаційні й патентні послуги і та ін.

Отже, для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку, кожне підприємство повинно запроваджувати систему інвестиційно-інноваційних заходів та проводити оцінку їх ефективності. Активізація інноваційної діяльності в Україні та Вінницькій області дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної активності промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес оновлення виробництва, ефективно використовувати внутрішні і залучені зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність. Для забезпечення інноваційного

Фото Капча